Get all the latest news and hot gossip, gossip Lanka news, Sri Lanka exclusive news, Sri Lankan daily hot Sinhala and English gossip news and much more on gossip99.com

Advertisements

Loading...

Healthy Tips

KELIBIMA

FACEBOOK

f,dal Wreu jYfhka hqfkiaflda ixúOdkh úiska kïlrk ,o ia:dk wdrla‍Id lsÍu rcfha j.lSu nj;a" we;eï mqoa.,hka rch úiska msx fmÜáj,g wkjYH f,i ueÈy;a jk nj mjiñka úúO l;d m;=rejk nj;a úfoaY /lshd weu;skS ;,;d w;=fldar< uy;añh m%ldY l<dh'

weue;sjßh fï woyia m<lf<a r;akmqr" weô,smsáh ldjka;siai rcuyd úydrfha iudê nqoaO m%;sudj újD; lsÍfï wjia:djg tlafjñks'

fuys§ woyia oelajQ weue;sjßh fufiao i|yka l<dh'myq.sh ojiaj, rch msx fmÜáj,g w;.ykjd lsh,d f,dl= l;djla lshdf.k hkak mgka .;a;d' iuyr foaj,a f,dal Wreu yeáhg hqfkiafldaj úiska kï lr,d ;sfhkafka tajd wdrla‍Id lsÍfï j.lSu rchg ;sfhkjd' tajdhska ,efnk ishÆ wdodhï f,dal Wreu yeáhg kï lrmq tajd wdrla‍Id lrkakg lghq;= lrkakg rchg j.lSula ;sfhk ksid' fï jevlghq;= flfrk fldg úfYaIfhka fï rgg úfoaYsl ixpdrlhka yeáhg tkfldg úYd, uqo,la fï f,dal Wreu yeáhg kï lr,d ;sfhk tajg mQcd lrkak ta wh lghq;= lrkjd' fudlo ks¾u, fn!oaO O¾uh msysg,d ;sfhk rgla yeáhg ks¾u, fn!oaO O¾uh wdrla‍Id lrkak lghq;= lrk rgla yd rchla yeáhg yeuflfklau ms<swrka ;sfhkjd f(arjd§ fn!oaO O¾uh yßhdldrj mj;ajf.k hk rgla yeáhg wfma mqxÑ Èjhsk' ta ksid ;uhs cd;Hka;r fjila Èkhla cd;Hka;r jYfhka kï lr,d cd;Hka;r fjila W;aijh fï rfÜ mj;ajkakg rgj,a 82l ksfhdað;hkaf.a iyNd.s;ajfhka fï rfÜ mj;ajkakg wfma rchg mq¿jkalula ,enqfKa'

ksrka;rfhka fn!oaO m%;sm;a;s ;=< Ôj;ajk md,lhka bkak rchla yeáhg wms ishÆ fokdu ta fjkqfjka ne¢,d bkakjd lghq;= lrkjd iy ta iudrïNl W;aijhg wdfõ bkaÈhdfõ w.ue;s;=ud' wjidk W;aijhg wdfõ fkamd,fha ckdêm;s;=ñh' t;=ñh mqoa.,slju ug lshmq fohla ;uhs wfma nqÿka Wmka foaYfhaj;a" fï ;rï fn!oaO O¾uhg wjYH ;ek ,nd§,d kE lshk tl .ek t;=ñh lk.dgqfjkjd lsh,d' fï jf.a wms yeuflkdu wms iuyr fj,djg iuyr whg mkai, u;la fjkafka mdxYl+,hla fokak ´ks jqKdu' ke;akï y;a ojfia nKla fjkak ´ks' mkai,la me;a;lj;a tkak wjYH;djla fjkafka kE' jhig hklï bkakjd weú,a,d is,a ál .kak' fldfyduo jhig .shdu miafia ;uhs iS,h rlskak ke;akï O¾uh wjfndaO lr.kak W;aiy lrkafka' fïlg jhila iSudjla kE' wo orejkag yß O¾u wOHdmkhla ke;s ksid fkdfhl=;a úÈfya úkdYldÍ foaj,a iudch we;=f<a isoaO fjkjd'

fuu wjia:djg l:dkdhl lrE chiQßh" ksmqK;d ixj¾Ok ksfhdacH weue;s lreKdr;ak mrKú;dk hk uy;ajre we;=¿ úYd, msßilao tlaù isáhy' 

If You Like To Help Us
Gossip Lanka - Gossip99
wmf.a kj;u mqj;a my;ska n,kak
gossip , gossip Lanka, col3neg ______________________________________________________________
© 2016 Gossip99 Email : info@gossip99.com
Advertising - Contact Here Editor - Contact Here
All the content on this website is copyright protected.
_______________________________________________________________________________________ www.Gossip99.com is a Sri Lankan online Gossip news website with rich content of 24 hours updated Sri Lankan and world news Reporting in English and Sinhala language. The premium exclusive Sri Lankan Online News Network providing around the clock breaking news in local, international, world, politics, sports, entertainment, hot gossip and event photos. We provide Sri Lanka news, Latest News updates and information, Sri Lanka Business News, Breaking news and updates, celibrity Gossip , Sri Lanka cricket news, Business and finance news, A collection of news items from many sources, Stock Market News and Discussions, Balanced Independent news provider, Breaking Hot News from Sri Lanka, Entertainment hot gossip update throughout the day, include Sri Lanka news paper articles written in Sinhala and English Language.

Paid Ads

Anam Manam

Advertisements

Loading...

GOSSIP99

VIDEO PORTAL

BOOK MARK