Advertisements

Loading...

Gossip


ïf,aÉP úÈhg hymd,k wdKavqj yeisfrkjd kï" wdKavqj m,jd yßkak wms ishÆ Yla;sh fhdo,d wfma .uk wms hkjd hehs wdKavqjg u;la lrfok nj yïnkaf;dg Èia;%sla uka;%s kdu,a rdcmla‍I mjihs'

Tyq tfia i|yka flf<a yïnkaf;dg l¾udka; mqrh wdrïN lsÍug úfrdaOh oelaùfuka miq fmd,sia w;awvx.=jg f.k ßudkaâ Ndrhg m;al< mqoa.,hkaf.a iqjÿla úuiSug ;x.,a, nkaOkd.drhg .sh wjia:dfõ§h'

kdu,a rdcmla‍I uy;d iuÛ ã'ù' pdkl uy;do fï msßif.a iqjÿla ne,Sug fmf¾od iji ;x.,a, nkaOkd.drhg f.dia isáfhah'
uka;%sjrhd woyia olajñka fufia mejeiSh'

wms yjiajrefõ wdjd ;x.,a, nkaOkd.drhg' yïnkaf;dg jqKq isÿùfï§ fmd,sisfhka .sys,a,d úYd, m%udKhla w;awvx.=jg .;a;d' ta wh;a tlal wms l;d lr,d n,k fldg iuyre Wiia fm< ,l=Kq weú,a,d ta ,l=Kq mÍla‍Id lrkak .sh wh' ;j;a iuyre jev weß,d tk .uka' fï we;=f<a bkak nyq;rhla fokd fï isoaêh okafk;a keye' fï isoaêhg iïnkaOj;a keye' yenehs fmd,siam;sjrhd lrkafka kS;sh kjk tl' weue;sjre flda,a l<du hia i¾ fkda i¾ lshkafkhs mdf¾ bkak wysxil ñksiaiq f.k;a ßudkaâ lrkafkhs wdKavqfjka ,l=Kq od.kak' fmd,siam;sjrhd ks,Odßkag Wmfoia fokafka ;ukag ,l=Kq od.kak mq¿jka úÈyvg mkyla iSh2la yß lula keye w;awvx.=jg wrf.k ßudkaâ nkaOkd.dr .; lrkak lsh,d' yïnkaf;dg isoaêfha jqKq foa meyeÈ,sju wms oelald' fld<ôka uerfhda f.ke,a,d wfma Èia;%slalfha bkak ck;djg myr fokak mgka .;a;d' t;ek we;sjqKq fkdikaiqka;dj fmd,sishg ikaiqka lr.kak neßjqKdg miafia mdf¾ bkak ñksiaiq;a f.ke,a,d ßudkaâ l<d'

;siaiuydrdu m%dfoaYSh iNdfõ ysgmq iNdm;s y¾I ßudkaâ l<d' f.or boa§ weof.k wdfõ' fï wysxil ñksiaiq ;ukaf.a bvï whs;sh fjkqfjka" rg fjkqfjka l;d l<du ta wh f.ke,a,d ßudkaâ lrk tlo hymd,fka lsh,d wms wykafka' wfma igk wms w;dßkafka keye' wms oelald fmd,siam;sjrhd meyeÈ,sj Wmfoia fokjd yduqÿrejkaf.a isjqr .,j,d .ykak lsh,d' udOHfh;a .shd tal' fujeks ïf,aÉP úÈhg hymd,k wdKavqj yeisfrkjd kï fï wdKavqj m,jdyßkak wms ishÆu Yla;sh fhdo,d wfma .uk wms hkjd lsh,d u;la lrkak ´kE'

Wfoa mdkaor wms .shd' t*a'iS'whs'ã'hg fudlo úu,a ùrjxY uy;d w;awvx.=jg .;a;d jdyk wjNdú;h l<d lsh,d' yenehs j¾;udk wdKavqfõ bkak ta wud;HdxYfhau ksfhdacH weue;sjrhd wo weue;sjrfhla úÈhg bkak ta úÈhgu jdyk wjNdú;h lr,d ;sfhkjd' yenehs ta weue;sjrhd .ek lgW;a;rhlaj;a i|yklaj;a keye' yenehs úu,a ùrjxY uy;a;hd w;awvx.=jg .;a;d'

If You Like To Help Us
Gossip Lanka - Gossip99
wmf.a kj;u mqj;a my;ska n,kak
gossip , gossip lanka , Sri Lanka gossip, Sri Lanka Sinhala gossip ______________________________________________________________
© 2016 Gossip99 Email : info@gossip99.com
Advertising - Contact Here Editor - editor@gossip99.com Contact Here Help Desk : info@gossip99.com
All the content on this website is copyright protected.
_______________________________________________________________________________________ www.Gossip99.com is a Sri Lankan online Gossip news website with rich content of 24 hours updated Sri Lankan and world news Reporting in English and Sinhala language. The premium exclusive Sri Lankan Online News Network providing around the clock breaking news in local, international, world, politics, sports, entertainment, hot gossip and event photos. We provide Sri Lanka news, Latest News updates and information, Sri Lanka Business News, Breaking news and updates, celibrity Gossip , Sri Lanka cricket news, Business and finance news, A collection of news items from many sources, Stock Market News and Discussions, Balanced Independent news provider, Breaking Hot News from Sri Lanka, Entertainment hot gossip update throughout the day, include Sri Lanka news paper articles written in Sinhala and English Language.

Advertisements

Advertisements

Loading...

GALLERY