Ananmanan

Mini Gossip

Advertisements

Anam Manam

Facebook

kS;s úfrdaë mdfjk wú .nvdjla‌ mj;ajdf.k heu i|yd wejka.dâ iud.u fj; wjldY ie,iSfuka remsh,a fldaá 1140 l uqo,la‌ whq;= iy.; f,i rchg wysñ lsÍu iïnkaOfhka wdrla‌Il wud;HdxYfha ysgmq f,alï f.daGdNh rdcmla‌I uy;d we;=¿ ysgmq wdrla‌Il n,OdÍkag tfrys kvqjg wod< ,s; úfrdaO;d ,nk wf.daia‌;= 11 od f.dkq lrk f,i fld<U m%Odk ufyia‌;%d;a ,d,a nKa‌vdr uy;d Bfha ^12 od& ksfhda. lf<ah'

kvqjg wod<j ú;a;slrejka" kS;s{jreka oela‌jQ úfrdaO;d yd Bg tfrysj w,a,ia‌ fldñiu u.ska ola‌jd isá m%;súfrdaO;d flfrys ie,ls,su;a fjñka ufyia‌;%d;ajrhd tf,i ksfhda. lf<ah'isoaêhg wod< kvqj úNd.hg .;a wjia‌:dfõ§ wem u; uqod yer isák ú;a;slrejka jk ysgmq wdrla‌Il f,alï f.daaGdNh rdcmla‌I" ysgmq kdúl yuqodm;sjreka jk woañrd,a fidau;s,l Èidkdhl" woañrd,a chkd;a fld<Uf.a" woañrd,a chka; fmf¾rd" rla‌kd ,xld wdrla‌Il iud.fï ysgmq iNdm;s fïc¾ fckrd,a md,s; m%kdkaÿ" tu iud.fï ysgmq m%Odk úOdhl ks,Odß fïc¾ fckrd,a lreKdr;ak tf.dvfj, yd wejka.dâ fußghsï i¾úia‌ fm!oa.,sl iud.fï iNdm;s ksYaYxl fiakdêm;s hk uy;ajre Widúh yuqfõ fmkS isáhy'

fuys fojeks ú;a;sldßh jk wdrla‌Il wud;HdxYfha ysgmq w;sf¾l f,alï ouhka;s chr;ak uy;añh úfoia‌.;j we;s neúka weh fkdue;sj kvqj úNd.hg .ekSug wêlrKh ;SrKh lr we;'

m<uq ú;a;sldr f.daGdNh rdcmla‌I uy;d fjkqfjka fmkS isá ckdêm;s kS;s{ frdfïIa o is,ajd uy;d ishÆ ú;a;slrejkago wod< jk mßÈ lreKq ola‌jñka fuu kvq mejÍug w,a,ia‌ mkf;a 78 jeks j.ka;sh wkqj fldñIka iNdfõ ,s; wjirhla‌ ,ndf.k fkdue;s nj;a wOHla‌I fckrd,ajrhdf.a ys;=u;hg kvq mejÍug fkdyels nj;a fmkajd ÿkafkah'

w,a,ia‌ fldñIka iNdj ia‌jdëk wdh;khla‌ njo fldñIka iNdj hkq wOHla‌I fckrd,ajrhd fkdjk njo lshd isá frdfïIa o is,ajd uy;d kvq mejÍug fldñIka iNdfõ ,s; wjirhla‌ ;sìh hq;= hEhs mejiqfõh'

tys§ w,a,ia‌ fldñIka iNdj fjkqfjka fmkS isá rcfha fcHIaG kS;s{ ckl nKa‌vdr uy;d lreKq ola‌jñka fldñIka iNdfõ úOdkh mßÈ wOHla‌I fckrd,ajrhd kvq mejÍu isÿlrk njo th by< Widú uÛska ms<sf.k we;s njo lshd isáfhah'

ta wkqj fuu kvq mejÍu kS;Hdkql+,j isÿlr we;s nj lshd isá ckl nKa‌vdr uy;d kvqj úNd.hg .kakd f,i b,a,d isáfhah'

bÈßm;a jQ lreKq flfrys ie,ls,su;a jQ ufyia‌;%d;ajrhd ú;a;sfha úfrdaO;d ,s;j f.dkq lrk f,i;a kvqj kej; ,nk 11 od le|jk f,i;a ksfhda. lf<ah'

kvq úNd.h oel n,d .ekSug ysgmq ckdêm;s uyskao rdcmla‌I uy;d we;=¿ taldnoaO úmla‌Ifha md¾,sfïka;= uka;%Sjreka" Tjqkaf.a ys;j;=ka yd mdla‌Islhka /ila‌ meñK isáhy'

Photo Gallery

gossip , gossip lanka , Sri Lanka gossip, Sri Lanka Sinhala gossip ______________________________________________________________
© 2016 Gossip99 Email : info@gossip99.com
Advertising - Contact Here Editor - editor@gossip99.com Contact Here Help Desk : info@gossip99.com
All the content on this website is copyright protected.
_______________________________________________________________________________________ www.Gossip99.com is a Sri Lankan online Gossip news website with rich content of 24 hours updated Sri Lankan and world news Reporting in English and Sinhala language. The premium exclusive Sri Lankan Online News Network providing around the clock breaking news in local, international, world, politics, sports, entertainment, hot gossip and event photos. We provide Sri Lanka news, Latest News updates and information, Sri Lanka Business News, Breaking news and updates, celibrity Gossip , Sri Lanka cricket news, Business and finance news, A collection of news items from many sources, Stock Market News and Discussions, Balanced Independent news provider, Breaking Hot News from Sri Lanka, Entertainment hot gossip update throughout the day, include Sri Lanka news paper articles written in Sinhala and English Language.

Latest News

Advertisements