Ananmanan

Mini Gossip

Advertisements

Anam Manam

Facebook

udihla we;=<; ;uka w;awvx.=jg .kakd njg ikaOdk uy f,alï uyskao wurùr wud;Hjrhd úiska uE;l§ Y%S,ksm uka;%Sjreka msßila yuqfõ m%ldYhla isÿlr we;s nj;a" tfia lsÍug yelshdjla fkdue;s nj;a wdrlaIl wud;HxYfha ysgmq f,alï f.daGdNh rdcmlaI uy;d mjihs'

fï rfÜ kvq úuikq ,nkafka;a" mÍlaIK isÿlrkafka;a" ;Skaÿ m%ldYhg m;alrkafka;a uyskao wurùr,d jekakka kï kS;sfha lsisÿ idOdrK;ajhla olakg fkdue;s nj rdcmlaI uy;d lshd isáhs'

f.daGdNh rdcmlaI uy;d tnj lshd isáfha wo ^07& uykqjr ft;sydisl Y%S o<od ud<s.dj fj; meñK o<od iñ÷ka je| mqod .ekSfuka wk;=rej wia.sß md¾Yjfha uykdhl w;s mQcH jrldf.dv Y%S {dkr;k kdysñhka neyeoelSfuka wk;=rej udOHhg m%ldYhla isÿlrñks'wk;=rej u,aj;= md¾Yjfha uydkdhl w;s mQcH ;síngqjdfõ Y%S iqux., kdysñhka neyeÿgq Tyq" u,aj;= md¾Yjfha wkqkdysñjreka jk mQcH kshxf.dv úð;isß ysñhka" mQcH ÈUq,al=Uqf¾ úu,Oïu ysñ neyeoel f;dr;=re l;d ny lf<ah'

tlu ¥IKh t,a'à'à'B h ;=rka lsÍu

;uka úiska l< tlu ¥IKh t,a'à'à'B ixúOdkh ;=rka lsÍu nj udOHfõ§ka yuqfõ m%ldYlr isá f.daGdNh rdcmlaI uy;d" tu l%shdj ksid ysf¾ oeñh hq;= kï th lsÍfï .eg¿jla fkdue;s nj o mejish'

fuys§ udOHfõ§ka weiQ m%Yakj,h m%;spdr olajñka rdcmlaI uy;d jeäÿrg;a lshd isáfha hqoaOh lrkq ,enqfõ miq.sh jir my ;=< muKla fkdjk nj yd ysgmq iEu ckdêm;sjrfhl=u mdfya ta i|yd l%shd ud¾. .;a njhs'

tfy;a hqoaOh ksud lrkq ,enqfõ miq .sh ckdêm;sjrhdf.a ld,fha nj;a" th wjika lsÍu muKla ;uka isÿl< nj;a f.daGdNh rdcmlaI uy;d i|yka lf<ah'

rdcmlaI,d fydrd lEfõ ke@@@@

rdcmlaI,d fï rg fydrd lEfõ ke;s nj;a" fï rg fírd.kq ,enqfõ rdcmlaI,d nj;a mejiq Tyq rgg fiajh lrkq ,enqfõ Ôú; mß;Hd.fhka nj wjOdrKh lf<ah'

;ukag hqoaOh ksud lrkakg yelsjQfha tf,i lemùfuka l%shd lsÍfuka nj lshd isá Tyq jev neß whg fudkjd ÿkak;a lsisjla lr lshd .; fkdyels neúka fpdaokd lrñka isàu yer fjk;a lsisjla Tjqkg l< fkdyels nj;a i|yka lf<ah'

uykqjrg wd fya;=j @

;uka idudkHfhka NslaIqka jykafia,d iu. foaYmd,kh l;d fkdlrk nj;a" tfia jqjo wo uykqjrg meñKsfha ;udg isÿjk widOdrKh iïnkaOfhka uykdysñjreka oekqj;a lsÍug nj;a f.daGdNh rdcmlaI uy;d i|yka lf<ah'

fï w;r foaYmd,k lafIa;%hg msúfikafkaoehs udOHfõÈfhl= weiQ m%Yakhlg ms<s;=re foñka f.daGdNh rdcmlaI uy;d lshd isáfha ck;dj tjekakla n,dfmdfrd;a;= ùu ksidu uyskao wurùr,d jekakka ìhg m;aù fuf,i ;uka udihla we;=<; w;awvx.=jg .kakd njg m%ldY lrk njhs'

Photo Gallery

gossip , gossip lanka , Sri Lanka gossip, Sri Lanka Sinhala gossip ______________________________________________________________
© 2016 Gossip99 Email : info@gossip99.com
Advertising - Contact Here Editor - editor@gossip99.com Contact Here Help Desk : info@gossip99.com
All the content on this website is copyright protected.
_______________________________________________________________________________________ www.Gossip99.com is a Sri Lankan online Gossip news website with rich content of 24 hours updated Sri Lankan and world news Reporting in English and Sinhala language. The premium exclusive Sri Lankan Online News Network providing around the clock breaking news in local, international, world, politics, sports, entertainment, hot gossip and event photos. We provide Sri Lanka news, Latest News updates and information, Sri Lanka Business News, Breaking news and updates, celibrity Gossip , Sri Lanka cricket news, Business and finance news, A collection of news items from many sources, Stock Market News and Discussions, Balanced Independent news provider, Breaking Hot News from Sri Lanka, Entertainment hot gossip update throughout the day, include Sri Lanka news paper articles written in Sinhala and English Language.

Latest News

Advertisements