Advertisements

Advertisements

Loading...

Anam Manam

GALLERY

English

Facebook

uq;=rdcfj, wNh NQñh msysá fmfoig l=Kq li< f.keú;a oeóu jydu k;r lrkakehs fYa%IaGdêlrKh Bfha ^5 od& fld<U uy k.r iNdj" j;a;, m%dfoaYSh iNdj" k.r ixj¾Ok wêldßh we;=¿ j.W;a;rldr rdcH wdh;k 08 lg w;=re ;ykï ksfhda.hla‌ ksl=;a lf<ah'

ljqreka fyda tu fmfoig l=Kq f.keú;a oukafka kï th j<la‌jd ,Sug tu j.W;a;rldr wdh;k mshjr .; hq;= hEhs o tys§ ksfhda. flßKs'

l=Kq li< f.kú;a oud we;af;a uq;=rdcfj, wNh NQñh msysá fmfoig fkdjk njg j.W;a;rldr wdh;k lshd isá neúka tu wNh NQñh msysá m%foaY iSudjka ms<sn| úia‌;r f,aLk yd is;shï we;akï tajd Widúhg bÈßm;a lrk f,i o fYa%IaGdêlrKh j.W;a;rlrejkag ksfhda. lf<ah'

fuu ksfhda.h oekg 2017 cq,s 20 od f;la‌ n, meje;afõ' 


ksfhda.h ;jÿrg;a §¾> lrkjdo keoao hkak ms<sn|j tÈkg ;SrKhla‌ .kakd nj fYa%IaGdêlrKh i|yka lf<ah'

fYa%IaGdêlrKh tlS ksfhda.h ksl=;a lf<a lsßkafoa Oïul=i, ysñ" muqKq.u fndamsáh Ydka; ksfld,ia‌ m,a,sfha wdkkao ú;dk mshku" Èkqiia‌ .hdka úkaika mshku we;=¿ lf;da,sl mQcljreka 07 la‌" fndamsáh muqKq.u yd cdwe, mÈxÑlrejka we;=¿ 34 fofkl= úiska f.dkql< fm;aiu yd fm;aiïlrejka fjkqfjka fmkS isá kS;s{jrhd oela‌jq lreKq i,ld ne,Sfuka wk;=rejh'

w.úksiqre m%shidoa fvma iy Wmd,s wfír;ak hk úksiqre uvq,a, yuqfõ fm;aiu i,ld ne,sKs'

fld<U tl;= jk l=Kq f.keú;a oeuqfõ uq;=rdcfj, wNhNQñh i|yd fjka lr we;s m%foaYhg fkdjk nj;a" fm;aiïlrejka mjid we;af;a iïmQ¾K wi;Hhla‌ nj;a fm;aiu i,ld ne¨ wjia‌:dfõ 2 jeks j.W;a;rlre jk fld<U kd.ßl flduidßia‌ fjkqfjka fmkS isá wêkS;s{ fiakdks ohdr;ak uy;d lshd isáfha fld<U k.r iNdj tu m%foaYhg l=Kq f.keú;a oeóu k;r l< nj;a" Bfha;a" fmf¾od;a l=Kq fkdoeuQ nj;a oeka l=Kq oukafka kï fjk;a wdh;kj,ska úh yels nj;a wêkS;s{ ohdr;ak uy;d lshd isáfhah'

fm;aiïlrejka fjkqfjka fcHIaG wêkS;s{ wdpd¾h iqks,a l=f¾ uy;d fmkS isá w;r" Tyq lshd isáfha uq;=rdcfj, wNh NQñh m%ldYhg m;a lf<a 1966 fkdjeïn¾ 31 od ksl=;a l< rcfha .eiÜ‌ ksfõokhla‌ u.ska nj;a tys i;aj Ôùka 192 la‌ Ôj;a jk w;r bka 102 la‌ mla‍ISka nj;a h' .ia‌j, uvf.dfydre iy le,E m÷re iys; wla‌lr 7000 lska hq;a tu m%foaYfha ù f.dú;eka" fjk;a fnda. j.dlr wjg m%foaYjdiSka bka m< m%fhdack ,nk nj;a" fyf;u mejeiSh'

uq;=rdcfj, wNh NQñh wdikakfha ksjdi 6500 la‌ ;sfnk nj;a" 25"000 la‌ muK ck;dj mÈxÑj isák nj;a lsisÿ j. úNd.hlska f;drj l=Kq f.keú;a f.dv.eiSfuka tu NQñh msysá mßirhg ydkshla‌ jkjd muKla‌ fkdj wjg mÈxÑlrejkag ;jÿrg;a ish Ôú; mj;ajdf.k heug fkdyels ;;a;ajhla‌ we;s fjk nj;a wêkS;s{ iqks,a l=f¾ uy;d mejeiSh'

jeäÿr úNd.h ,nk 20 g l,a ;eìKs'

If You Like To Help Us
Gossip Lanka - Gossip99
wmf.a kj;u mqj;a my;ska n,kak
gossip , gossip lanka , Sri Lanka gossip, Sri Lanka Sinhala gossip ______________________________________________________________
© 2016 Gossip99 Email : info@gossip99.com
Advertising - Contact Here Editor - editor@gossip99.com Contact Here Help Desk : info@gossip99.com
All the content on this website is copyright protected.
_______________________________________________________________________________________ www.Gossip99.com is a Sri Lankan online Gossip news website with rich content of 24 hours updated Sri Lankan and world news Reporting in English and Sinhala language. The premium exclusive Sri Lankan Online News Network providing around the clock breaking news in local, international, world, politics, sports, entertainment, hot gossip and event photos. We provide Sri Lanka news, Latest News updates and information, Sri Lanka Business News, Breaking news and updates, celibrity Gossip , Sri Lanka cricket news, Business and finance news, A collection of news items from many sources, Stock Market News and Discussions, Balanced Independent news provider, Breaking Hot News from Sri Lanka, Entertainment hot gossip update throughout the day, include Sri Lanka news paper articles written in Sinhala and English Language.

Advertisements

Mini Gossip

Advertisements

Loading...

VIDEO PORTAL