Advertisements

Advertisements

Loading...

Anam Manam

GALLERY

English

Facebook

ishÆ m<d;a md,k wdh;kj, wmo%jH neyer lsÍfï fiajdjka w;HjYH fiajd njg m;a lrñka ffu;%Smd, isßfiak ckdêm;sjrhd úfYaI .eiÜ ksfõokhla ksl=;a l< nj ckdêm;s udOH wxYh lshhs'

uyck wdrlaIl mkf;a 17 jeks j.ka;sh m%ldrj ckdêm;sjrhd úiska ksl=;a lrkq ,en we;s ksfhda. wkqj wmo%jH neyer lsÍu" m%jdykh" ;djld,slj .nvd lsÍu wdÈh je<elaùu" m%udo lsÍu fyda wjysr lsÍug ;e;a lsÍu jrola fõ'


fujeks l%shdjka i|yd n,mEï lsÍu" ck;dj m%fldam lsÍu fyda wka wkaoulska fm<Uùu u.ska wmo%jH neyer lsÍfï fiajdjkag ndOd lsÍu fukau ta i|yd ,sÅ;j fyda jdÑlj n,mEï lsÍuo oඬqjï ,eìh yels jrola nj ckdêm;s udOH wxYh i|yka lrhs'

tjeks jrola lrk ´kEu mqoa.,hl= jfrka;=jla ke;sj w;awvx.=jg .ekSfï yelshdj fmd,sishg we;ehs o tu wxYh lshhs'

fuu ksfhda. Bfha ^20& uOHu rd;%S isg j,x.= fõ'

ish¨u m<d;a md,k wdh;kj, wmo%jH neyer lsÍfï fiajdjka w;HdjYH fiajd njg m;a lrñka úfYaI .eiÜ ksfõokhla ksl=;a lsÍug .re ckdêm;s;=ud ksfhda. lr we;' fuu .eiÜ ksfõokh wo ^2017)04)20& uOHu rd;‍%s 12'00 isg n,d;aul jk w;r Bg wod< ksfõokh my; mßÈfõ'

uyck wdrlaIl mkf;a 17 jk j.ka;sh m‍%ldrj w;s.re ckdêm;s;=ud úiska ksl=;a lrk ,o ksfhda.hla wkqj" ´kEu m<d;a md,k wdh;khla úiska ls‍%hd;aul lrk yd mj;ajdf.k hkq ,nk wmo%jH bj;a lsÍu" tl;= lsÍu" m‍%jdykh" ;djld,slj .nvd lsÍu" ilia lsÍu" fjka lsÍu" neyer lsÍu iy uydud¾. j, we;s wmo%jH" ksfjia j,ska neyer lrk wmo%jH yd Bg iudk ld¾hhka ms<snoj .kq ,nk ls‍%hdud¾. fuu ksfhda.hg wod< fõ'tfukau fïjd w;HdjYH fiajd njg tu.ska kshu lr we;'

tu.ska my; ioyka ls‍%hdud¾. wdjrKh fõ'

01) hï lsisfjl= mqoa.,fhl=g fyda foam<j,g jdÑlj fyda ,sÅ;j ysxikhla isÿ lsÍfuka tkï ;¾ckh lsÍu" n,y;aldrfhka fyda l=uk wkaoulska fyda wmydihlska fyda wka C%uhlska tu ld¾hhkays fh§u je<elaùu" ndOd lsÍu" m‍%udo lsÍu fyda wjysr lsÍug ;e;a lsÍu jrols' tfukau fujeks ls‍%hdjka ioyd n,mEu" ck;dj m‍%fldam lsÍu wka wkaoulska fm<Uùu u.ska tjeks fiajd mj;ajdf.k hdug hful=g ndOd lsÍu /lshdfjka bj;ajk f,i n,mEï lsÍu kS;s úfrdaê fõ' ;jo fujeks ld¾hhka ioyd /lshd wjia:djka iemhSu fyda /lshdjka Ndr .ekSu je<elaùu o tfiau jrols' fulS ls‍%hdjka ioyd lsisfjl= Ydßßlj fyda jdÑlj fyda ,sÅ;j fyda n,mEï lsÍu" ovqjï ,eìh yels jrola fõ'

02) fuu mkf;a úêúOdk wkqj Wla; ls‍%hdjka l< fyda lrk fyda lf<a hehs iel lsÍug idOdrK fya;= we;súg ´kEu fmd,sia ks<Odßfhl=g jfrka;= rys;j" ´kEu wjia:djl tjekafkl= w;awvx.=jg .; yelsh'

03) fujeks jrolg yiqjQ flfkl= ufyaia;‍%d;ajrfhl= bÈßmsg kvq úksYaphlska miqj nrm;, jev iys; isrovqjulg hg;a l< yels fõ'


If You Like To Help Us
Gossip Lanka - Gossip99
wmf.a kj;u mqj;a my;ska n,kak
gossip , gossip lanka , Sri Lanka gossip, Sri Lanka Sinhala gossip ______________________________________________________________
© 2016 Gossip99 Email : info@gossip99.com
Advertising - Contact Here Editor - editor@gossip99.com Contact Here Help Desk : info@gossip99.com
All the content on this website is copyright protected.
_______________________________________________________________________________________ www.Gossip99.com is a Sri Lankan online Gossip news website with rich content of 24 hours updated Sri Lankan and world news Reporting in English and Sinhala language. The premium exclusive Sri Lankan Online News Network providing around the clock breaking news in local, international, world, politics, sports, entertainment, hot gossip and event photos. We provide Sri Lanka news, Latest News updates and information, Sri Lanka Business News, Breaking news and updates, celibrity Gossip , Sri Lanka cricket news, Business and finance news, A collection of news items from many sources, Stock Market News and Discussions, Balanced Independent news provider, Breaking Hot News from Sri Lanka, Entertainment hot gossip update throughout the day, include Sri Lanka news paper articles written in Sinhala and English Language.

Advertisements

Mini Gossip

Advertisements

Loading...

VIDEO PORTAL