Advertisements

Loading...

Anam Manam

GALLERY

English

Facebook

fndÿn, fiakd ixúOdkfha uy f,alï .,f.dvw;af;a {kidr ysñhka jydu w;awvx.=jg f.k wêlrKhg bÈßm;a lsÍug fldgqj ufyia‌;%d;a w;sf¾l Èid úksiqre ,xld chr;ak fukúh Bfha ^15 od& jfrka;= ksl=;a l<dh'

ielldr .,f.dvw;af;a {kidr ysñhka wêlrKh yuqfõ fmkS fkdisàu iïnkaOfhka Wkajykafia fjkqfjka fmkS isá ckdêm;s kS;s{jrhd yd kS;s{jßh ola‌jk lreKqj, oeä mria‌mr;djla‌ mj;sk nj fmkajd foñka ufyia‌;%d;ajßh tu jfrka;= ksfhda.h ksl=;a l<dh' 2014'04'09 jeksod jg/l úð; ysñhka m%uqL cd;sl n,fiakd ixúOdkh úiska fldïm[a[ùÈh ksfmdka fydag,fha§ meje;a jQ udOH idlÉPdjg n,y;aldrfhka yd whq;= f,i lvd je§ n,mEï lsÍu yd l=rdkhg wmydi lsÍu hk fpdaokd hgf;a .,f.dvw;af;a {kidr ysñhka we;=¿ y;a fokl=g tfrysj fldïm[a[ùÈh fmd,sish úiska mjrd ;snQ kvq fol Bfha ^15 od& le|úKs'

tys§ ielldr ysñhka fjkqfjka fmkS isá ckdêm;s kS;s{ árka; jr,shoao uy;d wêlrKhg fmkajd ÿkafka Wkajykafiaf.a Ôú;hg t,a, ù we;s ur”h ;¾ck ksid wêlrKh yuqjg meñ”ug fkdyels ù we;s njhs' tu lreKq ;ud úiska wNshdpkdêlrKh yuqfõ§o fmkajd §fuka miqj wNshdpkdêlrKh úiska jfrka;= ksl=;a lsÍfuka je<lS isá nj ckdêm;s kS;s{jrhd tys§ ufyia‌;%d;ajßhg fmkajd ÿkafkah'


tu wjia‌:dfõ§ ielldr ysñhka fjkqfjka tu kvq lghq;=j,g fmkS isá kS;s{jßhl jk iqo¾YkS .=Kr;ak uy;añh lreKq ola‌jñka Wkajykafiaj w;awvx.=jg .ekSu i|yd fmd,sia‌ lKa‌avdhï lsysmhla‌ fhdojd we;s nj ;ukag oek.kakg ,eî we;s nj wêlrK yuqfõ§ mejiqjdh'

wêlrKh^ w;awvx.=jg .ekSug fmd,sia‌ lKa‌vdhï fhdoj,d ;sfhkjd lshk tl yß' fmd,sish mÍla‌IK mj;ajkjd lshk tl fjku ldrKdjla‌' tfyu lsh,d wêlrKhg tkafka ke;s kï tal;a wêlrKh uÛyeÍula‌' kS;sh ldg;a idOdrK úh hq;=hs'

wêlrK yuqjg bÈßm;a fkdjk ´kEu flfkl=g wkq.ukh l< hq;= l%shdud¾. kS;sfha i|yka fj,d ;sfhkjd' ú;a;sh fjkqfjka fmkS isák kS;s{jreka foúêhlg lreKq ola‌jkjd hEhs fmkajd ÿka úksiqrejßh tu kvqj ,nk wf.daia‌;= 10 jeksod h<s le|jk f,ig ksfhda. lrñka tu jfrka;=j ksl=;a l<dh'

If You Like To Help Us
Gossip Lanka - Gossip99
wmf.a kj;u mqj;a my;ska n,kak
gossip , gossip lanka , Sri Lanka gossip, Sri Lanka Sinhala gossip ______________________________________________________________
© 2016 Gossip99 Email : info@gossip99.com
Advertising - Contact Here Editor - editor@gossip99.com Contact Here Help Desk : info@gossip99.com
All the content on this website is copyright protected.
_______________________________________________________________________________________ www.Gossip99.com is a Sri Lankan online Gossip news website with rich content of 24 hours updated Sri Lankan and world news Reporting in English and Sinhala language. The premium exclusive Sri Lankan Online News Network providing around the clock breaking news in local, international, world, politics, sports, entertainment, hot gossip and event photos. We provide Sri Lanka news, Latest News updates and information, Sri Lanka Business News, Breaking news and updates, celibrity Gossip , Sri Lanka cricket news, Business and finance news, A collection of news items from many sources, Stock Market News and Discussions, Balanced Independent news provider, Breaking Hot News from Sri Lanka, Entertainment hot gossip update throughout the day, include Sri Lanka news paper articles written in Sinhala and English Language.

Advertisements

Mini Gossip

Advertisements

Loading...

VIDEO PORTAL