Get all the latest news and hot gossip, gossip Lanka news, Sri Lanka exclusive news, Sri Lankan daily hot Sinhala and English gossip news and much more on gossip99.com

Advertisements

Loading...

Healthy Tips

KELIBIMA

FACEBOOK

hymd,k wdKavqj fï rgg ,ndÿka w¨;a wdo¾Yh bÈß ue;sjrKj, § o ,ndfok nj fmdah .Kkaj,ska .Kka yo yo wdKavq udre lrkjd hhs mdrïnnd whg meyeÈ<s lrk nj uy k.r yd niakdysr ixj¾Ok weue;s mdG,S pïmsl rKjl uy;d mjihs'

tlai;a cd;sl mlaIh;a Y%S ,xld ksoyia mlaIh;a fjk fjku ue;sjrKj,g ;r. l<;a" tlg wdKavq lrk yeá B<Û m<d;a iNd" m<d;a md,k ue;sjrKj,§;a" uyue;sjrKfha§;a" ckdêm;sjrKfhaÈ;a fï rgg fmkajd fokjd hehso weue;sjrhd mjid isáfhah' wud;Hjrhd fuu woyia m< lf<a óß.u i;sfmd< iy uyck l%Svdx.Kh ck;d whs;shg m;alsÍfï W;aijhg Bfha ^06& tla fjñks'tys § jeäÿrg;a woyia oelajQ wud;Hjrhd" ‘tlai;a cd;sl mlaIfha wdrïNl kdhl uydudkH ã'tia' fiakdkdhl uy;d foaYmd,khg msúisfha fuu m%foaYfhka' ta jf.au tlai;a cd;sl mlaIfha ksfhdacH kdhlhd yeáhg isáfha óg w,a,mq .fï tia'ví' wd¾'ã' nKavdrkdhl uy;dhs' Y%S ,xld ksoyia mlaIh msysgqj,d ta mlaI folu oeka wjqreÿ 70 lg wdikak ld,hla fï rg úáka úg md,kh lr,d ;sfnkjd' wo ft;sydisl ;;a;ajhla we;sfj,d ;sfnkjd' ld,hla ks,a fld< úÈyg .y urd .;a;= rgl ck;dj" úfYaIfhkau tys wdrïNl kdhlhska fofokd ìysfjÉp fï .ïmshfia Tn yeug wdvïnr fjkak mq¿jka wo ta .y ur.ekSulska" f.da;%jdohlska f;drj lemqj;a" fld<" lemqj;a ks,a ixl,amj,ska ñÈ,d yefudau tlg tluq;=fj,d fï m%foaY ÈhqKq lrkak ork fï W;aidyhka .ek' iuyrekag fïl Tfrd;a;= fokafka keye' iuyrekag ´kd wr mrK wñysß w;S;hg hkak' wka whg ysßyer lrkak" ta jf.au ;ukaf.a m%;su,a,j msßiaj,g n,mEï lrkak" ixj¾Okfha m%;s,dN tkfldg mlaIfha mdg Èyd n,, riaidj fokak" lv ldurh fokak" mdr ldmÜ lrkak" ta hq.h oeka wjika lr,d ;sfnkjd'

fld<ôka msg; m%Odk jdKsc ld¾ñl uOHia:dkhla yeáhg B<Û oYlfha § óß.u f.dvkef.kjd' úfYaIfhkau lgqkdhl yryd fld<U olajd Èjhk ta wêfõ.S ud¾.h óß.ug bÈß jir fol we;=<; <Û fjkjd' fldgqfõ f.dvkef.k ta oejeka; jdKsc k.rhg" uQ,H k.rhg" .=jkaf;dgqm,g úkdä lsysmhlska óß.u b|ka hkak tkak mq¿jka ;;a;ajhla Wod fjkjd'

ta wkqj óß.u ;jÿrg;a f.dú ìula fkdù jdKsc uOHia:dkhla njg jeo.;a W.;a nqoaêu;a bxðfkare" ffjoH wd§ jeo.;a msßia mÈxÑ fjk jeo.;a ia:dkhla njg fï ia:dkh mßj¾:kh fjkjd' thg iudka;rj óß.u wdfhdack l,dmh úêu;a ld¾ñl l,dmhla njg ;j;a wlalr oyila muK wfma wud;HdxYfhka w;am;a lrf.k ixj¾Okh lrkak kshñ; nj’ wud;Hjrhd jeäÿrg;a wjOdrKh lr isáfha h'

If You Like To Help Us
Gossip Lanka - Gossip99
wmf.a kj;u mqj;a my;ska n,kak
gossip , gossip Lanka, col3neg ______________________________________________________________
© 2016 Gossip99 Email : info@gossip99.com
Advertising - Contact Here Editor - Contact Here
All the content on this website is copyright protected.
_______________________________________________________________________________________ www.Gossip99.com is a Sri Lankan online Gossip news website with rich content of 24 hours updated Sri Lankan and world news Reporting in English and Sinhala language. The premium exclusive Sri Lankan Online News Network providing around the clock breaking news in local, international, world, politics, sports, entertainment, hot gossip and event photos. We provide Sri Lanka news, Latest News updates and information, Sri Lanka Business News, Breaking news and updates, celibrity Gossip , Sri Lanka cricket news, Business and finance news, A collection of news items from many sources, Stock Market News and Discussions, Balanced Independent news provider, Breaking Hot News from Sri Lanka, Entertainment hot gossip update throughout the day, include Sri Lanka news paper articles written in Sinhala and English Language.

Paid Ads

Anam Manam

Advertisements

Loading...

GOSSIP99

VIDEO PORTAL

BOOK MARK