Advertisements

Advertisements

Loading...

Anam Manam

GALLERY

English

Facebook

fhdað; kj foaYSh wdodhïmk; uÛskaY%S,xldfõ nÿ lrKh ir, lrk w;r" bÈßfha§ th Y%S ,xldjg meñfKk wdfhdacl ñ;%YS,S mk;la jkq we;ehs uqo,a yd ckudOH wud;H ux., iurùr uy;d mejiSh'

j¾;udkfha mj;akd Y%S ,xldfõ nÿ l%uh b;d ixlS¾K tlla jk w;r" th w¾:l:kh lsÍu kj wdfhdaclhskag b;d ÿIalr tlla ù we;ehs mejiQ wud;Hjrhd" kj mk; uÛska nÿ l%uh mq¿,a lr wka;¾cd;slj ms<s.ekSulg ,lajQ foaY iSudka;r jdKsc lghq;= j,g wod< m%;sm;a;Skao we;=<;a lr we;ehso mejiSh'foaYSh wdodhï fomd¾;fïka;=fõ jD;a;Sh iñ;s ksfhdað;hka uqo,a yd ckudOH wud;H ux., iurùr uy;d tu wud;HdxYfha§ Bfha yuqù kj mk;g wod< lreKq idlÉPd lf<ah' fuu fhdað; kj mk; iïnkaOfhka fyda nÿ whlsÍu iïnkaOfhka jQ fomd¾;fïka;=fõ l%shdldÍ;ajh ms<sn|j hï .eg¿jla we;akï tajdg idOkSh m%;spdr oelaùug ;uka iQodkï hehs mejiQ wud;Hjrhd fï iïnkaOfhka jD;a;Sh iñ;s ksfhdað;hka yg hï .eg¿jla we;akï uqo,a wud;HdxYh fj; tajd bÈßm;a lrkakehs wud;Hjrhd jD;a;Sh iñ;s ksfhdað;hka yg oekqï ÿkafkah'

Y%S ,xldfõ cd;sl wdodhug wod<j m%Odk odhl;ajhla fok nÿ whlsÍu 2011 jir isg wLKavj my; jeà we;s w;r" kj rch uÛska f.khk ,o m%;sixialrK lghq;=  fya;=fjka nÿ whlsÍu uE;l§ b;d by< uÜgug <Ûd jQ njo wud;Hjrhd m%ldY lf<ah'

foaYSh wdodhï fomd¾;fïka;=fõ mßmd,kuh yd ;dlaIKsl .eg¿ ms<sn|j wud;Hjrhdf.a wjOdkh fhduql< jD;a;Sh iñ;s ksfhdað;hka ld¾hlaIu;djh jeäÈhqKq lsÍu i|yd fomd¾;fïka;=fõ ld¾h uKav,h i|yd foaYSh yd úfoaYSh mqyqKq wjYH;djh ms<sn|jo fuys§ woyia m< l<y' foaYSh wdodhï fomd¾;fïka;=j i|yd kj f.dvke.s,a,l wjYH;djh ms<sn|jo weu;sjrhdf.a wjOdkh fhduq lrjk ,§'

fuu idlÉPdjg uyd NdKavd.drfha ksfhdacH f,alïjre jk Ô'ã'iS' talkdhl fukúh" tia'wd¾' wdá., uy;d" rdcH uQ,H m%;sm;a;s fomd¾;fïka;=fõ wOHlaI ckrd,a ta'fla' fikúr;ak uy;d" foaYSh wdodhï fomd¾;fïka;=fõ flduidßia ckrd,a whsjka Èidkdhl uy;d we;=¿j uqo,a wud;HdxYh yd foaYSh wdodhï fomd¾;fïka;=fõ ks,OdÍkao fuu wjia:djg iyNd.S jQy'

If You Like To Help Us
Gossip Lanka - Gossip99
wmf.a kj;u mqj;a my;ska n,kak
gossip , gossip lanka , Sri Lanka gossip, Sri Lanka Sinhala gossip ______________________________________________________________
© 2016 Gossip99 Email : info@gossip99.com
Advertising - Contact Here Editor - editor@gossip99.com Contact Here Help Desk : info@gossip99.com
All the content on this website is copyright protected.
_______________________________________________________________________________________ www.Gossip99.com is a Sri Lankan online Gossip news website with rich content of 24 hours updated Sri Lankan and world news Reporting in English and Sinhala language. The premium exclusive Sri Lankan Online News Network providing around the clock breaking news in local, international, world, politics, sports, entertainment, hot gossip and event photos. We provide Sri Lanka news, Latest News updates and information, Sri Lanka Business News, Breaking news and updates, celibrity Gossip , Sri Lanka cricket news, Business and finance news, A collection of news items from many sources, Stock Market News and Discussions, Balanced Independent news provider, Breaking Hot News from Sri Lanka, Entertainment hot gossip update throughout the day, include Sri Lanka news paper articles written in Sinhala and English Language.

Advertisements

Mini Gossip

Advertisements

Loading...

VIDEO PORTAL