Advertisements

Loading...

Gossip


W;=rg iy ol=Kg fohdldrhlska ie<lSu u.ska j;auka wdKavqj ke;s cd;sjdohla jmqrñka we;ehs taldnoaO úmlaIh mjikjd'


md¾,sfïka;= uka;‍%S Woh .ïukams< mejiQfõ bl=;a ld, iSudj ;=< isÿjQ isÿùï .Kkdjlska th meyeÈ,sjk njhs'

“miq.sh cQks udifha wdKavqfõ jrÈka id,dj hqO yuqod l|jqf¾ isÿjQ msmsÍu ksid foam, ydks jQ ck;djg wo fjk ;=re ksis mßÈ jkaÈf.jd wjika lr kE' kuq;a miq.sh iema;eïn¾ udifha ls,sfkdÉÑh fmdÿ fj<o ixlS¾kfha we;=jQ .skafkka ydkshg m;ajQ fj<o ie,a j,gkï wdKavqj hqyqiqÆj jkaÈ f.ùug lghq;= lr ;sfnkjd'

“ol=fKa isxy,hkag tl yekaolska iy W;=f¾ fou< ck;djg ;j yekaolska fn§u yryd wdKavqj fï rfÜ ke;s cd;sjdohla jmqrñka bkakjd' fou< ck;djf.a Woaf>daIKhl§ fmd,Sish lsß melÜ j,ska ix.%yd lrkjd' ol=fKa isxy, wh Woaf>daIKh lf<d;a lsß melÜ fkfï fmd,Sisfhka fokafka c, m%ydr' ke;akï negka m%ydr”'

2017 jir mdjd§fï jir f,i kï l< yels njo Woh .ïukams< uka;‍%Sjrhd jeäÿrg;a i|yka l<d'

“2017 iqn kj jirla lS muKskau fï jir iqn jkafka keye' fï jir wiqnu jirla f,i b;sydi .;ùug kshñ;hs' fï wdKavqj 2017 mdjd§fï jir f,i kï lr,d yudrhs' ta ksid 2017 jir wms mskaìu iqrlsk jir f,i kï lrkjd' fï jifrÈ wdKavqj uyd mdjd§ï ;=kla lrkak yokjd' fndfydaúg jif¾ m,fjks udi 3 ;=, fuh isÿúh yelshs' bka m,uqjekak fou< fnÿïjd§kag wfma rg mQcd flfrk f*vr,a jHjia:dj ,nk ud¾;=udifha§ iïu;lr.ekSfï jEhul wdKavqj ksr;fj,d bkakjd' fofjks ldrKh ;uhs ud¾;= ui jk úg tlagd .súiqu w;aika lr,d Y%S ,dxlslhkaf.a /lshd wji:djka fï wdKavqj n,hg f.k taug lghq;= l, bkaÈhdjg mQcd lsÍug kshñ;hs' ;=kajk ldrKh ;uhs yïnkaf;dg Ökhg;a" ;%sl=Kdu,h bkaÈhdjg;a" fld<U m%Odk ceÜ folla ´iag%ේ,shdj yrd weußldjg;a ,ndfoñka fï uõìu f,dal n,j;=ka ;=kafofklaf.a fl<sìula njg m;alsÍugo kshñ;hs”'

If You Like To Help Us
Gossip Lanka - Gossip99
wmf.a kj;u mqj;a my;ska n,kak
gossip , gossip lanka , Sri Lanka gossip, Sri Lanka Sinhala gossip ______________________________________________________________
© 2016 Gossip99 Email : info@gossip99.com
Advertising - Contact Here Editor - editor@gossip99.com Contact Here Help Desk : info@gossip99.com
All the content on this website is copyright protected.
_______________________________________________________________________________________ www.Gossip99.com is a Sri Lankan online Gossip news website with rich content of 24 hours updated Sri Lankan and world news Reporting in English and Sinhala language. The premium exclusive Sri Lankan Online News Network providing around the clock breaking news in local, international, world, politics, sports, entertainment, hot gossip and event photos. We provide Sri Lanka news, Latest News updates and information, Sri Lanka Business News, Breaking news and updates, celibrity Gossip , Sri Lanka cricket news, Business and finance news, A collection of news items from many sources, Stock Market News and Discussions, Balanced Independent news provider, Breaking Hot News from Sri Lanka, Entertainment hot gossip update throughout the day, include Sri Lanka news paper articles written in Sinhala and English Language.

Advertisements

Advertisements

Loading...

GALLERY