Ananmanan

Mini Gossip

Advertisements

Anam Manam

Facebook

ckdêm;s ffu;%Smd, isßfiak uy;d úiska ;ukag kS;sh yd iduh wud;HxYh ,nd§fuka mjrk ,o j.lSu ishhg ishhla tyd bgqlr we;s nj;a tu ;ukaf.a j.lSu nj;a" flfia jqjo tu j.lSu fjkialr fjk;a j.lSula mjrkq ,enqjo tho ishhg ishlska bgqlrk nj;a kS;sh yd iduh iy olaIsK ixj¾Ok wud;H id., r;akdhl uy;d mjihs'

Tyq tnj lshd isáfha" wo ^06& wr,sh.y ukaÈrfha mej;s udOH yuqjl§ udOHfõ§ka l, úuisïlÈh'

kS;sh l%shd;aul lrkq ,nk wdh;kj,g iajdëkj ish jevlghq;= lrf.k hdug wjia:dj ,nd§ we;s nj;a";uka ta i|yd lsisÿ úgl n,mEï fkdlrk nj;a wud;H id., r;akdhl uy;d tys§ wjOdrKh lf<ah'

miq.sh w.yrejdod mej;s leìkÜ /iaùfï§ rfÜ kS;sh l%shd;aul lsÍu ms,snoj .eg¿ mj;sk njg ckdêm;sjrhd l, fpdaokdj iïnkaOfhka tu udOH yuqfõ§ udOHfõ§ka wud;Hjrhdf.ka È.ska È.gu lreKq úuid isáfha h'

leìkÜ uKav,fha l;dlrk lreKq udOH iu. l;d lsÍug leìkÜ m%ldYljreka ;sfofkl= m;alr we;s nj;a" ta ms<sno l;d lsÍug Tjqkag ndrlrk njo wud;Hjrhd tys§ mejish'

,nk cQ,s 11 jkod isg 13 jkod olajd fld<U§ meje;afjk id¾la rgj, kS;sh yd iduh ^wNHka;r lghq;=$ iajfoaY lghq;=& ms<sno wud;Hjrekaf.a /iaùu ms<sno oekqj;a lsÍu i|yd fuu udOH yuqj le|jd ;sìK'


kS;sh lvlsÍug wlue;shs uu kS;shg wkqj ye÷kq jeÿKq wfhla 

udOHfõ§ka jeäÿrg;a wik ,o m%Yak yuqfõ wud;Hjrhd lshd isáfha ;uka kS;shg wkqj ye÷kq jeÿKq wfhl= nj;a kS;sh lvlsÍug wlue;s nj;ah'

iajdëkj lghq;= lsÍu rch tu wdh;kj,ska n,dfmdfrd;a;= ù we;s ldrKhla njo wud;Hjrhd fmkajd ÿkafkah'

tfia isÿjk lghq;= miqúmrï lsÍug óg jvd l%ufõohla wjYH kï Bgo jevms<sfj,la ilia lrk njo wud;Hjrhd mjid isáfhah'

tys§ jeäÿrg;a udOHfõ§ka m%Yaklr isáfha jerÈ lrk mqoa.,hska we,a,Su ms<sno wud;Hjrhdf.a woyi fln÷o hkakh'

wd;au .re;ajh ish,a,gu jvd jákjd

tys§ lreKq meyeÈ,s l, wud;Hjrhd lshd isáfha" fï rfÜ wud;Hjreka m;alrkqfha ckm;s yd w.ue;sjrhdf.a tlÛ;djfhka ckm;s nj;a" ;uka ckdêm;sjrhd bÈßfha Èõreïÿka wfhl= nj;a" wud;HOqrhla ,eîu ;ukaf.a whs;sjdislula fkdjk w;r md¾,sfïka;=jg ck;d ckaofhka m;aùu u; md¾,sfïka;= uka;%SOQrh ;ukaf.a whs;sjdislula jk nj;ah'

udOHfõ§ka miq.sh leìkÜ /iaùfï l;djQ lreKq ms<sno È.ska È.gu wud;Hjrhdf.ka úuiSfï§ lshd isáfha ckdêm;sjrhdf.a iy w.ue;sjrhdf.a wjirhla we;sj fjk;a udOH idlÉcdjla le|jd tu lreKq i|yd ms<s;=re ,ndÈh yels njhs'

;ukag ie.ùug lsisjla fkdue;s nj;a ;ukaf.a wd;au .re;ajh ish,a,gu jvd jákd njo wud;Hjrhd wjOdrKhlr isáfhah'


Photo Gallery

gossip , gossip lanka , Sri Lanka gossip, Sri Lanka Sinhala gossip ______________________________________________________________
© 2016 Gossip99 Email : info@gossip99.com
Advertising - Contact Here Editor - editor@gossip99.com Contact Here Help Desk : info@gossip99.com
All the content on this website is copyright protected.
_______________________________________________________________________________________ www.Gossip99.com is a Sri Lankan online Gossip news website with rich content of 24 hours updated Sri Lankan and world news Reporting in English and Sinhala language. The premium exclusive Sri Lankan Online News Network providing around the clock breaking news in local, international, world, politics, sports, entertainment, hot gossip and event photos. We provide Sri Lanka news, Latest News updates and information, Sri Lanka Business News, Breaking news and updates, celibrity Gossip , Sri Lanka cricket news, Business and finance news, A collection of news items from many sources, Stock Market News and Discussions, Balanced Independent news provider, Breaking Hot News from Sri Lanka, Entertainment hot gossip update throughout the day, include Sri Lanka news paper articles written in Sinhala and English Language.

Latest News

Advertisements