Advertisements

Advertisements

Loading...

Anam Manam

GALLERY

English

Facebook

,wo úYd, Kh W.=,la njg m;aj ;sfnk yïnkaf;dg jrdh wms cd;sl iïm;la njg m;alrkjd' yïnkaf;dg jrdh bÈlrkak tod uyskao rdcmlaI ckdêm;s;=ud Ökfhka Kh .;a;d' tod isá ks,OdÍka lsh,d ;snqKd wjqreÿ mylska jrdfhka uqo,a Wmh,d 2016 jkúg Kh f.jkak mqÆjka lsh,d' 2013 jir jkúg wmg fmkqkd fï jrdhg wms n,dfmdfrd;a;= jqKq úÈyg keõ tkafka keye lsh,d' fld<U jrdfhka ;uhs wmsg ,dNh fydh,d fokak isoaojqfka'

fvd,¾ fldaá 130 l Khla Tjqka .;a;d' wms wudrefjka fvd,¾ fldaá 20 la f.j,d ;sfnkjd'
2014 jifrÈ furgg meñKs Ökfha ckdêm;s;=uka iu. we;slr.;a .súiqulg wkqj uqyqÿ fiao udj; jevigyk hgf;a yïnkaf;dg jrdh thg we;=,a lr,d jrdfha fldgila ÈhqKq lrkak Ök iud.ï follg ÿkakd' fuh wjdisodhlhs' wms Kh f.jkjd" Tjqka ,dN ,nkjd'

yïnkaf;dg jrdfha Kh fld<U jrdfhka f.jk tl w,dNhs' fï Kh f.jkak nÿ jeä lf<d;a ck;dj wmsg úreoaO fjkjd' fï m%Yakh w;r;=r uu Ökhg .sh wjia:dfõ" fï Kh wmsg f.jkak neye lsh,d uu Tjqkag lsjqjd' widOdrK ksid uu b,aÆjd fïl wfydais lrkak lsh,d' wka;sug trg ckdêm;s;=u;a" w.ue;s;=u;a idlÉPdlr,d" ;sfnk .súiqï wkqj fï Kh wfydais lrkak fkdyels nj;a" kuq;a fï jrdh bÈßhg lrf.khkak Ök ,xld yjq,a iud.ug nÿ fokak lsh,;a Tjqka lsjqjd' ta nÿ tljr whlrf.k" Kh tljr f.jd oukak lsh,d' wms talg tl.jqKd'
Tjqka iud.ï folla kï lrd' wfma me;af;ka wms jrdh wêldßh fhdackd lrd' ta iud.ï fol w;ßka fydo fhdackdj jqKq" nÿ fok iud.u fvd,¾ fldaá 110 la fokakï lsõj fhdackdj wms ms<s.;a;d' ta wkqj wmsg ldgj;a nrla fkdù tljr Kh f.j,d wjika lrkak mqÆjka' wmsg 20] l fldgia fkdñf,a fokak;a Tjqka tl. jqKd' fïl f.j,d wjika lrdg miafia wmsg ;sfnk cd;sl Kh nr fvd,¾ fldaá 110 lska wvqfjkjd'

yïnkaf;dg jrdh jeo.;a fjkafka jrdh wdrïN lrdg miafia" jrdh jfÜ l¾udka;Yd,d bÈjk ksid' oekgu;a wmsg fuys wdrïNlrkak wdfhdack lsysmhla ,eì,d ;sfnkjd' ta w;r f;,a msßmyÿjla" keõ ;gdldx.khla" LNG úÿ,s n,d.drhla fukau jdfka l¾udka;Yd,djl=;a ,efnkjd' isfuka;s l¾udka;Yd,d folla fuu jrdfha bÈlrkjd' yïnkaf;dg jrdh wdrïNlrdg miafia bÈß wjqreÿ lsysmh ;=< l¾udka;Yd,d 800 la 900 la muK meñfKkak ;sfnkjd' fld<U jrdh jf.au yïnkaf;dg wjg;a ÈhqKq fjkjd' fï jevigyk ;=<ska Kh W.=, wms iïm;la njg m;alr.kak lghq;= lrkjd',

If You Like To Help Us
Gossip Lanka - Gossip99
wmf.a kj;u mqj;a my;ska n,kak
gossip , gossip lanka , Sri Lanka gossip, Sri Lanka Sinhala gossip ______________________________________________________________
© 2016 Gossip99 Email : info@gossip99.com
Advertising - Contact Here Editor - editor@gossip99.com Contact Here Help Desk : info@gossip99.com
All the content on this website is copyright protected.
_______________________________________________________________________________________ www.Gossip99.com is a Sri Lankan online Gossip news website with rich content of 24 hours updated Sri Lankan and world news Reporting in English and Sinhala language. The premium exclusive Sri Lankan Online News Network providing around the clock breaking news in local, international, world, politics, sports, entertainment, hot gossip and event photos. We provide Sri Lanka news, Latest News updates and information, Sri Lanka Business News, Breaking news and updates, celibrity Gossip , Sri Lanka cricket news, Business and finance news, A collection of news items from many sources, Stock Market News and Discussions, Balanced Independent news provider, Breaking Hot News from Sri Lanka, Entertainment hot gossip update throughout the day, include Sri Lanka news paper articles written in Sinhala and English Language.

Advertisements

Mini Gossip

Advertisements

Loading...

VIDEO PORTAL