Get all the latest news and hot gossip, gossip Lanka news, Sri Lanka exclusive news, Sri Lankan daily hot Sinhala and English gossip news and much more on gossip99.com

Advertisements

Loading...

Healthy Tips

KELIBIMA

FACEBOOK

Y%S ,xld rchg msgfldkaola‌ iy wjxlNdjhla‌ ;sfí kï ðkSjd fhdackdfõ úfoaY úksiqrejka ms<sn|j i|yka jk 6 jeks fþoh bj;a lr.ekSug ;ju;a wjia‌:dj we;ehs ysgmq úfoaY weue;s Y%S ,xld fmdÿ ck fmruqfKa iNdm;s uydpd¾h Ô' t,a' mSßia‌ uy;d i|yka lf<ah'

fojk jrg;a bÈßm;a flfrk wÆ;a fhdackdjg lsisfia;a iu wkq.%hla‌ fkdola‌jk f,i;a" tu fhdackdj ixfYdaOkh lr.ekSug fuu Èk fol ;=< läkï jev ms<sfj<la‌ Èh;a lrk f,i;a fyf;u ckdêm;sjrhdf.ka b,a,d isáfhah'


udkj ysñlï flduidßia‌jrhd Y%S ,xldj ms<sn| fojeks fhdackdj fï i;sfha bÈßm;a lsÍug kshñ;j we;s nj;a tu fhdackdj ,nk isl=rdodg fmr ixfYdaOkh lr .ekSug ;ju;a m%udo ke;s nj;a Ô' t,a' mSßia‌ uy;d i|yka lf<ah'

úfoaY úksiqrejka m;alsÍu Y%S ,xld wdKa‌vql%u jHjia‌:djg iïmQ¾Kfhka mgyeks kï oek oeku kS;shg mgyeks l%shdud¾.hla‌ .ekSug ðkSjd udkj ysñlï uKa‌v,hg fmdfrdkaÿ ÿkafka ljqoehs hk m%Yakh mek k.sk nj;a fyf;u lSfõh'

udkj ysñlï uKa‌v,h fï i;sfha§ Y%S ,xldjg iDcq f,i n,mdk l%shdud¾.hla‌ wkq.ukh lrk nj;a ta wkqj i;s wka;hg §fmr Y%S ,xldj ms<sn|j wjika ;SrKh .kakd nj;a mejiQ Ô' t,a' mSßia‌ uy;d fï i;sfha iïu; lsÍug n,dfmdfrd;a;= jk wÆ;a fhdackdfjka úfoaY úksiqrejka ms<sn|j i|yka jk nj;a thgo iu wkq.%yhla‌ oela‌jqjfyd;a ;%súO yuqodjg yd rgg wys;lr ÿ¾úmdl Woa.; úh yels nj;a fyf;u jeäÿrg;a mejeiSh'

ðkSjd udkj ysñlï uKa‌v, fhdackdfõ i|yka jkafka ks¾foaY njg ux., iurùr úfoaY weue;sjrhd lrk m%ldYh iïmQ¾Kfhka jerÈ nj;a fuh ks¾foaY fkdj Y%S ,xld rch ;ukaf.a fhdackdjla‌ f,i ms<s.;a fhdackdjla‌ nj;a fyf;u jeäÿrg;a i|yka lf<ah'

mqxÑ fnd/,a, Y%S úð;dY%u fn!oaO uOHia‌:dkfha Bfha ^21od& meje;s taldnoaO úmla‍Ifha wd¾:sl m¾fhaIK tallfha udOH yuqfõ§ uydpd¾h Ô' t,a' mSßia‌ uy;d fï nj mejeiSh'

If You Like To Help Us
Gossip Lanka - Gossip99
wmf.a kj;u mqj;a my;ska n,kak
gossip , gossip Lanka, col3neg ______________________________________________________________
© 2016 Gossip99 Email : info@gossip99.com
Advertising - Contact Here Editor - Contact Here
All the content on this website is copyright protected.
_______________________________________________________________________________________ www.Gossip99.com is a Sri Lankan online Gossip news website with rich content of 24 hours updated Sri Lankan and world news Reporting in English and Sinhala language. The premium exclusive Sri Lankan Online News Network providing around the clock breaking news in local, international, world, politics, sports, entertainment, hot gossip and event photos. We provide Sri Lanka news, Latest News updates and information, Sri Lanka Business News, Breaking news and updates, celibrity Gossip , Sri Lanka cricket news, Business and finance news, A collection of news items from many sources, Stock Market News and Discussions, Balanced Independent news provider, Breaking Hot News from Sri Lanka, Entertainment hot gossip update throughout the day, include Sri Lanka news paper articles written in Sinhala and English Language.

Paid Ads

Anam Manam

Advertisements

Loading...

GOSSIP99

VIDEO PORTAL

BOOK MARK