Advertisements

Loading...

Gossip

rcfha úYajúoHd,j, ffjoH isiqkag widOdrKhla isÿ lrñka Tjqkaf.a jrm%ido wysñlr" ksoyia wOHdmkh lmamdÿ lsÍug rch lghq;= lrk njg wo we;eï msßila rgg fmkaùug W;aidy ork nj ckdêm;sjrhd mejeiSh' ta i|yd úYajúoHd, isiqka fkduÛ hjñka isák nj o m%ldY l< ckdêm;sjrhd tu wYS,dpdr foaYmd,k yia;hkaf.a fufyhùfuka isÿflfrk l=uka;%K ms<sn| ;ud lsisÿ úYajúoHd, isiqfjl=g fodia fkdk.k nj o lshd isáfhah'ckdêm;s ffu;%Smd, isßfiak uy;d fï nj m%ldY lf<a Bfha ^22& fmrjrefõ ‍fmdf<dkakrej ,xldmqr uyd úoHd,fha meje;s W;aijhl § h' jirlg fï rfÜ ,laI fol yudrl muK isiqka msßila Wiia fm< úNd.h i|yd fmkS isák w;r bka wkQoyilau úYajúoHd, wOHdmkh i|yd iqÿiqlï ,enqj;a" úYajúoHd, i|yd n|jd .kafka úismkaoyil muK iq¿ msßila nj o ckdêm;sjrhd fuys§ lshd isáfhah'

b;sß orejkaf.a Wiia wOHdmk isysk u,aM, .ekaùu fjkqfjka rg ;=< rdcH úYajúoHd, fiau by< m%ñ;shlska hq;a fm!oa.,sl úYajúoHd, o ìysúh hq;= nj mejiQ ckdêm;sjrhd rfÜ lsisÿ orejl=f.a wOHdmk whs;Ska" lsisÿ wjia:djl iSud l< fkdyels nj o mejeiSh'

tfukau jd¾Islj wiQ oyil muK msßila Wiia wOHdmkh i|yd úfoaY.;jk w;r" ;u wOHdmk wfmalaId fjkqfjka wvq wdodhï,dNS mjq,aj, orejka f.a fodr mjd Wlig ;nñka wOHdmkh fidhd rg yerhdu lk.dgqodhl ;;a;ajhla nj o ckdêm;sjrhd i|yka lf<ah'

rdcH fkdjk úYajúoHd,hla fyda wOHdmk wdh;khla jqjo rch ms<s.kakd m%ñ;Skag wkqj wOHdmkh ,ndÈh hq;=h hk m%;sm;a;suh ;Skaÿjg rch t<eU ;sfnk w;r ud<fò ffjoH úoHd,h ms<sn| úYajúoHd, isiqka iuÛ meje;s idlÉPdfõ§ Tjqkaf.a b,a,Su mßÈ ixfYdaOk /ila isÿ lsÍug rch mshjr .;a nj o lshd isáfhah'

fmdf<dkakrej Èia;%slalfha mdi,a /il kj f.dvke.s,s isiq whs;shg mjrd§u we;=¿ ixj¾Ok lghq;= /ila Bfha Èkfha o ckdêm;sjrhdf.a m%Odk;ajfhka isÿflßKs'

Bfha fmrjrefõ mq,ia;s.u" úð; m%d:ñl úoHd,fha kj fouy,a f.dvke.s,a, isiq whs;shg mjrdÿka ckdêm;sjrhd tu úoHd,fha fiiq wvqmdvq ms<sn| o fidhd ne,Sh'

W;=reueo m<d;a m%Odk wud;H fmaI, chr;ak" m<d;a wud;H iïm;a Y%S ks,ka; uy;ajreka o úÿy,am;s ir;a fyaul=udr uy;d we;=¿ wdpd¾h uKav,h" ujqmshka" wdÈ isiqka we;=¿ msßila fuu wjia:djg tlaj isáhy'

If You Like To Help Us
Gossip Lanka - Gossip99
wmf.a kj;u mqj;a my;ska n,kak
gossip , gossip lanka , Sri Lanka gossip, Sri Lanka Sinhala gossip ______________________________________________________________
© 2016 Gossip99 Email : info@gossip99.com
Advertising - Contact Here Editor - editor@gossip99.com Contact Here Help Desk : info@gossip99.com
All the content on this website is copyright protected.
_______________________________________________________________________________________ www.Gossip99.com is a Sri Lankan online Gossip news website with rich content of 24 hours updated Sri Lankan and world news Reporting in English and Sinhala language. The premium exclusive Sri Lankan Online News Network providing around the clock breaking news in local, international, world, politics, sports, entertainment, hot gossip and event photos. We provide Sri Lanka news, Latest News updates and information, Sri Lanka Business News, Breaking news and updates, celibrity Gossip , Sri Lanka cricket news, Business and finance news, A collection of news items from many sources, Stock Market News and Discussions, Balanced Independent news provider, Breaking Hot News from Sri Lanka, Entertainment hot gossip update throughout the day, include Sri Lanka news paper articles written in Sinhala and English Language.

Advertisements

Advertisements

Loading...

GALLERY