Advertisements

Loading...

Gossip

n%s;dkHfha md¾,sfïka;=j wi, ;%ia; m%ydrhla Èh;aù ;sfí' bka m%ydrlhd" fmd,sia ks,OdÍfhl=" iy ;j;a mqoa.,hka 5 fofkl= ñhf.dia we;' ;=jd, ,enqjka ixLHdj 40 fofkla jk w;r bka 12 fofkl=f.a ;;ajh Nhdkl nj oelafõ'

m%ydrh ioyd meñK we;af;a by; PhdrEmfha isák ;reKhdh' Tyq fndfydaÿrg l¿ cd;slfhla úh hq;=h' m%ydrh ioyd iyNd.Sù we;af;a Tyq muKla hkak fmd,sisfha úYajdihhs' tkï th ;ks mqoa.,fhl=f.a m%ydrhls' ta ioyd Tyq Ndú;d lr we;af;a msys folla iy jdykhls' Tyq ldf.a ljqrekao ;ju;a fy<slr ke;'


udOHj,ska olajk wdldrhg kï fjiañksiag¾ md,u ^Westminster Bridge& foiska md¾,sfïka;=j foig l¿ meye;s ldrhla mojdf.k meñKs m%ydrlhd md,fï iy mdr whsfkajQ mÈl fõÈldfõ .uka lrñka isá mqoa.,hka rdYshla hglrñka ish ldrh md¾,sfïka;=fõ hlv jefÜ ymamd ;sfí' m%ydrlhd wk;=rj md¾,sfïka;=fõ uka;%Sjreka we;=,ajk f.aÜgqj foig msyshla /f.k ÿjf.dia we;s w;r tu fodrgqfõ isá fmd,sia ks,Odßfhl=g msysmyrj,a lsysmhla t,a, lr md¾,sfïka;= mßY%h foig Èjf.dia ;sfí' tys§ fmd,sish Tyqg kj;sk f,i wKlr we;s kuq;a wK fkd;ld bÈßhg hEu ksid fjä ;nd we;'


m%ydrlhd fukau msys mdrj,g ,lajQ fmd,sia ks,OdÍhdo frday,a .;lsÍfuka wk;=rej ñhf.dia we;' md¾,sfïka;=j wi, jeà isá ;=jd, ,enQ fmd,sia ks,Odßhdf.a Ôú;h fírd.ekSug úfoaY lghq;= rdcH weu;sjrfhlajk" Bournemouth East wdikh ksfhdackh lrk" Tobias Ellwood uka;%Sjrhd W;aiylrkq uqL iajikh fokd whqre mqj;am;aj, m,ù ;snqKs' ysgmq yuqod ks,OdÍfhla jk Tobias Ellwood uka;%Sjrhdf.a ifydaorhd óg ál l,lg fmr bkaÿkSishdfõ nd¾,s ;%ia;jd§ m%ydrfhka ñhf.dia ;sfí' m%ydrlhd meojQ jdykhg hglsÍu ksid fofofkla we;aku ñhf.dia we;' ;=jd, ,enQ we;fula fjiañkaiag¾ md,fuka f;añia ..go jeà we;' Tjqka fírd.;a nj oelafõ' tfy;a frday,g we;=,al, mqoa.,hka rdYshlf.a Ôú; ;ju;a we;af;a b;d wk;=re iy.; ;;ajhl'

fndfyda ixialD;skaj,g ish wkkH;djh /l.ksñka iudk whs;sjdislï we;sj ksoyfia Ôj;aùug wjia:dj i,id we;s ,kavka k.rfha k.rdêm;sjrhd mjd uqia,sï ne;suf;ls' tfy;a miq.sh jir lsysmh ;=, muKla ,kavka k.rh b,lal lr.ksñka m%ydrhka .Kkdjlg wr weÈ nj;a tfy;a tajd flfia fyda j,lajd.ekSug yelsjQ nj;a mqj;am;a jd¾;d olajhs' k.rfha wdrlaIdjo b;d by, ;;ajhl mj;S' úfYaIfhkau md¾,sfïka;=jg we;=,aùug we;af;a .=jka f;dgqm,g iudk wdrlaIdjla nj tys lñgq /iaùï ioyd lsysmjrlau f.dia we;s ud m%;HlaIj okS'

tfy;a m%ydrlhd fu;rï wdikak ;;ajhlg meñksfha flfiao hkak ;ju;a m%fya,sldjls' ta iïnkaofhka fndfyda f;dr;=re miqj fy<sjkq we;' flfiajqjo fuu m%ydrfhka wk;=rejo hqfrdamfha" m%xYfha" fn,aðhfï" c¾uksfha iy fiiq rgj, l, fiau n%s;dkHho isoaêh ms<sno mq¾K wjOdkh fhduqlrk w;ru tÈfkod Ôú;fha fiiq lghq;= È.gu isÿlrkq we;' wdrlaIdjo ;j ;j;a by, oukq we;' m%ydrlhkao l=uk fyda m%ydrhla Èh;a lsÍug fjr orKq we;' ta ish,a, ;=, lshfjkqfõ fld;rï wdrlaIdjla mej;sh;a" wk;=r bj;a l, fkdyels njhs'

If You Like To Help Us
Gossip Lanka - Gossip99
wmf.a kj;u mqj;a my;ska n,kak
gossip , gossip lanka , Sri Lanka gossip, Sri Lanka Sinhala gossip ______________________________________________________________
© 2016 Gossip99 Email : info@gossip99.com
Advertising - Contact Here Editor - editor@gossip99.com Contact Here Help Desk : info@gossip99.com
All the content on this website is copyright protected.
_______________________________________________________________________________________ www.Gossip99.com is a Sri Lankan online Gossip news website with rich content of 24 hours updated Sri Lankan and world news Reporting in English and Sinhala language. The premium exclusive Sri Lankan Online News Network providing around the clock breaking news in local, international, world, politics, sports, entertainment, hot gossip and event photos. We provide Sri Lanka news, Latest News updates and information, Sri Lanka Business News, Breaking news and updates, celibrity Gossip , Sri Lanka cricket news, Business and finance news, A collection of news items from many sources, Stock Market News and Discussions, Balanced Independent news provider, Breaking Hot News from Sri Lanka, Entertainment hot gossip update throughout the day, include Sri Lanka news paper articles written in Sinhala and English Language.

Advertisements

Advertisements

Loading...

GALLERY