Advertisements

Loading...

Gossip

miq.sh uehs 1 jkod .dÆ uqjfodr msáfha mej;s taldnoaO úmlaI /<sfha§ md¾,sfïka;= uka;%S úu,a ùrjxY okajd isáfha fjila ieureug lshd bka§h w.ue;sjrhd ,xldjg meñfKkafka wdKavqj isÿlrk mdjd§ul m%;sM,hla f,i neúka thg úfrdaOh md w.ue;s fudaÈg fmfkkag rfÜu l¿fldä ouk f,i;ah'

kuq;a fuu l¿ fldä l;dj úu,a wdfõ.YS,Sj isÿ l<o Tyqo Tyqf.a <Ûu i.hd jk Woh .ïuxms,o Tyqf.a kdhlhd jk uyskaoo wkq.ukh lf<a ke;'

ysgmq ckm;s uyskao fudaÈ iyNd.SjQ W;aijhgo .sh w;r
fudaÈ bkaÈhdjg hkakg fmr f.dia yuqùugo lghq;= lf<ah' úu,af.a ksjfia fyda .ïuxms,f.a ksjfia l¿fldä muKla fkdj fjila Èkh fjkqfjka fn!oaO fldäo t,a,d fkd;snqK nj udOH jd¾;d m<úh'foaYmd,k wdrxÑ fy<s lrkafka fuu fjkig fya;=j uyskao ms, iu. lghq;= lrk ysgmq ;%ia; kdhl lreKd wïudkaf.a Wmfoils'

uyskao 2015 merÿfka W;=re kef.kysr yd wfkla l,dmj, o%úv Pkao Tyqg úreoaOj mdúÉÑjqK ksid neúka uyskao kej; rfÜ n,h ,nd.ekSug kï tu Pkao yrjd.ekSu w;HjYH nj lreKd wjia:d lsysmhl§u fmkajd§ we;'

ta ksid Tyq oekgu;a kef.kysr msßia ixúOdkh lrf.k o%úv Pkao uyskaog kej; Èkd§fï jevigyklao wrUd we;'

fudaÈ úfrdaOh yd bkaÈhdkq úfrdaOh ixys¢hd úfrdaOh isxy, cd;sl;ajfha kdhlhd f,i uyskao kexùug úu,ag fyd| Wmdh ud¾. jqj;a lreKd okajd we;af;a fudaÈf.a meñ”u ,laI ixLHd; o%úv ckhdf.a is;ai;kaj,g wdf,dalhlaù we;s njhs' fudaÈf.a /iaùug meñKs ,laI ixLHd; ck;djf.kao th miqj ;yjqre úh'
 ta fya;=fldg o%úv is;ai;ka ì|jñka fudaÈg tfrysj lÆfldä tiùu hkq uyskao 2015 mrdchg;a tyd .sh wd.dOhlg ;,aÆ lr.ekSulajkq we;s nj Tyq mjid we;'

uyskao fjkiajQfha tu l;dfjka miqh' foaYmd,k jdish fjkqfjka úu,a we;=¿ msßi lshQ l;do fkdlshQ fia lghq;= l< w;r fõÈldfõ isá lsisfjl= fyda l¿ fldä oeïfï ke;'

fudaÈj wdorfhka ms<s.ksñka BMICH .sh uyskao miqod Tyqj yuqù iqyojQfha fou< ckhdg fmfkkag PdhdrEm
 

If You Like To Help Us
Gossip Lanka - Gossip99
wmf.a kj;u mqj;a my;ska n,kak
gossip , gossip lanka , Sri Lanka gossip, Sri Lanka Sinhala gossip ______________________________________________________________
© 2016 Gossip99 Email : info@gossip99.com
Advertising - Contact Here Editor - editor@gossip99.com Contact Here Help Desk : info@gossip99.com
All the content on this website is copyright protected.
_______________________________________________________________________________________ www.Gossip99.com is a Sri Lankan online Gossip news website with rich content of 24 hours updated Sri Lankan and world news Reporting in English and Sinhala language. The premium exclusive Sri Lankan Online News Network providing around the clock breaking news in local, international, world, politics, sports, entertainment, hot gossip and event photos. We provide Sri Lanka news, Latest News updates and information, Sri Lanka Business News, Breaking news and updates, celibrity Gossip , Sri Lanka cricket news, Business and finance news, A collection of news items from many sources, Stock Market News and Discussions, Balanced Independent news provider, Breaking Hot News from Sri Lanka, Entertainment hot gossip update throughout the day, include Sri Lanka news paper articles written in Sinhala and English Language.

Advertisements

Advertisements

Loading...

GALLERY