Get all the latest news and hot gossip, gossip Lanka news, Sri Lanka exclusive news, Sri Lankan daily hot Sinhala and English gossip news and much more on gossip99.com

Advertisements

Loading...

Healthy Tips

KELIBIMA

FACEBOOK

fiajl w¾:idOl wruqof,a m%Yak.; NdKa‌vd.dr ne÷ïlr .kqfokqj,ska fiajl w¾:idOl wruqo,g re' fldaá 950 l muK w;súYd, w,dNhla‌ isÿj we;ehs uy nexl=j úiska isÿl< wNHka;r mÍla‍IKhla‌ u.ska fy<sorõ lrf.k we;ehs Y%S ,xld uy nexl=fõ uqo,a uKa‌v, wdrxÑ ud¾. mjihs' 

bl=;a ud¾;= 23 Èk meje;s uqo,a uKa‌v, /ia‌ùug wod< wNHka;r mÍla‍IK jd¾;dj bÈßm;aj we;s w;r tu jd¾;dj u.ska tu w¾:idOl wruqof,a ne÷ïlr .kqfokqj,ska re' fldaá 950 l muK w,dNhla‌ isÿj we;ehs uqo,a uKa‌v,hg ks, jYfhka oekqï § we;ehs o jd¾;d fõ'


uy nexl=fõ iyldr wêm;s l=uqÿkS irjkuq;a;= uy;añhf.a kdhl;ajfhka hq;=j fuu úfYaI wNHka;r mÍla‍IKh isÿflreKq w;r tu.ska 2015 iy 2016 hk jir fofla rcfha iq/l=ïm;aj, w¾:idOl wruqo, úiska isÿl< .kqfokq ms<sn|j mÍla‍IK isÿlrk ,§'

fuu wNHka;r mÍla‍IKfha§ fuu .kqfokqj,g uy nexl=fõ m%Odk ks,OdÍka fofokl= iïnkaO ù we;s nj y÷kdf.k we;s w;r Tjqka fofofkdf.a kï o wod< wNHka;r mÍla‍IK jd¾;dj u.ska uqo,a uKa‌v,h fj; jd¾;d lr ;sfí' tu ks,OdÍka fofokdf.ka tla‌ whl= uy nexl=fõ iyldr wêm;sjrhl= jk w;r wks;a ks,Odßhd uy nexl=fõ w¾:idOl wruqo,a fomd¾;fïka;=fõ ks,Odßfhls'

fï ks,OdÍka fofokd tla‌;rd m%d:ñl ksfhdað; wdh;khla‌ iuÛ w¾:idOl wruqof,a ne÷ïlr .kqfokq isÿlsÍug iDcqju iïnkaO ù we;s nj;a tu .kqfokqj,ska fiajl w¾: idOl wruqo,g úYd, w,dN isÿj we;s nj;a uy nexl=fõ wNHka;r mÍla‍IK jd¾;dj u.ska uy nexl=fõ uqo,a uKa‌v,hg oekqï § ;sfnk nj o oek.kakg we;'

fuu jd¾;dj u.ska fy<slr we;s w¾:idOl wruqof,a oejeka; w,dNhg iDcqju j.lsjhq;= njg ks,OdÍka fofokl= y÷kdf.k we;s neúka jydu tu ks,OdÍka fofokdf.a jev ;ykï fldg úkh l%shdud¾. .; hq;= njg bl=;a n%yia‌m;skaod ^23 od& uqo,a uKa‌v, /ia‌ùfï§ ksyd,a f*dkafiald iy l%sIdka; fmf¾rd hk uqo,a uKa‌v, idudðlhka b,a,Sï lr ;snqK;a uqo,a wud;HdxY f,alï wdpd¾h wd¾' tÉ' tia‌' iur;=x. uy;d iy tï' rdukdoka uy;añh fï iïnkaOfhka ksyඬ ms<sfj;la‌ wkq.ukh lr we;s nj o uqo,a uKa‌v, wdrxÑ ud¾.j,ska mejfia' wjidkfha rfÜ fiajl m%cdjf.a úYd,;u wruqo,g isÿl< oejeka; w,dNhla‌ yuqfõ mjd uy nexl= wêm;s wdpd¾h bkao%ð;a l=udria‌jdñ uy;d wod< ks,OdÍka iïnkaOfhka ieye,aÆ ms<sfj;la‌ wkq.ukh lsÍug ;SrKh lr we;ehs o ta wkqj wod< iyldr wêm;sjrhdf.a iy w¾:idOl wruqof,a ks,Odßhdf.a jev ;ykï fkdlr Tjqka tu ;k;=rej,u ;ndf.k Tjqkaf.ka ksoyig lreKq úuiSug ;SrKh lr we;ehs o jd¾;d fõ'

fu;rï úYd, uQ,H wl%ñl;djlg iïnkaO njg uy nexl=fõu wNHka;r mÍla‍IK jd¾;djlska meyeÈ,sj fpdaokd t,a, ù ;sìh§;a j;auka uy nexl= wêm;sjrhd fujeks ms<sfj;la‌ wkq.ukh lsÍu uy nexl=fõ fcHIaG ks,OdÍkaf.a buy;a úu;shg fya;= ù we;s nj o uy nexl=fõ wNHka;r wdrxÑ ud¾.j,ska Gossip99g jd¾;d fõ'

If You Like To Help Us
Gossip Lanka - Gossip99
wmf.a kj;u mqj;a my;ska n,kak
gossip , gossip Lanka, col3neg ______________________________________________________________
© 2016 Gossip99 Email : info@gossip99.com
Advertising - Contact Here Editor - Contact Here
All the content on this website is copyright protected.
_______________________________________________________________________________________ www.Gossip99.com is a Sri Lankan online Gossip news website with rich content of 24 hours updated Sri Lankan and world news Reporting in English and Sinhala language. The premium exclusive Sri Lankan Online News Network providing around the clock breaking news in local, international, world, politics, sports, entertainment, hot gossip and event photos. We provide Sri Lanka news, Latest News updates and information, Sri Lanka Business News, Breaking news and updates, celibrity Gossip , Sri Lanka cricket news, Business and finance news, A collection of news items from many sources, Stock Market News and Discussions, Balanced Independent news provider, Breaking Hot News from Sri Lanka, Entertainment hot gossip update throughout the day, include Sri Lanka news paper articles written in Sinhala and English Language.

Paid Ads

Anam Manam

Advertisements

Loading...

GOSSIP99

VIDEO PORTAL

BOOK MARK