Get all the latest news and hot gossip, gossip Lanka news, Sri Lanka exclusive news, Sri Lankan daily hot Sinhala and English gossip news and much more on gossip99.com

Advertisements

Loading...

Healthy Tips

KELIBIMA

FACEBOOK

Y%S ,xldj iy cmdkh w;r we;s ft;sydisl in|;d mokï lr.ksñka wkd.;fha jvd;a iómj lghq;= lsÍu i|yd ie,iqï ilia‌ lr .; hq;= nj;a" Y%S ,xldfõ ixj¾Ok ld¾hhka i|yd Wmßu iyh ,nd §u ;u wruqK nj;a" cmka ) Y%S ,xld md¾,sfïka;= ñ;%;aj ix.ufha iNdm;s j;re ;flIs;d uy;d mejiSh'

cmdkfha ixpdrfha fhfok Y%S ,xld w.%dud;H rks,a úl%uisxy uy;d m%uqL ¥; msßi fj; cmka ) Y%S ,xld md¾,sfïka;= ñ;%;aj ix.uh úiska msßkeuQ Èjd fNdack ix.%yh wjia‌:dfõ ;flIs;d uy;d tfia i|yka lf<ah' Y%S ,xldj iy cmdkh w;r fukau forfÜ md¾,sfïka;= w;r o" in|;d ;j ;j;a Yla‌;su;a lr,Su Wfoid ;u ix.uh iEu úgu lemjk nj;a fyf;u lSfõh'


f;dalsfhda kqjr Tl=rd fydag,fha mej;s fuu Èjd fNdack ix.%yhg fmrd;=j forfÜ ksfhdað;fhda iuQy PdhdrEmhlg o fmkS isáhy'

cmka ) Y%S ,xld md¾,sfïka;= ñ;%;aj ix.ufha uyf,alï hqflda TnqÑ uy;añh we;=¿ ix.ufha m%Odk ks,OdÍka fuu wjia‌:djg tla‌jQ w;r" Tjqka ishÆ fokdu Y%S ,xldj fj; Wmßu iyh ,nd §u i|yd lghq;= lrk nj wjOdrKh l<y'

fï jif¾ Y%S ,xld md¾,sfïka;=jg jir 70 la‌ iïmQ¾K jk ksid" cmka ) Y%S ,xld md¾,sfïka;= ñ;%;aj ix.uh iuÛ mj;ajk fï idlÉPdj úfYaI jeo.;a lula‌ Wiq,k nj mejiQ Y%S ,xld w.%dud;H rks,a úl%uisxy uy;d" hqflda TnqÑ uy;añhf.a mshdKka jQ ysgmq w.%dud;H TnqÑ uy;df.a hq.fha isgu cmka ) Y%S ,xld md¾,sfïka;= ñ;%;aj ix.uh Y%S ,xldj fj; ,nd ÿka wkq.%yh w;sYhska w.h lf<ah'

úfYaI ld¾hNdr wud;H wdpd¾h ir;a wuqKq.u" ixj¾Ok Wmdh ud¾. yd cd;Hka;r fjf<| wud;H u,sla‌ iurúl%u" Y%S ,xld ) cmka md¾,sfïka;= ñ;%;aj ix.ufha iNdm;s ) md¾,sfïka;= uka;%S uydpd¾h wdYq udrisxy" w.%dud;H f,alï iuka talkdhl" cmdkfha Y%S ,xld ;dkdm;s uydpd¾h oïñl .x.dkd;a Èidkdhl" Y%S ,xldfõ cmdk ;dkdm;s flksÑ iq.kqud w.%dud;H fcHIaG WmfoaYl uydpd¾h fudkaá lisï" w;sf¾l f,alï iuka w;djqofyÜ‌á" w.%dud;H úfYaI iydhsld iekav%d fmf¾rd iy o¾Yk uqksodi hk uy;au uy;aóyq o fï wjia‌:djg iyNd.S jQy'

If You Like To Help Us
Gossip Lanka - Gossip99
wmf.a kj;u mqj;a my;ska n,kak
gossip , gossip Lanka, col3neg ______________________________________________________________
© 2016 Gossip99 Email : info@gossip99.com
Advertising - Contact Here Editor - Contact Here
All the content on this website is copyright protected.
_______________________________________________________________________________________ www.Gossip99.com is a Sri Lankan online Gossip news website with rich content of 24 hours updated Sri Lankan and world news Reporting in English and Sinhala language. The premium exclusive Sri Lankan Online News Network providing around the clock breaking news in local, international, world, politics, sports, entertainment, hot gossip and event photos. We provide Sri Lanka news, Latest News updates and information, Sri Lanka Business News, Breaking news and updates, celibrity Gossip , Sri Lanka cricket news, Business and finance news, A collection of news items from many sources, Stock Market News and Discussions, Balanced Independent news provider, Breaking Hot News from Sri Lanka, Entertainment hot gossip update throughout the day, include Sri Lanka news paper articles written in Sinhala and English Language.

Paid Ads

Anam Manam

Advertisements

Loading...

GOSSIP99

VIDEO PORTAL

BOOK MARK