Advertisements

Advertisements

Loading...

Anam Manam

GALLERY

English

Facebook

wdKuvqj iuqmldr ckao úuisu Bfha ^30 & Èk mej;sfuka ;sìhÈ mq;a;,u Èia;%sla md¾,sfïka;= uka;%s ik;a ksYdka; yd rdcH weu;s md,s; rxf.a nxvdr uy;ajreka w;r we;sjkakg .sh .egqu weu;s wdrlaIlhska ueÈy;a úfïka je,lS .sfha hdu oel.; yels úks'

wdKuvqj úúO fiajd iuqmldrfha kj iNslhska 92 la f;dard m;a lr .eksu i|yd m%dfoaYSl 22 la uq,a lr.ksñka ckao úuisu wdrïN lr ;snqkS' ckao úuisu Wfoa 8 isg iji 4 olajd meje;aúug lghq;= lr ;snqks'


ckao úuisu jk w;r ;=rÈ ckaoh mej;s ia:dkhg meñKs rdcH weu;s md,s; rxf.a nxvdr uy;d ckaoh úuisu Ndrj isá iumqldr mßlaIl ks<Odßhdg fodaIdfrdamkh lf<a fuu ckaoh ÿIS; wdldrhg mj;ajk nj;a fndfyda ‍idudÔlhska msßilg ckaoh wysñ ú we;s nj;ah' ta ms<snoj tu ia:dkfha isgu iuqmldr flduidßiajrhd weu;= weu;sjrhd fuu ia:dkfha isák ckao Ndr ks<Odßhd ;u lghq;= ksis f,i isÿ fkdlrk nj;a È.ska È.gu ÿIS;j ckaoh úuisu jk nj;a ÿrl:kfhka oekaúu isÿjqfha wod, ks<Odßhd bÈßmsgÈh' tysÈ flduidßia jrhd mjid isáfha fï ms<snoj ;u ks<Odßhdj oekqj;a lr idOdrKj meje;aúug lghq;=lrk njhs'

bka miqj iuqmldr f.dvke.s,af,ak my,g nei isá weu;sjrhdg Tyqf.a wdOdrlrejka yd fuu ckaohg fmks isáug wfmalaIlhska ;u ckaoh mjd ckaoh wysñ úu ms<snoj mjikakg úu;a iu. weu;sjrhd È.ska È.gu iuqmldr ks<Odßkag fodia ;nkakg jq w;r tysÈ  tu ia:dkhg meñks ik;a ksYdka; uy;d weu;sjrhdg hula lshkakg W;aiy l< w;r tysÈ fkdis;= f,i fofokd w;r WKqiqï jpk yqjudrejla we;sjq w;r tysÈ fofokd foaYmdk .egqula ;rug WKqiqï jk wdldrh oel .; yels úks'

ta jk úg;a fomd¾Yjfhau 200 lg jeä msßila isá w;r  .egqulg Tkak fukak lshd ;sìhÈ weu;s wdrlaIl wxY ks<Odßka ueog mek ;u m%Nqka fofokd bj;g .eksu isÿúks' tfia fkdjkakg fofokd w;r .=á neg yqjud/jlg o bvlv ;sfnkq oel .; yels jqks' fuu fofokd w;r ÿr m%udkh wä myla yhla mukla j ;snqks'

flfia kuq;a tu ia:dkhg miqj rcfhka bj;aj oekg iajdêk uka;%s jrhl= jk m%shxlr chr;ak uy;d o tlaj ;snq w;r ik;a ksYdka; uy;d iu. jhU m<d;a iNdfõ ikaOHd rdcmlaI " jhU m<d;a iNdkdhl Ñka;l wu,a udhdÿkak" we;=¿ foaYmd,{hska reila tlajqfha rxf.a nxvdr yd ik;a ksYdka; uy;ajrekaf.a WKqiqu;a iu.h ' fmd,sish wjg /lj,a jeä lrk wdldrho oel .; yels úks'

If You Like To Help Us
Gossip Lanka - Gossip99
wmf.a kj;u mqj;a my;ska n,kak
gossip , gossip lanka , Sri Lanka gossip, Sri Lanka Sinhala gossip ______________________________________________________________
© 2016 Gossip99 Email : info@gossip99.com
Advertising - Contact Here Editor - editor@gossip99.com Contact Here Help Desk : info@gossip99.com
All the content on this website is copyright protected.
_______________________________________________________________________________________ www.Gossip99.com is a Sri Lankan online Gossip news website with rich content of 24 hours updated Sri Lankan and world news Reporting in English and Sinhala language. The premium exclusive Sri Lankan Online News Network providing around the clock breaking news in local, international, world, politics, sports, entertainment, hot gossip and event photos. We provide Sri Lanka news, Latest News updates and information, Sri Lanka Business News, Breaking news and updates, celibrity Gossip , Sri Lanka cricket news, Business and finance news, A collection of news items from many sources, Stock Market News and Discussions, Balanced Independent news provider, Breaking Hot News from Sri Lanka, Entertainment hot gossip update throughout the day, include Sri Lanka news paper articles written in Sinhala and English Language.

Advertisements

Mini Gossip

Advertisements

Loading...

VIDEO PORTAL