Get all the latest news and hot gossip, gossip Lanka news, Sri Lanka exclusive news, Sri Lankan daily hot Sinhala and English gossip news and much more on gossip99.com

Advertisements

Loading...

Healthy Tips

KELIBIMA

FACEBOOK

udOH u.ska oek.;a mßÈ 2017'04'07 jeksod rcfha ffjoH ks,Odßkaf.a ix.uh úiska wdrïN lsÍug kshñ; nj lshk jev j¾ckh fï wjia:dfja § wirK frda.S ðú; wk;=f¾ oeóug isÿ lrk mgq jD;a;Sh l%shdud¾.hla nj fi!LH" fmdaIK yd foaYSh ffjoH wud;H rdð; fiakdr;ak mjikjd' 

ud,fUa ihsgï fm!oa.,sl úYaj úoHd,h iïnkaOfhka  ckdêm;s ffu;%smd, isßfiak uy;d fï jkúg;a rcfha ffjoH ks,Odß ix.uhg wjia:d .Kkdjl§u idlÉPd ,nd § ;sfnk w;r" .eg¿jg läkñka úi÷ula ,ndfok nj;a  Tjqka fj; m%ldY lr ;sfnk njo fmkajd fokjd'

;jo ckdêm;sjrhd iu. rcfha ffjoH ks,Odß ix.uh yd j.lsjhq;= ish¿ md¾Yajhka ;ju;a idlÉPd lrñka tu .eg¿jg úi÷ula ,nd§ug rch lghq;= lrk wjia:djl iy kuHYS,s m%;sm;a;shla wkq.ukh lrk wjia:djl fujeks jD;a;Sh l%shdud¾.hka isÿ lsÍu mokï úrys; njhs fi!LH wud;Hjrhd m%ldY lrkafka'

fua jkjg;a ffjoH iNdj" úYaj úoHd,j, ffjoH mSGdêm;sjreka" wOHdmk úfYaI{hska" kS;s úfYaI{hska fi!LH wud;HdxYh" ffjoH úoHd, i|yd jk wju m%ñ;Ska ms<sn|j jd¾;djla iumq¾K lr we;s w;r  fuys§ ffjoH úoHd,j, wju m%ñs;Ska ms<sn| ilia l< jd¾;dj .ek idlÉPd lsÍug ffjoH iNdj u.ska 2017'04'07 Èk yÈis /iaùula o le|jd ;snqKd' fuu jd¾;dfja wvx.= ffjoH úoHd,j, wju m%ñ;sh ms<sn|j idlÉPd lr fi!LH wud;HdxYhg wjika ;Skaÿjla ,nd§ug o kshñ;j we;s njhs weu;sjrhd jeäÿrg;a fmkajd fokafka' 

bka*aÆfjkaid frda.h yd fvx.= frda.h me;srhdu md,kh lsÍu i|yd fi!LH wud;HdxYh mshjr f.k we;s nj;a tjeks wjia:djl § wirK frda.Ska ì,a,g foñka isÿ lsßug hk jevj¾ckh lsisúfgl;a frda.Skag iy ck;djg ys;iqj msKsi fkdjk yqÿ wd;aud¾:ldñ jevj¾ckhla nj i|yka lrk njhs fi!LH wud;Hjrhd jeä ÿrg;a i|yka lrkafka'

;jo wjqreÿ ksjdvq Èkj, idhk fkdmeje;afjk neúka ÿmam;a wirK frda.Ska ;u ;ukaf.a T!IOhka ,nd.ekSug meñfKk ld, jljdkqjl § fujeks j¾ck isÿ lsßu frda.S ðú;;a m%dK wemhg ;nd .ekSula njgo fpdaokd lrkjd'

If You Like To Help Us
Gossip Lanka - Gossip99
wmf.a kj;u mqj;a my;ska n,kak
gossip , gossip Lanka, col3neg ______________________________________________________________
© 2016 Gossip99 Email : info@gossip99.com
Advertising - Contact Here Editor - Contact Here
All the content on this website is copyright protected.
_______________________________________________________________________________________ www.Gossip99.com is a Sri Lankan online Gossip news website with rich content of 24 hours updated Sri Lankan and world news Reporting in English and Sinhala language. The premium exclusive Sri Lankan Online News Network providing around the clock breaking news in local, international, world, politics, sports, entertainment, hot gossip and event photos. We provide Sri Lanka news, Latest News updates and information, Sri Lanka Business News, Breaking news and updates, celibrity Gossip , Sri Lanka cricket news, Business and finance news, A collection of news items from many sources, Stock Market News and Discussions, Balanced Independent news provider, Breaking Hot News from Sri Lanka, Entertainment hot gossip update throughout the day, include Sri Lanka news paper articles written in Sinhala and English Language.

Paid Ads

Anam Manam

Advertisements

Loading...

GOSSIP99

VIDEO PORTAL

BOOK MARK