Get all the latest news and hot gossip, gossip Lanka news, Sri Lanka exclusive news, Sri Lankan daily hot Sinhala and English gossip news and much more on gossip99.com

Advertisements

Loading...

Healthy Tips

KELIBIMA

FACEBOOK


uyskao rdcmlaI md,k iufha if;dig wdkhkh lr ;sî ñksia mßfNdackhg kqiqÿiq ;;ajfha miq ùu ksid i;aj wdydrj,g wf,ú l< iy,a f;d.hla lDñkdYl iy ridhksl o%jH fhdod kej; ilid ,rg iy,a, hehs y÷kajñka wf,ú lrñka ;sìh§ mdßfNda.sl fiajd wêldßh úiska Bfha ^03& w;awx.=jg f.k ;sfí'


ñksia mßfNdackhg kqiqÿiq ji úi uqiq lrk ,o iy,a f;d.hla fï jkúg fj<ofmd<g ksl=;a lr we;s neúka iy,a ñ,§ .ekSfï§ l,amkdldÍ jk f,i l=vd iy uOHu mßudK fuda,a ysñhkaf.a ix.uh iy iuia; ,xld f.dúck iïfï,kh miq.sh 31 rd;%sfha l=reKE.,§ udOH yuqjla mj;ajñka ck;djg wk;=re weÛjQ w;r tys§ woyia oelajQ kdu,a lreKdr;ak uy;d tu úi iys; iy,aj, idïm,hlao tys§ udOH fj; m%o¾Ykh lf<ah' t uy;d È.ska È.gu fuu mßfNdackhg kqiqÿiq iy,a iïnkaOfhka wkdjrKh lf<ah'
ta wkqj w;awvx.=jg .;a iy f;d.fha lsf,da 15"000la ;sî we;s w;r th f.daks 1150l nyd ;sî we;'
w;awvx.=jg .;a fuu f;d.h w;r .=,a,ka .eiQ iy mqia ne| ;snQ iy,a f;d.hlao yuq ù we;'
mdßfNda.sl fiajd wêldßfha úu¾Yk ks,OdÍka isÿ l< fuu jeg,Sfuka msgfldgqj y;rjeks yria ùÈfha f;d. fjf<| ie,a follskao mrK fhdka ùÈfha yd uOHu mdf¾ fjd<| ie,a follskao fuu iy,a f;d.h fidhdf.k we;'
lsf,da 25 m%udKfha yd,a f.daks 550la yd lsf,da 50 ne.ska jQ f.daks 600la o tu f;d. fj<| ie,aj,ska w;awvx.=jg f.k ;sfí'
fuu fj<|ie,a ysñhkag úreoaOj ,nk 10 jeks wêlrKfha kvq mjrk njo mdßfNda.sl fiajd wêldßh mjihs'
fï iïnkaOfhka woyia oelajQ f.dúck iïfï,kfha cd;sl ixúOdhl kdu,a lreKdr;ak uy;d ;u wkdjrKh m, oeÍu fï rfÜ iqjyila ck;djf.a ys;iqj msKsi jQ nj;a iy,a ud*shdjg tfrysj ù fud,a ysñhka" ‍f.dúhka iy mdßfNda.slhka iu. È.ska È.gu lghq;= lrk nj;a jeäÿrg;a mejiSh'

If You Like To Help Us
Gossip Lanka - Gossip99
wmf.a kj;u mqj;a my;ska n,kak
gossip , gossip Lanka, col3neg ______________________________________________________________
© 2016 Gossip99 Email : info@gossip99.com
Advertising - Contact Here Editor - Contact Here
All the content on this website is copyright protected.
_______________________________________________________________________________________ www.Gossip99.com is a Sri Lankan online Gossip news website with rich content of 24 hours updated Sri Lankan and world news Reporting in English and Sinhala language. The premium exclusive Sri Lankan Online News Network providing around the clock breaking news in local, international, world, politics, sports, entertainment, hot gossip and event photos. We provide Sri Lanka news, Latest News updates and information, Sri Lanka Business News, Breaking news and updates, celibrity Gossip , Sri Lanka cricket news, Business and finance news, A collection of news items from many sources, Stock Market News and Discussions, Balanced Independent news provider, Breaking Hot News from Sri Lanka, Entertainment hot gossip update throughout the day, include Sri Lanka news paper articles written in Sinhala and English Language.

Paid Ads

Ananmanan

Advertisements

Loading...

GOSSIP99

VIDEO PORTAL

BOOK MARK