Get all the latest news and hot gossip, gossip Lanka news, Sri Lanka exclusive news, Sri Lankan daily hot Sinhala and English gossip news and much more on gossip99.com

Advertisements

Loading...

Healthy Tips

KELIBIMA

FACEBOOK

,nk wf.daia;= 21 jkodg tlai;a cd;sl mlaIh iy Y%S ,xld ksoyia mlaIh w;r w;aika lr we;s wjfndaO;d .súiqfï ld,h wjika jk ksid ;jÿrg;a wdKavq mlaIfha fkdisg úmlaIh iuÛ tlaj wdKavqjla msysgqúh hq;= nj Y%S ,xld ksoyia mlaIfha cHේIaGhka nyq;rhlf.a woyi ù we;'

tlai;a cd;sl mlaIh iuÛ ;jÿrg;a tlaj lghq;= l<fyd;a Y%S ,xld ksoyia mlaIh úkdY ùu je<elaúh fkdyels nj;a" tu úkdYfhka mlaIh .,jd .ekSug we;s tl u úi÷u wdKavqfjka bj;a ùu nj;a ckdêm;sjrhdg fmkajd §ug o Tjqka iQodkï fõ' ckdêm;sjrhd tu Oqrfha /£ isák w;r;=r fufia Y%S,ksmh úmlaIfha isg wdKavqjg n,mEï t,a, lsÍu yryd mlaIhg kj cjhla ,nd Èh yels nj o fï msßfia woyi ù we;'wod< wjfndaO;d .súiqfï i|yka jk lreKq fldf;la ÿrg bgq ù we;ao hkak iïnkaOfhka idlÉPd lsÍug Y%S,ksmfha cHේIaGhka óg udi yhlg fmr § /iajqj o bkamiq tu miq úmru isÿ fkdùh' 2015 wf.daia;= 21 jk Èk tlai;a cd;sl mlaIfha uy f,alï lî¾ yISï iy Y%S ,xld ksoyia mlaIfha m%Odk f,alï ÿñkao Èidkdhl úiska mlaI fol w;r fï wjfndaO;d .súiqug w;aika ;enQ w;r" th jir foll ld,hla i|yd muKla j,x.= jk nj;a" fomd¾Yajfha tlÛ;dj u; .súiqu §¾> l< yels nj;a tys úfYaIfhka i|yka fõ'

Y%S ,xld ksoyia mlaIfha wod< cHේIaGhka wjOdrKh lrk wdldrhg wd¾:slh ÈhqKq lsÍu iïnkaOfhka wod< .súiqfï ;snQ tlÛ;d fjkqjg uqo,a weue;s rù lreKdkdhl È.ska È.gu wd¾:slh wia:djr lsÍug lghq;= lsÍu nrm;< lreKla ù ;sfí' /lshd úrys; ck fldgiaj, iqnidOkh" foaYSh iq¿ yd uOH mßudK jHjidhlhka Èß.ekaùu hk lreKq Tjqka wu;l lr oud we;s nj;a" fï ksid wod< fpdaokdj,g Y%S,ksmhg o W;a;r n¢kakg isÿ ù we;s nj;a mjik fï cHේIaGhka" jeäÿrg;a wjOdrKh lrkafka ¥IK úu¾Ykj,g o tcdm weue;sjre jeä jYfhka ueÈy;a jk njhs' tfiau cd;sl ú.Kk mk; w.ue;s ld¾hd,fha ;jÿrg;a r|jdf.k isàu hkd§ lreKq o Tjqka wjOdrKh lrk m%Odk lreKq w;r fõ' fï ksid tlai;a cd;sl mlaIfha fï l%shd l,dmh ksid Y%S ,xld ksoyia mlaIh kdhhñka ;sfnk nj;a" thska .e,ùug we;s fyd|u wjia:dj fï .súiqu wjika jk fudfyd; nj;a ckdêm;sjrhdg meyeÈ,s lr §ug fï msßi tlÛ;ajhlg meñK we;' m<d;a iNd iy m%dfoaYSh iNd uÜgfï isák mlaIfha cHේIaGhka iuÛ fï iïnkaOfhka idlÉPd lsÍug o Tjqka jeäÿrg;a ;SrKh lr we;'

mrdl%u Èidkdhl

If You Like To Help Us
Gossip Lanka - Gossip99
wmf.a kj;u mqj;a my;ska n,kak
gossip , gossip Lanka, col3neg ______________________________________________________________
© 2016 Gossip99 Email : info@gossip99.com
Advertising - Contact Here Editor - Contact Here
All the content on this website is copyright protected.
_______________________________________________________________________________________ www.Gossip99.com is a Sri Lankan online Gossip news website with rich content of 24 hours updated Sri Lankan and world news Reporting in English and Sinhala language. The premium exclusive Sri Lankan Online News Network providing around the clock breaking news in local, international, world, politics, sports, entertainment, hot gossip and event photos. We provide Sri Lanka news, Latest News updates and information, Sri Lanka Business News, Breaking news and updates, celibrity Gossip , Sri Lanka cricket news, Business and finance news, A collection of news items from many sources, Stock Market News and Discussions, Balanced Independent news provider, Breaking Hot News from Sri Lanka, Entertainment hot gossip update throughout the day, include Sri Lanka news paper articles written in Sinhala and English Language.

Paid Ads

Anam Manam

Advertisements

Loading...

GOSSIP99

VIDEO PORTAL

BOOK MARK