Ananmanan

Mini Gossip

Advertisements

Anam Manam

Facebook

Y%S ,xld ksoyia mlaI uka;%Sjreka msßila wdKavqfjka bj;a lr .ekSu i|yd ysgmq wud;H neis,a rdcmlaI uy;d úiska l%shd;aul lr we;s foaYmd,k fufyhqug úfoia rgl nqoaê wxYhl wdOdr wkqn, ,eî we;s njg rcfha nqoaê wxY úiska ;yjqre lr we;ehs wdKavqfõ m%Odkshl= ~Y%S ,xld ñr¾~ fj; mejish'

tfy;a" tu úfoia nqoaê fiajh tfia wdOdr wkqn, foñka isákafka" ysgmq ckdêm;s uyskao rdcmlaI uy;d h,s n,hg m;alsÍug fkdj wdKavqjg n,mEula lsÍfï wruqKska nj Tyq jeäÿrg;a lshd isáfhah'

wdKavqj ksfhdackh lrk Y%S,ksm uka;%Sjreka 20 lg wdikak ixLHdjla taldnoaO úmlaIh iuÛ tla jk njg me;sr hk m%pdr iïnkaOfhka fuys § woyia oelajQ by; m%ldYlhd" fufia wdKavqfjka bj;a jk msßi myla fyda yhla jkq we;s nj o lshd isáfhah'fï msßi neis,a rdcmlaI uy;d iuÛ lr we;s idlÉPd iïnkaO f;dr;=re /ila o wdKavqfõ kdhlhka fofokdg ,eî ;sfí'

ffu;%S)rks,a tlÛ;djhla • wdKavqj /l.ekSu i|yd tlaj lghq;= lsÍug
fï w;r" wdKavqfõ meje;au iïnkaOfhka t,a, ù we;s wNsfhda. iïnkaOfhka §¾> f,i idlÉPd lsÍfuka miq l=uk ;;a;ajhla hgf;a fyda wdKavqj /l.ekSu i|yd tlaj lghq;= lsÍug ckdêm;sjrhd iy w.ue;sjrhd tlÛ;ajhlg meñK we;'

fuu idlÉPdj iïnkaëlrKh lrkq ,en we;af;a u,sla iurúl%u weue;sjrhd úisks'

ihsgï m%Yakh we;=¿ wdKavqjg tfrysj taldnoaO úmlaIfhka bÈßm;a lrk igka mdG iïnkaOfhka wdKavqfõ u;h meyeÈ,s lsÍug;a" miq.sh wdKavqj ld,fha fï m%Yak we;s l< wdldrh iïnkaOfhka ck;dj oekqj;a lsÍug;a fï idlÉPdj, § wdKavqfõ kdhlhka ;SrKh lr we;'

Photo Gallery

gossip , gossip lanka , Sri Lanka gossip, Sri Lanka Sinhala gossip ______________________________________________________________
© 2016 Gossip99 Email : info@gossip99.com
Advertising - Contact Here Editor - editor@gossip99.com Contact Here Help Desk : info@gossip99.com
All the content on this website is copyright protected.
_______________________________________________________________________________________ www.Gossip99.com is a Sri Lankan online Gossip news website with rich content of 24 hours updated Sri Lankan and world news Reporting in English and Sinhala language. The premium exclusive Sri Lankan Online News Network providing around the clock breaking news in local, international, world, politics, sports, entertainment, hot gossip and event photos. We provide Sri Lanka news, Latest News updates and information, Sri Lanka Business News, Breaking news and updates, celibrity Gossip , Sri Lanka cricket news, Business and finance news, A collection of news items from many sources, Stock Market News and Discussions, Balanced Independent news provider, Breaking Hot News from Sri Lanka, Entertainment hot gossip update throughout the day, include Sri Lanka news paper articles written in Sinhala and English Language.

Latest News

Advertisements