Get all the latest news and hot gossip, gossip Lanka news, Sri Lanka exclusive news, Sri Lankan daily hot Sinhala and English gossip news and much more on gossip99.com

Advertisements

Loading...

Healthy Tips

KELIBIMA

FACEBOOK

 rKúrekaf.a iqn idOkh" Tjqka l< fiajh we.hSu" Tjqkag ,efnk m%;s,dN by< oeóu we;=¿ lreKq /ila iïnkaOfhka ckdêm;s ffu;%Smd, isßfiak uy;d Bfha ^03& wdrlaIl wud;HxYfha meje;s m%.;s iudf,dapk /iaùfï § fidhd neÆfõh' óg wu;rj id,dj" iduir lkao" ñf;dguq,a, jeks isÿùïj, § uqojd .ekSfï fufyhqïj, ksr;jq ;%súO yuqodfõ iy isú,a wdrlaIl n<ldh we.hSug ,lalsÍu ms<sn| wjYH Wmfoia ,nd§ug lghq;= flf<ah' isú,a wdrlaIl fomd¾;fïka;=j" YsIH Ng n,ldh" cd;sl wdrlaIK wOHdmk wdh;kh" fcdaka fld;,dj, wdrlaIl úYaj úoHd,h" m¾fhaIK iy ixj¾Ok uOHia:dkh" fjr< wdrlaIK fomd¾;fïka;=j" rlakd ,xld wdh;kh we;=¿ wud;HdxYh hgf;a mj;sk wdh;kj, l%shdldß;ajh iy bÈß ie<iqï ms<sn|j fuys § §¾> jYfhka idlÉPdjg ,la úh'id,dj isÿùug wod< jkaÈ f.ùfï lghq;=j, m%.;sh ms<sn|j o fuys § ckdêm;s;=udf.a úfYaI wjOdkh fhduq úh' me,j;a;" wl=f¾f.dv bÈflfrk hqo yuqod uQ,ia:dkfha bÈlsÍï ms<sn|j o idlÉPdjg ,lajQ w;r th ,nk jif¾ újD; lsÍug yelshdj mj;sk nj i|yka flßKs'

id,dj" iduir lkao" óf;dguq,a, isÿùïj, § uqod .ekSfï fufyhqïj, iy iyk lghq;=j, ksr;jQ ;%súO yuqodfõ iy isú,a wdrlaIl n,ldfha ks<Odßka we.hSug ,la lsÍu ms<sn|j o idlÉPdjg ,la jQ w;r Tjqkaf.a fiajh w.hñka úfYaI fiajd we.hSï ,sms fm!oa.,sl ,sms f.dkqjg we;=<;a lsÍug ta wkqj fhdackd flßKs'

YsIH Ng n,ldh ishhg mkylska by< kexùu ms<sn|j o wjOdkh fhduq jQ w;r YsIH Ng n,ldh i|yd wjYH myiqlï fukau uq,H m%;smdokh ,nd§u ms<sn| idlÉPdjg nÿka úh' rKúrejka i|yd bvï ,nd§fï jevigyk ms<sn|j o fuys § idlÉPdjg ,la jQ w;r fï jk úg bvï lÜá kjoyilg wdikak m%udKhla fnod § ;sfnk w;r wjYH;djh u; uyje,s n, m%foaYj, bvï o ta fjkqfjka ,ndÈh yels nj ckdêm;s;=ud i|yka lf<ah'

rlakd ,xld wdh;kh wEjr lsÍug rch fï jk úg ;SrKh lr ;sfnk w;r tys fiajh lrk úY%dñl rKúrejkaf.a iqnidOkh Wfoid tu wdh;kh ;jÿrg;a bÈßhg mj;ajdf.k hdu ms<sn|j o fhdackd bÈßm;a lrk f,i ckdêm;s;=ud fuys § Wmfoia ÿkafkah'

rdcH wud;H rejka úf–j¾Ok" wdrlaIl f,alï lreKdfiak fyÜáwdrÉÑ hk uy;ajreka o wdrlaIl udKav,sl m%OdkS we;=¿ ;%súO yuqodm;sjreka iy wod< wdh;k m%Odkska fuu idlÉPdjg tlaj isáhy' 

If You Like To Help Us
Gossip Lanka - Gossip99
wmf.a kj;u mqj;a my;ska n,kak
gossip , gossip Lanka, col3neg ______________________________________________________________
© 2016 Gossip99 Email : info@gossip99.com
Advertising - Contact Here Editor - Contact Here
All the content on this website is copyright protected.
_______________________________________________________________________________________ www.Gossip99.com is a Sri Lankan online Gossip news website with rich content of 24 hours updated Sri Lankan and world news Reporting in English and Sinhala language. The premium exclusive Sri Lankan Online News Network providing around the clock breaking news in local, international, world, politics, sports, entertainment, hot gossip and event photos. We provide Sri Lanka news, Latest News updates and information, Sri Lanka Business News, Breaking news and updates, celibrity Gossip , Sri Lanka cricket news, Business and finance news, A collection of news items from many sources, Stock Market News and Discussions, Balanced Independent news provider, Breaking Hot News from Sri Lanka, Entertainment hot gossip update throughout the day, include Sri Lanka news paper articles written in Sinhala and English Language.

Paid Ads

Anam Manam

Advertisements

Loading...

GOSSIP99

VIDEO PORTAL

BOOK MARK