Advertisements

Loading...

Gossip

wêlrK ks,OdÍkaf.a m;aùï Wiiaùï iy udreùï i|yd jk iqÿiqlï .eiÜ lsÍug wêlrK fiajd fldñIka iNdj mshjr f.k ;sfí'

wêlrK fiajd fldñIka iNdfõ jevn,k f,alï ð'tï'ví,sõ'ms'ch;s,l uy;d úiska fuu .eiÜ ksfõokh ksl=;a lr we;s nj jd¾;d fõ'

wêlrK ks,Orhkaf.a m;aùï Wiiaùï iy udreùï i|yd jk iqÿiqlï fuf;la .eiÜ lr fkd;snq w;r miq.sh 22 jk Èk isg l%shd;aul jk mßÈ wod< iqÿiqlï .eiÜ lr ;sfí'

ta wkqj Y%S ,xld wêlrK fiajfha fojk mx;sfha m<uq jeks fYa%Ksfha  ufyaia;%d;a ;k;=r i|yd jk iqÿiqlï .eiÜ lr we;s nj wêlrK fiajd fldñIka iNdj i|yka lf<ah'wjqreÿ follg fkdwvq fiajd ld,hla we;s lïlre úksYaph iNd iNdm;sjrfhl= ùu fyda wjqreÿ 5lg fkdwvq ld,hla l%shdldÍ jD;a;Sfha fhÈ isák fyda fh§ isá kS;S{jrfhl= ùu ta i|yd iqÿiqlï f,i .eiÜ lr ;sfí'

Bg wu;rj hï wud;HdxYhl fyda wdKavqfõ fomd¾;fïka;=jl fyda rdcH  ixia:djl wjqreÿ 5lg fkdwvq ld,hla kS;s ks,Orfhl= f,i fiajh lr we;s ks;S{jrfhl= ùu fyda hï iud.ul nexl=jl fyda wdh;khl kS;S ks,Orfhl= f,i wjqreÿ mylg fkdwvq ld,hla fiajh lr we;s tu ld,h ;=< ksr;=reju wêlrKh bÈßfha fmkS isá kS;S{jrfhl= ùu o wod< ;k;=r i|yd iqÿiqlï f,i wêlrK fiajd fldñIka iNdj oekqï fohs'

Bg wu;rj lïlre úksYaphdêldÍ iNdm;s fojk fYa%Ksfha ;k;=r i|yd jk iqÿiqlï o .eiÜ lr ;sfí'

wjqreÿ mylg fkdwvq ld,hla l%shdlÍ jD;a;sfha fh§ isák fyda fh§ isá kS;S{jrfhl= ùu" hï wud;HdxYhl fyda wdKavqfõ fomd¾;fïka;=jl fyda rdcH ixia:djl wjqreÿ mylg fkdwvq ld,hla kS;s ks,Orfhl= f,i fiajh lr we;s kS;S{jrfhl= ùu wod< ;k;=r i|yd  iqÿiqlï fõ'

tfukau hï iud.ul nexl=jl fyda wdh;khl kS;s ks,Orfhl= f,i wjqreÿ mylg fkdwvq ld,hla fiajh lr we;s iy tu ld,h ;=< ksr;=reju wêlrKh bÈßfha fmkS isá kS;S{jrfhl= ùu o lïlre úksYaphdêldÍ iNdm;s fojk fYa%Ksfha ;k;=r i|yd iqÿiqlula f,i wêlrK fiajd fldñIka iNdj fmkajd fohs'

If You Like To Help Us
Gossip Lanka - Gossip99
wmf.a kj;u mqj;a my;ska n,kak
gossip , gossip lanka , Sri Lanka gossip, Sri Lanka Sinhala gossip ______________________________________________________________
© 2016 Gossip99 Email : info@gossip99.com
Advertising - Contact Here Editor - editor@gossip99.com Contact Here Help Desk : info@gossip99.com
All the content on this website is copyright protected.
_______________________________________________________________________________________ www.Gossip99.com is a Sri Lankan online Gossip news website with rich content of 24 hours updated Sri Lankan and world news Reporting in English and Sinhala language. The premium exclusive Sri Lankan Online News Network providing around the clock breaking news in local, international, world, politics, sports, entertainment, hot gossip and event photos. We provide Sri Lanka news, Latest News updates and information, Sri Lanka Business News, Breaking news and updates, celibrity Gossip , Sri Lanka cricket news, Business and finance news, A collection of news items from many sources, Stock Market News and Discussions, Balanced Independent news provider, Breaking Hot News from Sri Lanka, Entertainment hot gossip update throughout the day, include Sri Lanka news paper articles written in Sinhala and English Language.

Advertisements

Advertisements

Loading...

GALLERY