Advertisements

Advertisements

Loading...

Anam Manam

GALLERY

English

Facebook

wÆ;a wjqreÿ iufha fjf<|fmdf<a NdKav ñ, .Kka ms<sn| fidhd ne,Su i|yd uqo,a wud;H rù lreKdkdhl uy;d miq.shod^09& miajrefõ fld<U" m%foaY lsysmhl iqmsß fjf<|i,aj, yÈis ixpdrhl ksr; úh'

fuys § mdßfNda.slhka iu. o iqyo l;dnyl ksr; jQ uqo,a wud;Hjrhd ñ, .Kka ms<sn| úuid ne,Sh' NdKavj,ska nyq;rhla idudkH ñ, .Kka hgf;a wf,ú l< o" we;eï fjf<|i,aj, ákaud¿" yd,a ueiaika iy lsßmsá ñ, .Kkaj, úIu;d we;s njg tu ixpdrfha § wkdjrK úh'

tu wjia:dfõ § ta iïnkaOfhka mdßfNda.sl fiajd wêldßh fj; meñKs,s lsÍug uqo,a wud;Hjrhd mshjr .;af;a h' miqj meñK isá udOHfõ§ka yuqfõ woyia oela jQ uqo,awud;H rù lreKdkdhl uy;d - wms miq.sh od fï jf.a u yÈis ixpdrhla lr, fld<U f;d. fjf<| fmdf<a ñ, .Kka úuid neÆj' tys § wms ixikaokh lr, neÆj f;d. ñ," is,a,r wf,úi,aj,g hoaÈ fldmuK úh hq;= o lsh,' wo fï l< ixpdrfha§ wmg oek .kakg ,enqK idudkH fjf<| ie,aj, muKla fkdfjhs" iqmsß fjf<|i,aj, mjd wvq ñ, .Kka hgf;a NdKav mj;skjd'

hï ;ekaj, úIu;d ;snqKd' wms ta .ek mdßfNda.sl fiajd wêldßhg meñKs,s l<d' úfYaIfhka lsßmsá iy úfYaI md,k ñ,la l%shd;aul lr ;sfnk yd,aueiaika jeks NdKavj, úIu;d we;s njg y÷kd .;a;d' fldfydu jqK;a NdKvj,ska 80] - 85]la ú;r b;d wvq ñ, .Kka hgf;a NdKav wf,ú fjkjd'

W;aij iufha ck;djg wvq ñ,g NdKav ,nd §fï jevms<sfj< hgf;a remsh,a 1500la jákd w;HdjYH wdydr j¾. 10la we;=<;a NdKav u,a,la fyg isg ,nk 18 jeksod olajd remsh,a 975l ñ,lg wf,ú lsÍug wms ;SrKh lr, ;sfhkjd' mßmamq" w," f,dl= ¨Kq" iy,a" yd,aueiaika" iSks" ákaudÆ" lE,s ñßia" lv, iy lsßmsá tu NdKav u,a,g we;=<;a'

nxfldf,d;a foaYmd,k{hka fpdaokd lrk mßÈ fjf<| fmdf,a lsis u NdKav ys.hla ke;s nj oeka meyeÈ,s jqKd' ta ksid fï mKsúvh rgg lshk tl ckudOHfõ§ka úÈhg Tfí j.lSuhs' 2015 ckjdß wg fjkso wms rg Ndr .kakfldg yd,a ;snqfK remsh,a 110g' wo remsh,a 75lg ;sfhoaÈ ioao lrkjd' tod mßmamq remsh,a 230 - 240hs' wo is,a,r ñ, remsh,a 157hs' tod remsh,a 425 lsß melÜ tl wo 210 b|, 300 fjklx ;sfhkjd'

bkaOk" .Eia fï ish,a, wo wvqfj,d' tod remsh,a 2635g ;snqK .Eia ñ, wo 1350hs' NQñf;,a tod remsh,a 80hs wo remsh,a 45hs' todg jvd wo Ôúf;a ieye,aÆNdjhla weú;a ;sfhkjd' óg;a jvd ñ, wvq l< hq;=hs' ta i|yd wjYH §¾. ld,Sk jevms<sfj< w;s.re ckdêm;s ffu;%Smd, isßfiak ue;s;=udf.a iy w.ue;s rks,a úl%uisxy ue;s;=udf.a u. fmka ùu hgf;a l%shd;aul fjñka ;sfnkjd” hehs o uqo,a wud;Hjrhd mejeiSh'

fuu wjia:djg m¾,sfïka;= uka;%Sjre jk ldúkao chj¾Ok iy y¾IK rdcldreKd hk uy;ajre o tla j isáhy'

If You Like To Help Us
Gossip Lanka - Gossip99
wmf.a kj;u mqj;a my;ska n,kak
gossip , gossip lanka , Sri Lanka gossip, Sri Lanka Sinhala gossip ______________________________________________________________
© 2016 Gossip99 Email : info@gossip99.com
Advertising - Contact Here Editor - editor@gossip99.com Contact Here Help Desk : info@gossip99.com
All the content on this website is copyright protected.
_______________________________________________________________________________________ www.Gossip99.com is a Sri Lankan online Gossip news website with rich content of 24 hours updated Sri Lankan and world news Reporting in English and Sinhala language. The premium exclusive Sri Lankan Online News Network providing around the clock breaking news in local, international, world, politics, sports, entertainment, hot gossip and event photos. We provide Sri Lanka news, Latest News updates and information, Sri Lanka Business News, Breaking news and updates, celibrity Gossip , Sri Lanka cricket news, Business and finance news, A collection of news items from many sources, Stock Market News and Discussions, Balanced Independent news provider, Breaking Hot News from Sri Lanka, Entertainment hot gossip update throughout the day, include Sri Lanka news paper articles written in Sinhala and English Language.

Advertisements

Mini Gossip

Advertisements

Loading...

VIDEO PORTAL