Advertisements

Loading...

Gossip


wêlrKh úiska jdrKhla mkjd ;snqK o yïnkaf;dg jrdh Ök iud.ulg mejÍug tfrysj l,ska ie,iqï l< Woaf>daIK wo ie,iqï l< mßÈu isÿlrk nj taldnoaO úmlaIh mjikjd'


wod< wêlrK ksfhda.fha oelafjkafka yïnkaf;dg jrdh mßY%h" .=jka md,u wdY%s; m%foaYh" mßmd,k ia:dk iys; m%foaY iy uydud¾.j, Bfha isg Èk 14la hk f;la Woaf>daIK lsÍu ;ykï lrk njhs'

fmd,sish l< b,a,Sula wkqj yïnkaf;dg ufyaia;%d;a wêlrKh úiska fuu ksfhda.h mkjkq ,enqjd' tf,i Woaf>daIK isÿlsÍu ;ykï jk mqoa.,hska 26 fofkl=f.a kï o fuu ksfhda.fha úfYaIfhka we;=<;a' md¾,sfïka;= uka;%S pu,a rdcmlaI iy md¾,sfïka;= uka;%S kdu,a rdcmlaIo ta w;r jkjd'

fï w;r w.%dud;H rks,a úl%uisxy uy;d Bfha rd;%S yïnkaf;dg Èia;%slalfha uyd ix>r;akh uqK.eiqKd' ta" wïn,kaf;dg j<j chj¾Okdrdufha§hs' fuu yuqj i|yd w.%dud;Hjrhd legqj .sfha md¾,sfïka;= uka;%S pu,a rdcmlaI úiska ùu úfYaI;ajhla jkjd'

yïnkaf;dg jrdh iïnkaOfhka Ök iud.ula iu. w;aika flfrk .súiqug iu.dój yïnkaf;dg Èia;%slalfha bvï fndfydauhla o Ökhg ,nd§u wkqu; l< fkdyels njhs uyd ix>r;akh fuys§ m%ldY lr isáfha'

Bg ms<s;=re ,ndfoñka w.%dud;H rks,a úl%uisxy uy;d mejiqfõ wlalr myf<dia oyila fkdj wlalr 1235la muKla Ökhg ,nd§ug uq,ska lghq;= lrk njhs' b;sß bvï m%udKh yïnkaf;dáka ,nd.; fkdyels kï ud;r" fudkrd., iy r;akmqr hk Èia;%slalj,ska tu bvï m%udKh ,nd.kakd nj o tys j.lSu wud;H id., r;akdhlg iy md¾,sfïka;= uka;%S pu,a rdcmlaIg Ndrfok njo w.%dud;Hjrhd mejiqjd'

yïnkaf;dg jrdh iïnkaOfhka oekg w;aika lr we;af;a tla .súiqula muKla njhs fuys§ jeäÿrg;a m%ldY flrefKa' fojk iy ;=kajk .súiqï bÈßfha§ w;aika lsÍug kshñ; njo tajd ;ju;a ;sfnkafka idlÉPd uÜgfï njo m%ldY flreKd' fuu idlÉPd isÿflfrk lñgqj,g uyd ix>r;akh o le|jk njhs w.%dud;Hjrhd mejiqfõ'

yïnkaf;dg jrdh wdY%s; m%foaYj, Èk 14l ld,hla Woaf>daIK ;ykï lrñka wêlrKh úiska mkjd we;s jdrKh ms<sn|j o uydix>r;akh fuys§ m%Yak lr isáhd' Bg ms<s;=re foñka w.%dud;Hjrhd mejiqfõ tu jdrKh wj,x.= lrjd.kakd f,i wud;H id., r;akdhlg Wmfoia ,ndÿka njhs'

If You Like To Help Us
Gossip Lanka - Gossip99
wmf.a kj;u mqj;a my;ska n,kak
gossip , gossip lanka , Sri Lanka gossip, Sri Lanka Sinhala gossip ______________________________________________________________
© 2016 Gossip99 Email : info@gossip99.com
Advertising - Contact Here Editor - editor@gossip99.com Contact Here Help Desk : info@gossip99.com
All the content on this website is copyright protected.
_______________________________________________________________________________________ www.Gossip99.com is a Sri Lankan online Gossip news website with rich content of 24 hours updated Sri Lankan and world news Reporting in English and Sinhala language. The premium exclusive Sri Lankan Online News Network providing around the clock breaking news in local, international, world, politics, sports, entertainment, hot gossip and event photos. We provide Sri Lanka news, Latest News updates and information, Sri Lanka Business News, Breaking news and updates, celibrity Gossip , Sri Lanka cricket news, Business and finance news, A collection of news items from many sources, Stock Market News and Discussions, Balanced Independent news provider, Breaking Hot News from Sri Lanka, Entertainment hot gossip update throughout the day, include Sri Lanka news paper articles written in Sinhala and English Language.

Advertisements

Advertisements

Loading...

GALLERY