Get all the latest news and hot gossip, gossip Lanka news, Sri Lanka exclusive news, Sri Lankan daily hot Sinhala and English gossip news and much more on gossip99.com

Advertisements

Loading...

Healthy Tips

KELIBIMA

FACEBOOK

rdcmlaI md,k iufha mdvq ,nk iy wid¾:l jHdmdr rchg mjrd .ekSu i|yd bÈßm;a l< mk; yryd rchg mjrd.;a ,xld g%elag¾ iud.ug jkaÈ f.úh hq;=j we;s nj okajñka uqo,a wud;H rù lreKdkdhl úiska leìkÜ uKav,hg bÈßm;a l< leìkÜ ixfoaYhg tu wud;Hjrhdu úfrdaOh m<lr we;s nj jd¾;d fjhs'

leìkÜ uKav, wdrxÑ ud¾. i|yka lrk wdldrhg uydêlrKh úiska ,nd § we;s ksfhda.hla fya;=fjka ,xld g%elag¾ iud.u rchg mjrd .ekSu iïnkaOj jkaÈ f.ùug isÿj we;s neúka ;uka fuu  leìkÜ ixfoaYh bÈßm;a lrk nj wud;Hjrhd mjihs' ta iuÛ ys,agka fydag,h mjrd .ekSu fjkqfjka tys fldgia ysñldÍ;ajh ;snQ ksyd,a Y%S wurfialr fj; o jkaÈ f.ùug we;s nj okajk leìkÜ ixfoaYhla o uqo,a wud;Hjrhd leìkÜ uKav,hg bÈßm;a lr we;'ta wjia:dfõ § wud;Hjreka lsysm fokl= fuu jkaÈ f.ùfï leìkÜ ixfoaY fj; úfrdaOh m<lr we;s w;r tys § ys,agka fydag,fha fldgia 56]la ysñ whs;slrejd f,i 2012" 2013" 2014 j¾Ij, § mqj;am;aj, oekaùï mjd m<lr isá fldak,a fmf¾rdg o jkaÈ fkdf.jkafka ukao hkak;a" f;dard.;a mqoa.,hka fj; jkaÈ f.ùug fhdackd lrkafka fm!oa.,sl ys;j;alï u;o hkak;a wud;Hjreka m%Yak lr we;'

tys § uqo,a wud;Hjrhd ys,agka fydag,fha fldgia ysñldÍ;ajh fjkqfjka ksyd,a Y%S wurfialr fj; jkaÈ m%odkh lsÍug fhdackd lsÍu iïnkaOj lsisjla m%ldY lr fkdue;s kuq;a ,xld g%elag¾ iud.u iïnkaOj jkaÈ f.ùug ;ukaf.a o tlÛ;djla ke;s nj;a th ;uka bÈßm;a lf<a uydêlrK ;Skaÿjla ,eî we;s ksid nj;a i|yka lr we;' tfiau  rch uqyqK § we;s wd¾:sl ÿIalr;dj  fya;=fjka fujeks jkaÈ f.ùï isÿ fkdlsÍug leìkÜ uKav,h tlÛ kï ;uka o Bg uq¿ukskau tlÛ nj o tys § jeäÿrg;a wud;Hjrhd mjid we;'

fï w;r óg fmr o rù lreKdkdhl wud;Hjrhd ksyd,a Y%S wurfialr fjkqfjka jkaÈ f.úh hq;=j we;s njg fhdackdjla leìkÜ uKav,hg f.k wd nj;a tys § ckdêm;sjrhd Bg úfrdaOh m< l< nj;a leìkÜ wdrxÑ ud¾. jeäÿrg;a i|yka lr isáhs'

)ixch ,shkf.a 

If You Like To Help Us
Gossip Lanka - Gossip99
wmf.a kj;u mqj;a my;ska n,kak
gossip , gossip Lanka, col3neg ______________________________________________________________
© 2016 Gossip99 Email : info@gossip99.com
Advertising - Contact Here Editor - Contact Here
All the content on this website is copyright protected.
_______________________________________________________________________________________ www.Gossip99.com is a Sri Lankan online Gossip news website with rich content of 24 hours updated Sri Lankan and world news Reporting in English and Sinhala language. The premium exclusive Sri Lankan Online News Network providing around the clock breaking news in local, international, world, politics, sports, entertainment, hot gossip and event photos. We provide Sri Lanka news, Latest News updates and information, Sri Lanka Business News, Breaking news and updates, celibrity Gossip , Sri Lanka cricket news, Business and finance news, A collection of news items from many sources, Stock Market News and Discussions, Balanced Independent news provider, Breaking Hot News from Sri Lanka, Entertainment hot gossip update throughout the day, include Sri Lanka news paper articles written in Sinhala and English Language.

Paid Ads

Anam Manam

Advertisements

Loading...

GOSSIP99

VIDEO PORTAL

BOOK MARK