Advertisements

Loading...

Anam Manam

GALLERY

English

Facebook

mqoa.,sl ffjoH úoHd,hla we;s lsÍfï iïmQ¾K f.!rjh fyda wf.!rjh ;ud i;= úh hq;= nj weue;stia'î'Èidkdhl uy;d  m%‍ldY lf<ah'

;ud tu ;SrKh .kq ,enqfõ jirlg Wiia fm< úNd.fhka iu;a jk tla ,laI ye;a;E mkaoyila muk jkisiq orejka fjkqfjka uy;a wNsudkfhka nj weue;sjrhd mejiqfõ Bfha ^11& wud;HxY  Y%jKd.drfha§meje;s W;aijhl§h'

cd;sl iudc ixj¾Ok wdh;kh úiska Bfha Ydia;%Sh m%‍ldYk 05la t<s oejQ w;r tu W;aijfha§ woyia oelajQweue;sjrhd fufiao mejiSh'“uu Wiia wOHdmk weu;s fjkfldg úYaj úoHd, j,g .;af;a 17000 la ú;r' uu tal ;j 10000 lskajeä l,d' yenehs Wiia fm< iu;a ;j;a 150000la muk jk isiq msßila úYaj úoHd, j, bv lv uÈluksid f.j,a j, wirK fjkjd' ñka 20000la muk jk fokd rfÜ ;sfhk iSñ; úfoia uqo,a ixÑ; m%‍fhdackhg wrf.k fkdfhla rgj, Wiia wOHdmkh i|yd hkjd'

Th iuyr úfoia úYaj úoHd, j, uQ,sl myiqlï j;a kE'mqoa.,sl ffjoH úoHd, j,g úreoaO jk ;j lKavdhula ;ud ck;d úuqla;s fmruqK'ud okak ;rug ck;d úuqla;s fmruqfKa uka;%S jreka lSm fofklaf.au orejka mqoa.,sl úYaj úoHd, j, uqo,a f.jd bf.k .kakjd'

iudcjdoh .ek l;d lrk ck;d úuqla;s fmruqK yd fmrgq.dókaf.a o¾Ykhg wkqj f,dalfha  mqoa.,sl wOHdmkh lsh, fohla ;sfhkaku nE 'tal ta whf.a o¾Ykh'ta;a iudcjdofhka  wd¾:slh f.dv .kak yeá .ek ta wh okafka fudkjdo lsh, uu wykak leu;shs'biair wfma ldf,a úYaj úoHd, j, ;snQ foaYmd,k "wd¾:sl" iudc ixjdoh ke;s lrmq wmrdO ldrhd f–ùmshhs' Tjqka úYaj úoHd, j, n,hg wdmq .uka lf<a fjk;a foaYmd,k ixúOdk j,g foaYmd,k u; oeÍfï whs;sh wysñ l< tlhs'

we;a; m;a;f¾" rdjh m;a;f¾ úYaj úoHd, j,g f.kshkak bv ÿkafka kE fï wh' uu Th úYaj úoHd, orejkaf.ka wykak leu;s‍hs orejfka Th Tn,dj fufyhjk ffjoHjrekaf.a ix.uh wh 99'99]lau ksoyia wOHdmkfhka bf.k f.k" fkdñf,a ffjoH úoHd,j,g we;=,a fj,d" uyfmd, YsIH;ajh wrf.k"ffjoHjrfhla fj,d"ojilg w;s id¾:l f,i ,laI 04la "05la wirK frda.Skag mqoa.,slj ffjoH   úoHdj úl=K,d uqo,a fydhkjd' ta ksid fï fodia;r jrekag ;u oeKqu f,âvqkag úl=Kkak mq¿jkakï fï rfÜ rdcH úYaj úoHd,hlg hkak neß orejkag mqoa.,sl úYaj úoHd, msysgqùfï jro l=ulao lsh, uu wykjd'

If You Like To Help Us
Gossip Lanka - Gossip99
wmf.a kj;u mqj;a my;ska n,kak
gossip , gossip lanka , Sri Lanka gossip, Sri Lanka Sinhala gossip ______________________________________________________________
© 2016 Gossip99 Email : info@gossip99.com
Advertising - Contact Here Editor - editor@gossip99.com Contact Here Help Desk : info@gossip99.com
All the content on this website is copyright protected.
_______________________________________________________________________________________ www.Gossip99.com is a Sri Lankan online Gossip news website with rich content of 24 hours updated Sri Lankan and world news Reporting in English and Sinhala language. The premium exclusive Sri Lankan Online News Network providing around the clock breaking news in local, international, world, politics, sports, entertainment, hot gossip and event photos. We provide Sri Lanka news, Latest News updates and information, Sri Lanka Business News, Breaking news and updates, celibrity Gossip , Sri Lanka cricket news, Business and finance news, A collection of news items from many sources, Stock Market News and Discussions, Balanced Independent news provider, Breaking Hot News from Sri Lanka, Entertainment hot gossip update throughout the day, include Sri Lanka news paper articles written in Sinhala and English Language.

Advertisements

Mini Gossip

Advertisements

Loading...

VIDEO PORTAL