Advertisements

Loading...

Anam Manam

GALLERY

English

Facebook

reishdfõ ysgmq Y%S ,xld ;dkdm;s Wohx. ùr;=x. uy;df.a nexl= .sKqï mÍlaId lsÍfï lghq;= fï jk úg isÿ flfrñka mj;sk nj kS;sm;sjrhd Bfha ^08& fYa%IaGdêlrKhg okajd isáfhah'

tu nexl= .sKqï ish,a, mÍlaId lr ne,Su i|yd ;j;a ld,h wjYH nj;a" tu oekg w;aysgqjd we;s tu .sKqï j,ska uqod yeßh yels nexl= .sKqï ;sfío hkak tys§ úuid n,k nj;a kS;sm;sjrhd fjkqfjka wêlrKfhys fmkS isá w;sf¾l fid,sisg¾ fckrd,a hika; fldaodf.dv uy;d i|yka lr isáfhah'

ta wkqj l,a ,ndfok f,i w;sf¾l fid,sisg¾ fckrd,ajrhd lrk ,o b,a,su i,ld ne¨ fYa%IaGdêlrKh ta i|yd wf.daia;= ui 28 f;la l,a ,nd§ug ;SrKh flf<ah'

fm;aiu iïnkaO iSñ; úfrdaO;d f.dkq lsÍu i|yd i;s 6l ld,hla kS;sm;sjrhdg ,ndfok ,§'

uy nexl= uQ,H uKav,h úiska w;aysgqjd we;s nexl= .sKqï ksoyia lrk f,i iy ;ud w;awvx.=jg .kakd f,i ksfhda. lrñka cd;Hka;r fmd,sish yryd fldgqj ufyaia;%d;a wêlrKh úiska ksl=;a lr we;s jfrka;=j kej; le|jk f,i b,a,d Wohx. ùr;=x. uy;d kS;s{hl= ud¾.fhka f.dkq lr ;snQ fm;aiula le|jQ wjia:dfõ§ fuf,i l,a ,ndfok ,§'

nqjfkl wÆúydf¾" Wmd,s wfír;ak" wks,a .=Kr;ak hk fYa%IaGdêlrK úksiqre uඬq,a, yuqfjys fuu fm;aiu le|jk ,§' ,;d bkao%dks udkakmafmreu kue;a;sh ish weg¾ks n,m;% ysñldßh f,i i|yka lrñka f.dkq lr we;s fuu fm;aiu uÛska j.W;a;rlrejka f,i Y%S ,xld uy nexl=fõ uQ,H nqoaê wxYfha wOHlaI tÉ' wur;=x." uQ,H wmrdO fldÜGdifha m%Odk fmd,sia mÍlaIl ksyd,a *%ekaisia we;=¿ y;a fofkl= kï lr isá;s' fm;aiïlref.a ,smskh f,i hqlaf¾kfha lsõ k.rh i|yka lr we;'

Y%S ,xld .=jka yuqodjg .=jka hdkd ñ,§ .ekSfï§ isÿ jQ jxpdjlg iïnkaO njg fm;aiïlreg tfrysj udOHfõ§ bland,a w;dia uy;d uQ,H wmrdO fldÜGdihg meñKs,s lr we;s w;r ta iïnkaOfhka m%ldY lsysmhla i|yka lr .;a nj i|yka úh'

bl=;a 2016 jif¾ Tlaf;dan¾ ui 20 jeksod fm;aiïlre w;awvx.=jg .kakd f,i fldgqj ufyaia;%d;a wêlrKh úiska újD; jfrka;=jla ksl=;a lr we;s w;r fkd;Sis fyda is;dis ksl=;a lsÍulska f;drj tfia lr we;ehs fm;aiïlre i|yka lr isáfhah' tuÛska ish uQ,sl whs;sjdislï W,a,x>Kh jQ njg m%ldYhla ksl=;a lrk f,i ‍fm;aiu uÛska b,a,d ;sìKs' fuu fm;aiu óg fmr le|jQ wjia:dfõ§ w;aysgqjd we;s nexl= .sKqï j,ska lsysmhla fyda ksoyia l< yelso hkak úuid n,k f,i wêlrKh óg fmr kS;sm;sjrhdg Wmfoia fok ,§' ckdêm;s kS;s{ ufkdaydr o is,ajd uy;d iy kS;s{ wßkao úf–iqkaor uy;d fm;aiïlre fjkqfjka fmkS isáfhah' 

If You Like To Help Us
Gossip Lanka - Gossip99
wmf.a kj;u mqj;a my;ska n,kak
gossip , gossip lanka , Sri Lanka gossip, Sri Lanka Sinhala gossip ______________________________________________________________
© 2016 Gossip99 Email : info@gossip99.com
Advertising - Contact Here Editor - editor@gossip99.com Contact Here Help Desk : info@gossip99.com
All the content on this website is copyright protected.
_______________________________________________________________________________________ www.Gossip99.com is a Sri Lankan online Gossip news website with rich content of 24 hours updated Sri Lankan and world news Reporting in English and Sinhala language. The premium exclusive Sri Lankan Online News Network providing around the clock breaking news in local, international, world, politics, sports, entertainment, hot gossip and event photos. We provide Sri Lanka news, Latest News updates and information, Sri Lanka Business News, Breaking news and updates, celibrity Gossip , Sri Lanka cricket news, Business and finance news, A collection of news items from many sources, Stock Market News and Discussions, Balanced Independent news provider, Breaking Hot News from Sri Lanka, Entertainment hot gossip update throughout the day, include Sri Lanka news paper articles written in Sinhala and English Language.

Advertisements

Mini Gossip

Advertisements

Loading...

VIDEO PORTAL