Get all the latest news and hot gossip, gossip Lanka news, Sri Lanka exclusive news, Sri Lankan daily hot Sinhala and English gossip news and much more on gossip99.com

Advertisements

Loading...

Healthy Tips

KELIBIMA

FACEBOOK

rcfha ffjoHh ks,OdÍkaf.a ix.uh ish ody;aoyila jk ffjoHjrekag flá mKsúvhlska oekqï § we;af;a 22jkod fmrjre 8 isg oyj,a 12 jkf;la ixfÄ; jev j¾ckhla Èh;a lrk f,ihs'fuu mKsúvh hjd we;af;a 18 jk n%yian;skaodhs'fuhg fya;=j f,i olajd we;af;a ihsgï úfrdaë úYajúoHd, Woaf.dIKhg fmd,sish l, myr§ug úreoaOjhs'uehs udfia 19jkod kej;;a ffjoHjrekag rcfha ffjoHh ks,OdÍkaf.a ix.uh ,nk 22jkod Woeik 9g wÆ;alfâ Widúhg ishÆ ffjoHjrekag tkf,i wdrdOkd lrñka flá mKsúvhla hjd we;'tys olajd ;snqfka rcfha ffjoHh ks,OdÍkaf.a ix.ufha iNdm;s mdfoKshg iyh oelaùu ioydh'GMOA iNdm;s mdfoKsh uy;d Widúhg l, wmydihla uq,sl lrf.k f.dkq l, kvqfõ j.W;a;r lrefjl= f,i 22jkod Woeik 9g wÆ;alfâ Widúfha fmkS isák f,i wêlrKh úiska oekqï § we;'fï wkqj mdfoKsh uy;d tÈk wêlrKfha fmkS isàug kshñ;hs'ihsgï úfrdaë YsIH úfrdaO;djh meje;ajqfha 2017'05'17 jk Èkhs'tÈkg fmr Èkfha§ ^2017'05'16& GMOA lshd isáfha YsIH úfrdaO;djhg tfrys jqjfyd;a oeä jD;a;sh iñ;s l%shdud¾.hla .kakd njhs'17jkod YsIHkaf.a úfrdaO;djhg fmd,sisfhka lÿ¿ .eia iy cd, m%ydr t,a, lrk ,§'flfia fj;;a rcfha ffjoHh ks,OdÍkaf.a ix.uh Bg miqÈk fyda Bg wiak Èkhl§ lsisÿ jev j¾ckhla isÿ fkdlr;s'fudjqka jev j¾ckhg Èk kshu lrf.k ;sfnkafka mdfoKsh Widúhg wmydi l, mdfoKsh uy;d wêlrKhg f.ktk Èkfha§h"tkï isiqkag myr§ Èk 6lg miqjh'

fuhska meyeÈ,s jkafka YsIHkaf.a f,a iy lÿ¿ oyÈh u;ska rcfha ffjoHh ks,OdÍkaf.a ix.uh ;u foaYmd,kh isÿlrk nj;a thg YsIHhka w;fld¿jla f,i mdúÉÑ lrk njhs'ienúkau GMOA tlg ihsgï úfrdaê;djhla fkdue;s w;r Tjqka lrkafka mdfoKsh iy kúka fidhsidf.a foaYmd,k kHdh m;%hhs'mdfoKsh yg cd;sl ,ehsia;=fjka uka;aßOqrhla ,nd§ug taldnoaO úmlaIh fmdfrdkaÿ ù ;sfnkjd'kúkao fidhsidg l¿;r Èia;%slalfhka ue;sjrKhg ;r. lsÍug wjia:djo ,nd§ ;sfnkjd'k,skao fyar;af.a ìßog tx.,ka;fha Wmdêhla yeoEÍug YsIH;ajhla yeoEÍug tl.;ajh m, lr we;'tfukau ix.ufha m%Odk l%shdldÍ idudðlhka yg orejka ckm%sh mdi,aj,g we;=,;a lr.ekSug mÈxÑh ikd; lrk .ekSug  fld,n 7 ksjdi j, ,smskhka fï jkúg;a ,nd § we;'fujeks mgq foaYmd,k wruqKq fjkqfjka rcfha ffjoHh ks,OdÍkaf.a ix.uh jev j¾ck Woaf.daIK mj;ajñka wirK frda.S ck;dj ì,a,g ;nñka lrk my; foaYmd,kh fndfydafofkla fy<dolskjd'If You Like To Help Us
Gossip Lanka - Gossip99
wmf.a kj;u mqj;a my;ska n,kak
gossip , gossip Lanka, col3neg ______________________________________________________________
© 2016 Gossip99 Email : info@gossip99.com
Advertising - Contact Here Editor - Contact Here
All the content on this website is copyright protected.
_______________________________________________________________________________________ www.Gossip99.com is a Sri Lankan online Gossip news website with rich content of 24 hours updated Sri Lankan and world news Reporting in English and Sinhala language. The premium exclusive Sri Lankan Online News Network providing around the clock breaking news in local, international, world, politics, sports, entertainment, hot gossip and event photos. We provide Sri Lanka news, Latest News updates and information, Sri Lanka Business News, Breaking news and updates, celibrity Gossip , Sri Lanka cricket news, Business and finance news, A collection of news items from many sources, Stock Market News and Discussions, Balanced Independent news provider, Breaking Hot News from Sri Lanka, Entertainment hot gossip update throughout the day, include Sri Lanka news paper articles written in Sinhala and English Language.

Paid Ads

Anam Manam

Advertisements

Loading...

GOSSIP99

VIDEO PORTAL

BOOK MARK