Advertisements

Loading...

Anam Manam

GALLERY

English

Facebook

fï j, úg ffjoH ix.uh kej;;a ihsgï úfrdaë j¾ckhlg ierfihs' frda.S Ôù; ì,a,g ;nñka ;uka yd j¾ckh lrkakg fkdfhla jD;a;sh iñ;s" ix.ïj, iydh ysÛdlñka isà' ffjoH ix.uhg fujr kï ldf.aj;a iydhla ,efnk njla fmfkkag ke;' 4 jeksod lsis÷ j¾ckhlg tla fkdjk nj nyq;rhla jQ jD;a;sh iñ;s" ix.ï m%isoaêfha m%ldY lr we;'wjq,la we;s nj lshd rg wjq,a lrkakg ffjoHjre ieriqk;a ihsgï ms<sn| rch fndfyda uOHia: f,i lghq;= lrñka isák nj fï jk úg rgu okakd lreKls'   ta ms<n| lreKq bÈßm;a lr ;sfí' lreKqq fufia ;sìh§;a ffjoH ix.uh j¾ckhg ierfikafka ;ukag ke;s n,hla rgg fmkaùug ñi fjk;a fya;=jlska kï fkdjk nj meyeÈ,s fõ' óg fmr;a fndre ì,a,ka fmkajd j¾ck l,;a ffjoH ix.uh rgg ,nd ÿka fohla kï ke;'  

rfÜ jeo.;a jD;a;Sh ix.uhla kï lghq;= l, hq;af;ao tys .re;ajh /flk mßÈh' kuq;a ffjoH ix.uhg Wiia wOHdmkh fyda ffjoH wOHdmkh fyda rcfha m%;sm;a;s ieliSu fjkqfjka fyda kS;Suh n,hla fyda whs;shla lsisfia;au ke;' ffjoH iNdjg;a" rchg;a muKla ta ms,n| ;Skaÿ ;SrK .ekSfï whs;sh ;sìh§ ;ukaf.a ;ru fkdoek wjYH foag;a wkjYH foag;a jD;a;Sh n,h fmkajd wirK ñksia Ôú; j,m,a,g hjkakg fï fjÿka ierfikafka iuia: ffjoH lafIa;%hgu ks.d lrñks' 

rg yuqfõ uyd .eg¿jla f,i ihsgï fmkajk fldhs fodia;r;a yjig pek,a fiajhg hkafka ck;d fiajhgo@ .sks .kka jQ fnfy;a j, ñ, rch wvq l,;a pek,a ì, wvq lrkkg lshd ffjoH ix.uh uyd jev j¾ck l,do@ foaYmd,k mUhskaf.a mohg kgñka Wfoag iag%hsla lr yjig pek,a j,g hk fï fydr fodia;r kvho fodia;r mÜgu .;af;a wo Wka ì,a,g fok wirK ñksiqkaf.au uqo,ska nj wu;lj we;s njla fmfka' foaYmd,kh lrk tl ta whg ;nd ;uka okakd foa yßhg lrkjd kï j¾ck lrkakg iydh ysÛd lñka rg jfÜ hkakg ´kElula ke;'

If You Like To Help Us
Gossip Lanka - Gossip99
wmf.a kj;u mqj;a my;ska n,kak
gossip , gossip lanka , Sri Lanka gossip, Sri Lanka Sinhala gossip ______________________________________________________________
© 2016 Gossip99 Email : info@gossip99.com
Advertising - Contact Here Editor - editor@gossip99.com Contact Here Help Desk : info@gossip99.com
All the content on this website is copyright protected.
_______________________________________________________________________________________ www.Gossip99.com is a Sri Lankan online Gossip news website with rich content of 24 hours updated Sri Lankan and world news Reporting in English and Sinhala language. The premium exclusive Sri Lankan Online News Network providing around the clock breaking news in local, international, world, politics, sports, entertainment, hot gossip and event photos. We provide Sri Lanka news, Latest News updates and information, Sri Lanka Business News, Breaking news and updates, celibrity Gossip , Sri Lanka cricket news, Business and finance news, A collection of news items from many sources, Stock Market News and Discussions, Balanced Independent news provider, Breaking Hot News from Sri Lanka, Entertainment hot gossip update throughout the day, include Sri Lanka news paper articles written in Sinhala and English Language.

Advertisements

Mini Gossip

Advertisements

Loading...

VIDEO PORTAL