Advertisements

Advertisements

Loading...

Anam Manam

GALLERY

English

Facebook

,nk uehs ui meje;aùug kshñ; furg l%Svd ix.ï ks,jrK i|yd wod< ishÆu ix.ïj, ú.Kk jd¾;d iïmQ¾K lr wjika l< hq;= nj;a tfia fkdlr mj;ajk lsisÿ ix.uhl ks,jrK l%Svd weue;sjrhdf.a wkque;shg hg;a fkdjk nj;a l%Svd weue;s ohdisß chfialr uy;d mjihs'

ixfYdaê; kj l%Svd mkf;a kS;s Í;sj,g wkql+,j ishÆu ix.ïj, ks,jrKh meje;aúh hq;= nj;a ta nj l%Svd wud;HdxYfha ,shdmÈxÑ ishÆu ix.ïj, m%OdkSka oekqj;a fldg wjika nj;a jd¾;d fõ' flfia fj;;a ú.Kk jd¾;d bÈßm;a fkdlr ú.Kldêm;sjrhdf.a wkque;shlska f;drj ks,jrKh mj;ajk ix.ïj,g kj ks,jrKhla‌ meje;aùug l%Svd weue;sjrhd ;SrKh lr ;sfí' 


miq.shod neâñkagka ks,jrKh meje;ajQ w;r tys§ ú.Kk jd¾;d iïmQ¾K fkdlr meje;aùu fya;=fjka fuu ui 30 jeksod h<s;a neâñkagka ks,jrKh meje;aùug l%Svd wud;HdxYh lghq;= fhdod ;sfí' flfia fj;;a kj l%Svd kS;s Í;s j,g wkqj ta ta ix.ïj, .sKqï jd¾;d bÈßm;a lsÍu fjkqfjka ks,jrKh meje;aùu §¾> lr we;s w;r ta wkqj ,nk uehs ui 31 jeksodg ishÆu ix.ï kj fr.=,dis wkqj .sKqï jd¾;d rcfha ú.Kldêm;sjrhd fj; bÈßm;a lsÍfuka miq ks,jrKh meje;aúh hq;= fõ'

óg wu;rj ,nk 2018 jif¾ meje;aùug kshñ; Y%S ,xld l%slÜ‌ we;=¿ wfkl=;a l%Svd ix.ïj, ks,jrK 2016 Tla‌f;daïn¾ 27 jeksod l%Svd weue;sjrhd ksl=;a l< w;súfYaI .eiÜ‌ ksfõokhg wkqj ú.Kk jd¾;d uy iNdjg bÈßm;a fkdlrk mßmd,lhkag ks,jrKhg bÈßm;a úh fkdyel' ta wkqj tfia fkdlrk l%Svd ix.uhl mßmd,kfha by< ;k;=re ork iNdm;s" f,alï iy NdKa‌vd.dßl hk whg lsisÿ ks,jrKhlg ;r. l< fkdyels mßÈ kj kS;s Í;s fjkia‌ ù ;sfí'

flfia fj;;a ,nk uehs ui 31 jeksodg fmr ks,jrKh meje;aúh hq;= l%Svd ix.uhla‌ jk Y%S ,xld mdmkaÿ iïfï,kfha ks,jrKh ,nk cqks 1 jeksod meje;aùug l%Svd weue;sjrhdf.ka úfYaI wjirhla‌ ,nd ;sfí' fï Èkj, mdmkaÿ iïfï,kho folg fn§ we;s neúka fï jk f;la‌ miq.sh jirg wod< ú.Kk jd¾;d bÈßm;a lsÍug mdmkaÿ iïfï,kh wfmdfydi;a ù ;sfí' jd¾;d jk wkaoug fuu ui wjika ùug fmr Tjqkaf.a ú.Kk jd¾;d bÈßm;a lsÍug kshñ;j ;sfí'

wod< ishÆu ks,jrK meje;aùfuka wk;=rej cd;sl T,sïmsla‌ lñgq ks,jrKh meje;aùug fhdað;j ;snqKo ta i|yd ksYaÑ; ld, iSudjla‌ iy jljdkqjla‌ fï jk f;la‌ ;SrKh lr fkdue;'

If You Like To Help Us
Gossip Lanka - Gossip99
wmf.a kj;u mqj;a my;ska n,kak
gossip , gossip lanka , Sri Lanka gossip, Sri Lanka Sinhala gossip ______________________________________________________________
© 2016 Gossip99 Email : info@gossip99.com
Advertising - Contact Here Editor - editor@gossip99.com Contact Here Help Desk : info@gossip99.com
All the content on this website is copyright protected.
_______________________________________________________________________________________ www.Gossip99.com is a Sri Lankan online Gossip news website with rich content of 24 hours updated Sri Lankan and world news Reporting in English and Sinhala language. The premium exclusive Sri Lankan Online News Network providing around the clock breaking news in local, international, world, politics, sports, entertainment, hot gossip and event photos. We provide Sri Lanka news, Latest News updates and information, Sri Lanka Business News, Breaking news and updates, celibrity Gossip , Sri Lanka cricket news, Business and finance news, A collection of news items from many sources, Stock Market News and Discussions, Balanced Independent news provider, Breaking Hot News from Sri Lanka, Entertainment hot gossip update throughout the day, include Sri Lanka news paper articles written in Sinhala and English Language.

Advertisements

Mini Gossip

Advertisements

Loading...

VIDEO PORTAL