Advertisements

Loading...

Gossip


 ue;sjrK fldÜGdi iSud ks¾Kh lsÍu i|yd m;a lrk ,o lñgqj úiska miq.shod bÈßm;a l< jd¾;dj wvqmdvq /ila iys; wiïmQ¾K jd¾;djla nj ta ms<sn|j fidhd ne,Sfï§ f;dr;=re wkdjrKh ù we;'


fï lñgqj úiska ilia lrk ,o iSud ks¾Kh jd¾;dj tys iNdm;s wfYdal mSßia uy;d úiska m<d;a md,k yd m<d;a iNd weue;s *hsi¾ uqia;dmd uy;d fj; bÈßm;a l< wjia:dfõ Bg lñgq idudðlhska fofofkl= w;aika lr fkd;sîu fya;= lr f.k tu jd¾;dj ndr .ekSu weue;sjrhd úiska m%;slafIam lr ;sìKs'

lñgqfõ idudðlhka jk id,sh ue;sõ yd tia' ñiand hk uy;ajreka w;aika ;nd ;snqfKa ke;' Bg fya;=j ù we;af;a fuys wvqmdvq /ila mej;Su ksidfjka njg fï ms<sn| wdKavqj úiska l< úu¾Ykfha§ wkdjrKh ù ;sfí'

kj ue;sjrK l%ufha§ md¾,sfïka;=fõ wdik m%udKh jeä fjkjdo tfia kï ta fjkqfjka l< hq;= ld¾hhka l=ulao hk .egÆ i|yd úi÷ï fhdackd ù ke;' ck.yk wkqmd;h wkqj wdikj, l< hq;= fjkialï fudkjdo hkak ms<sn|j;a lreKq wkdjrKh ù fkdue;s njgo fy<s ù ;sfí' ck.ykh wdikak jYfhka iudk jk wjia:dj,§ iNsl ixLHdfõ úYd, úp,khla ù we;s nj;a uqia,sï fyda fou< jeä ck.ykhla isák wjia:dj,§ idfmalaIj wvq iNsl ixLHdjla ,nd § we;s njg;a f;dr;=re fy<sorõ ù we;'

WodyrKhla f,i foysw;a;lKaäh m%dfoaYSh iNd n, m%foaYh ;=< ck.ykh 58937la jk w;r Bg ks¾foaY lr we;s iNsl ixLHdj 23la jqjo ck.ykh 68591la jk iuka;=f¾ m%dfoaYSh iNdj i|yd fhdackd lr we;s iNsl ixLHdj 12la fõ' Wyk m%dfoaYSh iNd n, m%foaYfha ck.yKh 52137la jk úg tys iNsl ixLHdj 17 la fõ'

;jo l=Épfõ,s m%dfoaYSh iNdfõ ck.ykh 31200la o moú Y%S mqr m%dfoaYSh iNdfõ ck.ykh 12703lao" fudrjej m%dfoaYSh iNdfõ ck.ykh 12703lao" f.daurkalvj, m%dfoaYSh iNdfõ ck.ykh 8348lao f,i igyka jqjo tys iNsl ixLHdj f,i olajd we;af;a 10la f,ih'

nyq uka;%S fldÜGdi we;s lsÍfï§ kdu fhdackd l< yelafla tla wfmalaIlfhl= f,i oelaùu ksid nyq fldÜGdi msysgqùfï wruqK lñgq jd¾;dj uÛska i,ld ke;ehs o fy<sorõ ù ;sfí' fuys§ l=vd foaYmd,k mlaI i|yd ksfhdackhla fkd,efnk njo fmkS f.dia we;s ;j;a .egÆjls'

fï ishÆ ldrKd u; mokïj iSud ks¾K úu¾Yk lñgqj bÈßm;a l< jd¾;dfõ .egÆ /ila mj;sk w;r tajdg úi÷ï fkdfidhd läuqäfha jd¾;dj ndr§ we;s njg fy<sjk njo wdKavqfõ m%ldYlfhl= i|yka lf<ah' 

If You Like To Help Us
Gossip Lanka - Gossip99
wmf.a kj;u mqj;a my;ska n,kak
gossip , gossip lanka , Sri Lanka gossip, Sri Lanka Sinhala gossip ______________________________________________________________
© 2016 Gossip99 Email : info@gossip99.com
Advertising - Contact Here Editor - editor@gossip99.com Contact Here Help Desk : info@gossip99.com
All the content on this website is copyright protected.
_______________________________________________________________________________________ www.Gossip99.com is a Sri Lankan online Gossip news website with rich content of 24 hours updated Sri Lankan and world news Reporting in English and Sinhala language. The premium exclusive Sri Lankan Online News Network providing around the clock breaking news in local, international, world, politics, sports, entertainment, hot gossip and event photos. We provide Sri Lanka news, Latest News updates and information, Sri Lanka Business News, Breaking news and updates, celibrity Gossip , Sri Lanka cricket news, Business and finance news, A collection of news items from many sources, Stock Market News and Discussions, Balanced Independent news provider, Breaking Hot News from Sri Lanka, Entertainment hot gossip update throughout the day, include Sri Lanka news paper articles written in Sinhala and English Language.

Advertisements

Advertisements

Loading...

GALLERY