Advertisements

Loading...

Gossip

úfoaY lghq;= kj wud;Hjrhd f,i Èjqreï ÿka rù lreKdkdhl uy;dg fï jk f;la úfoaY lghq;= wud;HxYh hgf;a fkd;snqKq úIhka iy wdh;k /ila ndr§ug kshñ;h'

Bg wu;rj úfoaY lghq;= wud;HdxYh hgf;a ;snQ ishÆu wdh;k tf,iu kj wud;Hjrhd hgf;a .eiÜ lsÍug kshñ;h'

uqo,a wud;HdxYh hgf;a ;snQ ixj¾Ok f,d;/hs uKav,h" cd;sl f,d;/hs uKav,h" cd;Hka;r fjf<| wud;HxYh hgf;a ;snQ uyfmd< YsIH;aj Ndrldr wruqo,o úfoaY lghq;= wud;HdxYh hg;g m;a lr we;ehs jd¾;d fõ'rdcH jHjidh wud;HdxYh hgf;a we;s jeú,s flaIa;%fha wdh;ko wud;H rù lreKdkdhl uy;d hg;g m;a lrk w;r Y%S ,xlka .=jka iud.u yd iq/l=ïm;a yd úksuh fldñiu o úfoaY lghq;= wud;Hjrhd fj; mjrd ;sfí'

flfia fj;;a uqo,a weu;s Oqrh w;yer úfoaY weu;s Oqrh ndr .ekSug rú lreKdkdhl uy;d tl. ù we;af;a fldkafoais lsysmhla u; nj jd¾;d fjhs'

tu fldkafoaisj,g wod,j uqo,a wud;HdxYh hgf;a we;s wdh;k lsysmhlao úfoaY lghq;= wud;HdxYh hgf;a .eiÜ lsÍug kshñ;h'

fï w;r kj leìkÜ‌ ixfYdaOkhg wod< úIh m:hka bÈß Èk my we;=<; .eiÜ‌ lsÍug rch ;SrKh lr we;'

ta wkqj kj wud;HdxYj, úIhka /ila‌ fjkia‌ jk w;r" oekg isák leìkÜ‌ weue;sjreka i;= wdh;k lsysmhla‌o kj weue;sjreka hg;g mejÍug kshñ;h'

miq.sh ld,iSudj ;=< .eg¿ mej;s wud;HdxYj, úIh m:hka o fï wkqj fjkia ùug kshñ;h' uqo,a" úfoaY lghq;= jrdh iy ckudOH we;=¿ m%Odk fmf<a wud;H Oqrj, fjkialï isÿlrñka iïuq;sjd§ wdKavqfõ m<uq leìkÜ ixfYdaOkh Bfha^22& isÿflßKs'

ta wkqj leìkÜ wud;HdxY 9la iy tla rdcH wud;HdxYhla i|yd kj wud;Hjreka Bfha ckdêm;s ffu;%Smd, isßfiak bÈßfha§ Èjqreï ÿkafka ckdêm;s f,alï ld¾hd,fhaÈhs'

If You Like To Help Us
Gossip Lanka - Gossip99
wmf.a kj;u mqj;a my;ska n,kak
gossip , gossip lanka , Sri Lanka gossip, Sri Lanka Sinhala gossip ______________________________________________________________
© 2016 Gossip99 Email : info@gossip99.com
Advertising - Contact Here Editor - editor@gossip99.com Contact Here Help Desk : info@gossip99.com
All the content on this website is copyright protected.
_______________________________________________________________________________________ www.Gossip99.com is a Sri Lankan online Gossip news website with rich content of 24 hours updated Sri Lankan and world news Reporting in English and Sinhala language. The premium exclusive Sri Lankan Online News Network providing around the clock breaking news in local, international, world, politics, sports, entertainment, hot gossip and event photos. We provide Sri Lanka news, Latest News updates and information, Sri Lanka Business News, Breaking news and updates, celibrity Gossip , Sri Lanka cricket news, Business and finance news, A collection of news items from many sources, Stock Market News and Discussions, Balanced Independent news provider, Breaking Hot News from Sri Lanka, Entertainment hot gossip update throughout the day, include Sri Lanka news paper articles written in Sinhala and English Language.

Advertisements

Advertisements

Loading...

GALLERY