Get all the latest news and hot gossip, gossip Lanka news, Sri Lanka exclusive news, Sri Lankan daily hot Sinhala and English gossip news and much more on gossip99.com

Advertisements

Loading...

Healthy Tips

KELIBIMA

FACEBOOK

‍rfÜ talSh Ndjhg yd fn!oaOd.ug ysñ m%uqL;dj hk uQ,sl j.ka;s j,g ydks jk wdldrfha jHjia:djla rch lsis úg‍l;a f.k fkdtk nj;a ta ms<sn| lsisÿ ielhla fyda ìhla ;nd .ekSug wjYH;djla fkdue;s nj;a ckm;s ffu;%smd, isß‍fiak uy;d ff;%ksldhsl uy kdhl iajdñkao%hka jykafia m%uqL úxi;a j¾.sl ldrl ix> iNsl ysñjreka yuqfjys Bfha ^06& mejiSh'

kj wdKavql%u jHjia:dj flgqïm;a fyda lr fkdue;s neúka ta ms<sn|

wksh; ìhla we;slr .; hq;= fkdue;s nj;a jHjia:dj flgqïm;a lsÍfuka miq th md¾,sfïka;=fõ iïu; lsÍug fmr uykdhl iajdñkao%hka jykafia fukau fiiq wd.ñl kdhlhskago uy ck;djg bÈßm;a lr woyia yd fhdackd f.k h<s fjkia lï lsÍug rch l%shdlrk njo ta uy;d lSh'
ckm;s ffu;%smd, isßfiak uy;d uykqjr ckm;s ueÿf¾§ ff;%ksldhsl uy kdhl iajdñkao%hka jykafia m%uqL uy ix>r;akh neyeoel Wkajykafia,d iuÛ meh follg wdikak ld,hla mqrd idlÉPdjl ksr; úh'u,aj;= md¾Yajfha uykdhl ;síngqjdfõ Y%S isoaOd¾: iqux.,"wia.sß md¾Yjfha uykdhl jrldf.dv [dKr;k" rdula[ uy ksldfha uy kdhl kdmdk fmuisß hk uykdhl iajdñkao%hka jykafia,d m%uqL uy ix>r;akh;a"wêlrK yd nqoaO Ydik weue;s úchodi rdcmlaI"uOHu m<d;a wdKavqldr ks¨ld talkdhl"uOHu m<d;a m%Odk weue;s ir;a talkdhl hk uy;ajreo fuu wjia:djg iyNd.S jQy'

jHjia:d flgqïm; ilia l< miq th läuqäfha iïu; lsÍfï lsisÿ wjYH;djla rchg fkdue;s nj;a tys wka;¾.;h iïnkaOfhak woyia"fhdackd"úfõpk bÈßm;a lsÍug ieug wjldY ,nd fok nj;a fuys§ ckm;sjrhd uy ix>r;akhg oekqï§ we;'

ff;%ksldhsl uy kdhl iajdñkao%hka jykafia m%uqL uy ix>r;akh tlÛ;djlg meñK ilia l< ,shú,a,la fhdackd ud,djla f,i ckm;sjrhdg fuys§ ndr§ ;sfí'

kj jHjia:djla fï fudfydf;a rgg wkjYHh nj;a wjYa‍ hkï ue;sjrK l%ufha ixfYdaOkhla lsÍu jrola fkdue;s nj;a we;=¿ lreKq .Kkdjla wvx.= ,shú,a,la ckm;sjrhdg ndrÿka nj;a thg ckm;sjrhdf.a m%;spdrh b;d hym;a tlla jQ nj;a wia.sß md¾Yajfha ksfhdacHh f,aLldêldÍ kdrxmkdfõ wdkkao ysñfhda lSy'

ix>r;akh bÈßm;a l< fhdackd j,sfha we;s lreKq iïnkaOfhka ckm;s;=ukag laIKsl úi÷ï ,ndÈh fkdyels kuq;a t;=ud tu lreKq ms<sn| úfYaI wjOdkhla fhduq lrk njg ix>r;akh yuqfõ fmd‍frdkaÿjQ nj;a wdkkao ysñfhda mejiQy' 

If You Like To Help Us
Gossip Lanka - Gossip99
wmf.a kj;u mqj;a my;ska n,kak
gossip , gossip Lanka, col3neg ______________________________________________________________
© 2016 Gossip99 Email : info@gossip99.com
Advertising - Contact Here Editor - Contact Here
All the content on this website is copyright protected.
_______________________________________________________________________________________ www.Gossip99.com is a Sri Lankan online Gossip news website with rich content of 24 hours updated Sri Lankan and world news Reporting in English and Sinhala language. The premium exclusive Sri Lankan Online News Network providing around the clock breaking news in local, international, world, politics, sports, entertainment, hot gossip and event photos. We provide Sri Lanka news, Latest News updates and information, Sri Lanka Business News, Breaking news and updates, celibrity Gossip , Sri Lanka cricket news, Business and finance news, A collection of news items from many sources, Stock Market News and Discussions, Balanced Independent news provider, Breaking Hot News from Sri Lanka, Entertainment hot gossip update throughout the day, include Sri Lanka news paper articles written in Sinhala and English Language.

Paid Ads

Anam Manam

Advertisements

Loading...

GOSSIP99

VIDEO PORTAL

BOOK MARK