Advertisements

Loading...

Gossip

kS;sh yd iduh ms<sn| wud;H id., .f–kao% r;akdhl uy;d miq.sh fikiqrdod ^20& fmd,sia uQ,ia:dkfha§ isÿl< flá foaYkhl§ i|yka l< lreKq fï jk úg Y%S ,xld fmd,sisfha by< ks,OdÍka w;r buy;a meiiqug ,lafjñka mj;S'

Y%S ,xldj mqrd iEu fldÜGdYhlu ksfhdacH fmd,siam;sjreka yd f–IaG fmd,sia wêldÍjreka fld<Ug le|jd Wfoa 8'30 isg rd;%S 9'40 olajd mqrd meh 13 l=;a úkdä 10 la mqrd fmd,siam;sjrhd úiska mj;ajk ,o iïuka;%Kh w;r;=r tu fmd,sia ks,OdÍka wu;d l:d lsÍug úIhNdr wud;H id., r;akdhlg fmd,siam;sjrhd úiska werhqï lr ;sfí'
iaj isá msßi wu;ñka weu;sjrhd b;d fláfhka mjid we;af;a

‘ug ;uqkakdkafia,dg lshkak ;sfhkafk lreKq 3hs' m,fjksu lreK ;ud fïjf.a Èjhsfka ish¿u Wiia fmd,sia ks,OdÍka iyNd.sfjk iïuka;%Khla ;sfhkj lsh, ug lõrej;a okaj, kE' fïl ug ú;rla fkfuhs ckdêm;sg;a okajkak ´k fohla' lõreyß fïl ys;du;du w;miq lr, ;sfhkjd' fïjf.a ojil rfÜ hïlsis yÈis ;;ajhla Woa.; jqfkd;a tafl j.lSu Ndr .kafk ljqo@ wo l=reKE., tajf.a ;;ajhla we;sfj,d ;sfhkjd' uqia,sï m,a,shlg myr §,d' ;SrK .kak ish¿u wh fu;k'

fojeks lreK ;uhs 2015 ckjdß 8 fjksod fjkfldg kS;sh wmlaImd;Sj l%shd;aul lsÍu iïnkaOfhka rfÜ uyck;dj fmd,sishg ia;+;s l<d' Tjqka tfia fkdl< kï wo wmsg n,fha bkak nE' Tjqka b;d ld¾hlaIuj lghq;= l< ksid lsisÿ f,a je.sÍulska f;drj hymd,k rchg n,h ,nd .ekSug yelsjqKd'

;=kafjks lreK ta úÈyg ;sín fmd,sishla wo fjkfldg msßys,d ;sfhk wdldrh' wo fmd,sisfh ;sfhkafk iïuka;%K iy Ndjkd ú;rhs' rgmqrd wmrdO /,a, wo fo.=K f;.=K fj,d' fï ;;afjg iïmQ¾fKkau j. lshkav ´fk j¾;udk fmd,siam;s;=ud' t;=ud fyd| mqoa.,fhla' ta jqkdg ;ukaf. m%uqL;djhka fudkjo lsh, t;=ud okakE' tal ksid iuia: fmd,sia fiajhu wo wjqf,ka wjq,g m;afj,d~ lshdh'

;u úIhNdr wud;Hjrhd tfia mejiqjo fmd,siam;s mQð;a chiqkaor ta ms<sn|j lsisÿ ie,ls,a,la fkdolajd ;ukaf.a iïuka;%Kh rd;%S 9'40 olajd È.a.iaidf.k f.dia we;af;a meñK isá ks,OdÍkaf.a n,j;a wm%idoh uOHfhah'

If You Like To Help Us
Gossip Lanka - Gossip99
wmf.a kj;u mqj;a my;ska n,kak
gossip , gossip lanka , Sri Lanka gossip, Sri Lanka Sinhala gossip ______________________________________________________________
© 2016 Gossip99 Email : info@gossip99.com
Advertising - Contact Here Editor - editor@gossip99.com Contact Here Help Desk : info@gossip99.com
All the content on this website is copyright protected.
_______________________________________________________________________________________ www.Gossip99.com is a Sri Lankan online Gossip news website with rich content of 24 hours updated Sri Lankan and world news Reporting in English and Sinhala language. The premium exclusive Sri Lankan Online News Network providing around the clock breaking news in local, international, world, politics, sports, entertainment, hot gossip and event photos. We provide Sri Lanka news, Latest News updates and information, Sri Lanka Business News, Breaking news and updates, celibrity Gossip , Sri Lanka cricket news, Business and finance news, A collection of news items from many sources, Stock Market News and Discussions, Balanced Independent news provider, Breaking Hot News from Sri Lanka, Entertainment hot gossip update throughout the day, include Sri Lanka news paper articles written in Sinhala and English Language.

Advertisements

Advertisements

Loading...

GALLERY