Advertisements

Advertisements

Loading...

Anam Manam

GALLERY

English

Facebook

tla‌i;a cd;sl mla‍Ifha ysgmq uyf,alï ;sia‌i w;a;kdhl uy;dg tfrysj mjrd we;s kvqfõ meñKs,a, fjkqfjka" idla‍Is ,nd§u i|yd ,nk foieïn¾ 4 jeksod wêlrKh yuqfõ fmkS isák f,i okajd w.ue;sjrhdg yd ckdêm;sjrhdg kej; is;dis hEùug fld<U uydêlrK úksiqre úl=ï l¿wdrÉÑ uy;d Bfha ^17 od& ksfhda. lf<ah'

tu kvqfõ meñKs,af,a m<uqjk idla‍Isldr w.ue;s rks,a úl%uisxy uy;dg yd fojeks idla‍Isldr ckdêm;s ffu;%smd, isßfiak uy;dg wêlrKh yuqfõ fmkS isák f,i okajd fmr wjia‌:d foll§ wêlrKh úiska is;dis ksl=;a lr ;snQ kuq;a tlS is;dis wkqj fmkS fkdisàu flfrys wjOdkh fhduq l< uydêlrK úksiqrejrhd tf,i kej; is;dis ksl=;a lsÍug ksfhda. lf<ah'tu idla‍Islrejka fofokd fjkqfjka fmkS isá ckdêm;s kS;s{ ksYaYxl kdkdhla‌ldr uy;d wêlrKh yuqfõ lreKq ola‌jñka rdcldßuh fya;+ka u; Bfha wêlrKh yuqfõ fmkS fkdisák nj;a ta i|yd fjk;a Èkhla‌ ,ndfok f,i;a wêlrKfhka b,a,d isáfhah'

tu idla‍Islrejka fjkqfjka fmkS isák W.;a ckdêm;s kS;s{ uy;d bÈß Èkfha§ Tjqka wêlrKh yuqjg bÈßm;a lsÍfï j.lSu Ndr.kafka ke;skï Tjqkg kej; is;dis ksl=;a lrk f,i kS;sm;sjrhd fjkqfjka fmkS isá rcfha fcHIaG wêkS;s{ ,la‌ñKs .sßyd.u fukúh wêlrKfhka b,a,d isáhdh'

ta nj meñKs,af,a idla‍Islrejka fofokdg oekqï§fï j.lSu ;udg Ndr.; yels kuq;a Tjqka ksYaÑ;ju wêlrKhg bÈßm;a lsÍfï j.lSu ;udg Ndr.; fkdyels nj tys§ Tjqka fjkqfjka fmkS isá ckdêm;s kS;s{jrhd wêlrKhg oekqï ÿkafkah' tu lreKq i,ld ne¨ wêlrKh tu kvqfõ idla‍Is úNd.h ,nk foieïn¾ 4 jeksod isg 12 jeksod ola‌jd meje;aùug Èk kshu lr tu idla‍Islrejka wêlrKhg le|ùu i|yd Bfha;a is;dis ksl=;a lsÍug kshu lf<ah'

miq.sh ckdêm;sjrK iufha§ fld<U mej;s udOH yuqjl§ l+g f,aLkhla‌ bÈßm;a lr 2015 ckdêm;sjrKhg bÈßm;a jQ ffu;%smd, isßfiak uy;d yd tjlg úmla‍I kdhljrhd f,i lghq;= l< rks,a úl%uisxy uy;d w;r ryia‌ .súiqula‌ we;s njg lreKq wkdjrKh lsÍu we;=¿ wêfpdaokd ;=kla‌ hgf;a kS;sm;sjrhd úiska ;sia‌i w;a;kdhl uy;dg tfrysj tu kvqj mjrd ;sìKs' 

ú;a;sh fjkqfjka ckdêm;s kS;s{ ld,sx. bkao%;sia‌i uy;d we;=¿ kS;s{uKa‌v,hla‌ fmkS isáhy'

If You Like To Help Us
Gossip Lanka - Gossip99
wmf.a kj;u mqj;a my;ska n,kak
gossip , gossip lanka , Sri Lanka gossip, Sri Lanka Sinhala gossip ______________________________________________________________
© 2016 Gossip99 Email : info@gossip99.com
Advertising - Contact Here Editor - editor@gossip99.com Contact Here Help Desk : info@gossip99.com
All the content on this website is copyright protected.
_______________________________________________________________________________________ www.Gossip99.com is a Sri Lankan online Gossip news website with rich content of 24 hours updated Sri Lankan and world news Reporting in English and Sinhala language. The premium exclusive Sri Lankan Online News Network providing around the clock breaking news in local, international, world, politics, sports, entertainment, hot gossip and event photos. We provide Sri Lanka news, Latest News updates and information, Sri Lanka Business News, Breaking news and updates, celibrity Gossip , Sri Lanka cricket news, Business and finance news, A collection of news items from many sources, Stock Market News and Discussions, Balanced Independent news provider, Breaking Hot News from Sri Lanka, Entertainment hot gossip update throughout the day, include Sri Lanka news paper articles written in Sinhala and English Language.

Advertisements

Mini Gossip

Advertisements

Loading...

VIDEO PORTAL