Ananmanan

Mini Gossip

Advertisements

Anam Manam

Facebook


fndÿn, fiakd ixúOdkfha uy f,alï .,f.dvw;af;a {dkidr ysñmdKka Bfha ^21 od& ixúOdkd;aul wmrdO úu¾Yk fldÜ‌Gdih fj; m%ldYhla‌ ,nd§fuka miq fmd,sia‌ w;awvx.=jg f.k fld<U ufyia‌;%d;a wêlrKh yuqjg bÈßm;a lsÍug /f.k wd whqre' PdhdrEmh - lu,a fndaf.dv


ta' fþ' ta' wfíkdhl" isßuka; r;akfialr fldgqj ufyia‌;%d;a Widúfha kvq folla‌ iy fld<U w;sf¾l ufyia‌;%d;a wêlrKfha kvqjla‌ we;=¿ kvq ;=klg fmkS fkdisàu iïnkaOfhka jfrka;= ksl=;a lr isá fndÿn, fiakd ixúOdkfha uyf,alï .,f.dvw;af;a {kidr ysñhka Bfha ^21 od& kS;s{jreka ud¾.fhka wêlrKhg bÈßm;aùfuka miq wem u; uqodyeÍug tu wêlrKj, ufyia‌;%d;ajre ksfhda. l<y'{kidr ysñhka Bfha fmrjrefõ fldgqj ufyia‌;%d;a wêlrKhg Ndrùfuka miq Wkajykafia fmr wem u; uqod yeÍug ufyia‌;%d;a ,xld chr;ak fukúh ksfhda. l<dh'
miq.sh 15 jeksod Wkajykafia w;awvx.=jg .ekSug ;u wêlrKh úiska ksl=;a fldg ;snQ jfrka;= ksfhda.h wdmiq le|ùug o weh ksfhda. l<dh'

ielldr .,f.dvw;af;a {dkidr ysñhka wêlrKhg bÈßm;a lrñka Wkajykafia fjkqfjka fmkSisá kS;s{jreka wêlrKhg fmkajd ÿkafka Wkajykafiag wêlrKh uÛyer isàfï lsisÿ wjYH;djla‌ fkdue;s njhs' flfia kuq;a Wkajykafiaf.a Ôú;hg t,a, ù we;s ;¾ck ksid miq.sh 15 jeksod wêlrKh yuqfõ fmkSisàug fkdyels jQ nj;a" ú;a;sfha kS;s{jre tys§ wêlrKhg m%ldY l<y'

flfia kuq;a bÈß kvq lghq;=j,g kssishdldrj fmkS isàug ielldr ysñhka tlÛ jk nj o fmkajd foñka ú;a;sfha kS;s{jreka l< lreKq oela‌ùï i,ld ne¨ ufyia‌;%d;ajßh tf,i fmr wem u; uqod yeÍug ksfhda. l<dh'

tu kvq fol h<s wf.daia‌;= 09 jeksod le|ùug wêlrKh úiska fï jk úg;a Èk kshu lr we;s nj;a" tÈk wêlrKh yuqfõ fmkS isák f,i;a ufyia‌;%d;ajßh {dkidr ysñhkag wjjdo l<dh'


jg/l úð; ysñhka m%uqL cd;sl n,fiakd ixúOdkh úiska 2014 wfma%,a 09 jeksod fldïmC|aC|ùÈh ksfmdaka fydag,fha§ meje;ajQ udOH yuqjg n,y;aldrfhka lvd je§ whq;= n,mEï lsÍu yd bia‌,dï O¾uhg;a" l=rdkhg;a wmydi lsÍu iïnkaOfhka {dkidr ysñ we;=¿ y;afokl=g tfrysj fldïmC|aC|ùÈh fmd,sish úiska kvq folla‌ f.dkq lr ;sìKs'

úksiqref.ka fmd,sishg fodia‌

fldgqj Widúhg bÈßm;a úfuka wk;=rej mia‌jre 1'30 g muK .,f.dvw;af;a {dkidr ysñhka ixúOdkd;aul wmrdO ueඬ,Sfï tallhg jevu l< w;r" tys§ tu ks,OdÍyq úiska Wkajykafia w;awvx.=jg f.k fld<U w;sf¾l ufyia‌;%d;a nqoaêl Y%S rd., uy;d yuqjg bÈßm;a lrkq ,enQy'

tys§ ufyia‌;%d;a nqoaêl Y%S rd., uy;d remsh,a ,la‍Ihl mqoa.,sl wemhla‌ iy remsh,a ,la‍Ih ne.ska jQ YÍr wem folla‌ u; Wkajykafia ksoyia‌ lrk f,i ksfhda. lf<ah'

rdcldßfha fh§ isá fmd,sia‌ ks,OdÍkag ndOd lr idmrdë n,y;aldr lsÍula‌ isÿÊlf<a hEhs lshk isoaêhla‌ iïnkaOfhka ixúOdkd;aul wmrdO ueඬ,Sfï tallh u.ska Wkajykafia w;awvx.=jg f.k ;sìKs'

wem ,nd §ug fmd,sish úfrdaO;djla‌ fkdoela‌jQ w;r tys§ fmd,sisfha l%shdl,dmh ufyia‌;%d;ajrhdf.a fodaI o¾Ykhg ,la‌úh'

rfÜ l=uk ;;a;ajhla‌ we;s jqj;a wêlrKh Bg j. fkdlshk nj;a" fmd,sish lreKq ksis f,i jd¾;d fkdlsÍu u; {dkidr ysñg wem kshu lrk nj;a ufyia‌;%d;ajrhd i|yka lf<ah'

Photo Gallery

gossip , gossip lanka , Sri Lanka gossip, Sri Lanka Sinhala gossip ______________________________________________________________
© 2016 Gossip99 Email : info@gossip99.com
Advertising - Contact Here Editor - editor@gossip99.com Contact Here Help Desk : info@gossip99.com
All the content on this website is copyright protected.
_______________________________________________________________________________________ www.Gossip99.com is a Sri Lankan online Gossip news website with rich content of 24 hours updated Sri Lankan and world news Reporting in English and Sinhala language. The premium exclusive Sri Lankan Online News Network providing around the clock breaking news in local, international, world, politics, sports, entertainment, hot gossip and event photos. We provide Sri Lanka news, Latest News updates and information, Sri Lanka Business News, Breaking news and updates, celibrity Gossip , Sri Lanka cricket news, Business and finance news, A collection of news items from many sources, Stock Market News and Discussions, Balanced Independent news provider, Breaking Hot News from Sri Lanka, Entertainment hot gossip update throughout the day, include Sri Lanka news paper articles written in Sinhala and English Language.

Latest News

Advertisements