Advertisements

Loading...

Gossip

FCID wjNdú; lsÍfï fpdaokdj hgf;a úu,a ùrjxY uy;dj isr.; l<d kï t;=ud wud;H Oqrh ork ld,iSudfõ wod< wud;HdxYfha ksfhdacH wud;H ,ika; w,.shjkak uy;d iy wud;HdxYfha Wiia ks,Odßhl= f,i lghq;= l< wdYq udrisxyjo jydu w;awvx.=jg .; hq;= hehs msú;=re fy< Wreufha kdhl kS;s{ Woh .ïukams, uy;d mjihs'
.ïukams, uy;d fï nj mejiqfõ uQ,H wmrdO úu¾Yk fldÜGdih ^t*a'iS'whs'ã& wi,§ meje;s úfrdaO;d jHdmdrhlg tlafjñks'

tys§ fyf;u fufiao lSh'

,isßfld;g f.dvjqfKd;a" wdKavqjg tl;=jqfKd;a je/Èlre;a ksjerÈlre fjkjd' wdKavqjg tfrysj lghq;= lf<d;a ksjerÈlre je/Èlre fjkjd' foaYmd,k úreoaOjd§kaf.ka m<s.kak yomq ysÜ,¾f.a f.iagdfmda mkakfha fmd,sishla ÊÄèÉ lshkafka'
kS;sh kuk jE,aäka ndia fmd,siam;s;=udg;a wms lshkjd fmd,siam;s;=uks kS;sh keuqjg lula keye' Tn;=ud kefukak tmd' hgg we|,d ;sfnk fld<mdg we÷ï fmfkaú' ÊÄèÉ tfla bkafka fld<mdg we÷ï we|,d Bg Wäka ldls iQÜ we|.;a;= ks,OdÍka' fïl tlai;a cd;sl mlaIfha fmd,sishla' wms ysrf.j,aj,g nh keye' urKhg nh keye' mQð; ì,a,g wms nh keye' wdYq udrisxy iy ,ika; w,.shjkak w;awvx.=jg .kakd ;=re wms wfma igk w;dßkafka keye',

fuys§ udOHfõ§kaf.a m%Yak lsysmhlgo uka;%sjrhd fuys§ ms<s;=re ÿkafkah'
fldaá .dKl jxpdjla isÿjqKdh lshk fpdaokdjhs úu,a ùrjxY uy;dg t,a,fjkafka' tajd fndreo t;fldg''@
uu kS;s{fhla' fmd,sishg lsisu idlaIshla keye úu,a ùrjxY uka;%s;=ud jdyk wjNdú;djla iïnkaOj wkqn,§ug wod<' ,sÅ; idlaIs ish,a,u ;sfnkafka wdYq udrisxyghs ,ika; w,.shjkakghs' wdYq udrisxy lshkafka Tõ uu l<d ;uhs ug lrkak Wmfoia ÿkafka weue;s;=ud' tal yßhg ñkSurefjla fmd,sishg weú;a lshkjd uu ;uhs ñkS uerefõ yenehs ug urkak Wmfoia ÿkafka úu,a lshkjd jf.a l;djla'
Tn;=ud lshkafka wêlrKh iajdëk keoao''@

kvqj ;ju úu¾Ykh lrñka mj;skafka' rdcH foam< wjNdú; lsÍu hk fpdaokd t,a, jqKdu nkaOkd.dr.; lrkak ufyia;%d;ajrhdg isÿfjkjd' ufyia;%d;ajrhdf.a w;mh ne|,d ;sfnkafka' wms ysrf.j,aj,g nh keye'
úu,a ùrjxY uy;df.a {d;s ix.%yh ms<sn| Tn;=udg fudkjf.a woyilao ;sfnkafka@
t;=ud {d;s ix.%yhla l<d lshkak idlaIs keye' fï olajd wêlrKhg tfyu idlaIshla bÈßm;a ù keye' kS;sh kuka ke;sj iEu fokdgu tl yd iudk úh hq;=hs'

fmd,siam;s;=ud lshkafka kï ldg;a kS;sh idOdrKj l%shd;aul lrkjd lsh,hs'
t;=udg fmd,siam;sOqrh orkak whs;shla keye' jHjia:dodhl iNdfõ kS;sh ku,d ;uhs t;=udj m;alf<a' mQð; chiqkaorg jvd fcHIaG ks,OdÍka isáh§ lksIaG mQð;g fmd,siam;s Oqrh ,ndÿkakd' t;=ud oeka Tlafldau kukjd'

If You Like To Help Us
Gossip Lanka - Gossip99
wmf.a kj;u mqj;a my;ska n,kak
gossip , gossip lanka , Sri Lanka gossip, Sri Lanka Sinhala gossip ______________________________________________________________
© 2016 Gossip99 Email : info@gossip99.com
Advertising - Contact Here Editor - editor@gossip99.com Contact Here Help Desk : info@gossip99.com
All the content on this website is copyright protected.
_______________________________________________________________________________________ www.Gossip99.com is a Sri Lankan online Gossip news website with rich content of 24 hours updated Sri Lankan and world news Reporting in English and Sinhala language. The premium exclusive Sri Lankan Online News Network providing around the clock breaking news in local, international, world, politics, sports, entertainment, hot gossip and event photos. We provide Sri Lanka news, Latest News updates and information, Sri Lanka Business News, Breaking news and updates, celibrity Gossip , Sri Lanka cricket news, Business and finance news, A collection of news items from many sources, Stock Market News and Discussions, Balanced Independent news provider, Breaking Hot News from Sri Lanka, Entertainment hot gossip update throughout the day, include Sri Lanka news paper articles written in Sinhala and English Language.

Advertisements

Advertisements

Loading...

GALLERY