Advertisements

Loading...

Gossip

isri uOH cd,h fod,msfoaks b,a,k rdlaIhl= njg m;aj we;s njg ielhla mj;sk nj ffu;%Smd, isßfiak uy;d n,hg f.ktaug l%shdldÍ f,i odhl jQ UPFA - A Brighter Future f*ianqla msgqfõ igykla fhdoñka lshd isà'

tys m,j we;s iïmQ¾K igyk fufiah'

“.re ckdêm;s;=uKs"
tod igka jeÿKq ishÆ fokdf.a fmdÿ wfmalaIdj jqfka iOdrK iudchla iy hymd,khla u.ska fjkila rg ;=, we;s lsÍuhs' ta wkqj ckêm;s ;=udf.a tlu j.lSu iy hq;=lu t;=uka Èkùug l%shdl< ishÆ fokd fjkqfjka iy fï rfÜ wkd.; mrmqr fjkqfjka tu fmdÿ wfmalaId bIaG lsÍu muKs' ckdêm;s ;=ukag iyh m, l, ishÆ fokd yg oelaúh hq;= Wmßu lD;.=K ie,lSuo thhs' 


kuq;a ckjdß 8 ch.%yKfhka miq ckêm;s ;=udf.a ch.%yKh fjkqjka fmkSisá wh" is;a ;=, ;snq wkshï wfmalaId ál ál biau;= jkakg mgka .ekqKs' tau wfmalaId jrodk jrm%ido f,i mqÆ,a mrdihl úh' ckjdß 8 úma,jhg Wr ÿka iqÿiqlï iys; úma,jfha wruqKq wÿkk mqoa.,hska iOdrK iudchla iy hymd,khla f.dvke.Sug odhl lr .ekSu wksjd¾h ld¾hhls' kuq;a tu odhl lr.kakd msßi ta ta úIhkag ksmqK;djhla iys; fjki yÿkk mqoa.,hska úh hq;=h' isri uOH cd,h fmdÿ wfmalaIl ffu;%smd, isßfiak ckdêm;s lrùug l, fufyjr wiuiuhs" wñ<hs'

hymd,khla we;s lsÍug Wrÿka m%uql uOH cd,hla jk isßi yg ,nd Èh yels iy Èh hq;= Wmßu jrm%idoh jkqfha rg ;=, uOH ksoyi ia:dms; lsÍuhs' kuq;a wo jk úg isri uOH cd,h fod,msfoaks b,a,k rdlaIhl= njg m;aj we;s njg ielhla mj;S' Tyqkaf.a j¾;udk l%shd l,dmh wkqj tod Tjqkag ieneúkau wjYHj ;sî we;af;a rcdmlaI md,k iuh ;=, Tyqkag fkd,enqKq m%uql;dj iy jrm%ido hk njg idOdrK ielhla yg.ksñka ;sfí' fuh isrig muKla fkdj tod ffu;%Sg iyh ÿka fndfydafokd wvq jeä jYfhka fmkajk fma%; .;s ,laIKhls'

tjka miqìula yuqfõ j¾;udkfha wms ffu;%Smd, ckdê;s;=ukaf.ka wdhdpkd lrkqfha tod Tn;=uka fjkqjka fmkSisá ishÆ fokdgu fmdÿ jQ wfmalaId muKla fjkqfjka fmkS isák f,ih' Tn ;=ukaf.a hq;=lu tmuKh' Tn bka Tíng lD;.=K úh hq;= ke;' Tn ck;djf.a iq.;sh fjkqjka ck;d wfmalaId bgq l<fyd;a mlaI" cd;s" wd.u fNaohlska f;drj fï rfÜ nqyq;rhla ck;dj ishÆ isud ìo oudf.k Tn yg Yla;shla jkq ksh;h',

If You Like To Help Us
Gossip Lanka - Gossip99
wmf.a kj;u mqj;a my;ska n,kak
gossip , gossip lanka , Sri Lanka gossip, Sri Lanka Sinhala gossip ______________________________________________________________
© 2016 Gossip99 Email : info@gossip99.com
Advertising - Contact Here Editor - editor@gossip99.com Contact Here Help Desk : info@gossip99.com
All the content on this website is copyright protected.
_______________________________________________________________________________________ www.Gossip99.com is a Sri Lankan online Gossip news website with rich content of 24 hours updated Sri Lankan and world news Reporting in English and Sinhala language. The premium exclusive Sri Lankan Online News Network providing around the clock breaking news in local, international, world, politics, sports, entertainment, hot gossip and event photos. We provide Sri Lanka news, Latest News updates and information, Sri Lanka Business News, Breaking news and updates, celibrity Gossip , Sri Lanka cricket news, Business and finance news, A collection of news items from many sources, Stock Market News and Discussions, Balanced Independent news provider, Breaking Hot News from Sri Lanka, Entertainment hot gossip update throughout the day, include Sri Lanka news paper articles written in Sinhala and English Language.

Advertisements

Advertisements

Loading...

GALLERY