Advertisements

Loading...

Anam Manam

GALLERY

English

Facebook

wNsfhda. iy úfõpk Ndr.; fkdyelskï ;ud 2014 fkdjeïn¾ ui" meje;s rcfhka t<shg fkdnisk nj mjik ckdêm;s ffu;%smd, isßfiak uy;d bÈßhg o wNsfhda. iy úfõpkj,g fkdìhj uqyqK foñka rg;a ck;dj;a fjkqfjka rcfha .uk bÈßhgu f.k hk nj wjOdrKh lf<ah' tod uy;aud .dkaê;=uka fl;rï kskaod" wmydij,g ,lajQj o wo t;=udg uq¿ f,dalhu .re lrk nj o ckdêm;sjrhd m%ldY lf<a Bfha^9& miajrefõ je,slkao m%foaYfha meje;s W;aijhla wu;ñks' iy,a weiqreï ljr ksIamdokh lsÍu i|yd fmdf<dkakrej" je,slkao" isxymqr m%foaYfha bÈlrk ,o fmd,siela l¾udka; Yd,dj ckdêm;s ffu;%Smd, isßfiak uy;d w;ska Bfha ^9& miajrefõ újD; flßKs'ksõ r;ak iy,a mqoa.,sl iud.fï kj;u l¾udka; Yd,dj f,i újD; flreKq fuu l¾udka; Yd,dj u.ska fmdf<dkakrej Èia;%slalfha ;reK ;reKshka 350lg >Dcq /lshd iy ;j;a 500 lg muK jl% /lshd wjia:d Wod flf¾'

iure M,lh ksrdjrKh lr kj l¾udka;Yd,dj újD; l< ckdêm;sjrhd tys ksÍlaIK pdßldjl o ksr; úh' wk;=rej r;ak fmd,siela wdh;khg wkqnoaO wU j.d jHmD;sh o ksÍlaIKh l< ckdêm;sjrhd ksõ r;ak iud.ug wh;a iy,a ieliqï uOHia:dk o ksßlaIKh lrkq ,eîh'

fuu W;aij iNdj wu;ñka ckdêm;sjrhd jeäÿrg;a m%ldY lf<a b;d ÿIalr Ôú; .;lrk isxymqr f.dú ck;djf.a Ôjfkdamdh ud¾. Yla;su;a lsÍug fuu kj l¾udka; Yd,dj bjy,ajkq we;s njhs'

cd;sl wd¾:slh fukau ck Ôú;h Yla;su;a flfrk fujka l¾udka;Yd,d úúO wxYj,ska rg ;=< ìysúh hq;= njo m%ldY l< ckdêm;s;=ud ta i|yd wjYH ffO¾h fukau Yla;sh ,nd§ug rch iQodkï nj o lshd isáfhah'

furg foaYSh l¾udka;lrejka Yla;su;a lsÍu fjkqfjka fmd,siela ksIamdok furgg f.kaùu jyd k;r lsÍug wjYH mshjr .kakd nj o ckdêm;sjrhd fuys§ m%ldY lf<ah'

miq.sh rchka l<yels jqjo fmdf<dkakrej fjkqfjka fkdl< jevfldgi wo j;auka rch úiska bgqlrñka isák w;r bÈßfha§ fmdf<dkakrej Èia;%slalh o Y%S ,xldfõ ixj¾ê; Èia;%slal w;rg tlajkq we;s nj o ckdêm;sjrhd m%ldY lf<ah'

rlaIK Y%shka; 

If You Like To Help Us
Gossip Lanka - Gossip99
wmf.a kj;u mqj;a my;ska n,kak
gossip , gossip lanka , Sri Lanka gossip, Sri Lanka Sinhala gossip ______________________________________________________________
© 2016 Gossip99 Email : info@gossip99.com
Advertising - Contact Here Editor - editor@gossip99.com Contact Here Help Desk : info@gossip99.com
All the content on this website is copyright protected.
_______________________________________________________________________________________ www.Gossip99.com is a Sri Lankan online Gossip news website with rich content of 24 hours updated Sri Lankan and world news Reporting in English and Sinhala language. The premium exclusive Sri Lankan Online News Network providing around the clock breaking news in local, international, world, politics, sports, entertainment, hot gossip and event photos. We provide Sri Lanka news, Latest News updates and information, Sri Lanka Business News, Breaking news and updates, celibrity Gossip , Sri Lanka cricket news, Business and finance news, A collection of news items from many sources, Stock Market News and Discussions, Balanced Independent news provider, Breaking Hot News from Sri Lanka, Entertainment hot gossip update throughout the day, include Sri Lanka news paper articles written in Sinhala and English Language.

Advertisements

Mini Gossip

Advertisements

Loading...

VIDEO PORTAL