Advertisements

Loading...

Gossip

Y%S ,xld .=jka úÿ,s ixia:dfõ kj iNdm;sjrhd f,i kS;s{ iqo¾Yk .=Kj¾Ok uy;d wo fmrjrefõ ;u rdcldß Ndr .;af;ah'

idïm%odhsl W;aij lsis;a fkdue;sj fuu jev Ndr .ekSu isÿ úh'

bka wk;=rej Y%S ,xld .=jka úÿ,s ixia:d fiajl msßi weu;+ kj iNdm;sjrhd m%ldY lf<a ~~m<uq jrg tjriaÜ lkao ;rKh l< i¾ tâukaâ ys,ß bka wk;=rej ;u flá ;rx. .=jka úÿ,sh l%shd;aul fldg iඞ>d ,efíoehs úuid ;sfnkjd' ta wjia:dfõ Tyqg YajKh jqKq tlu .=jka úÿ,sh jQfha ~~f¾äfhda isf,daka, fyj;a ,xld .=jka úÿ,shhs' tod tjriaÜ l÷ uqÿkag weiqKq ,xld .=jka úÿ,sh kej;;a tjka by< ia:dkhlg Tijd ;nkakg udg ish¿ fokdf.au iyfhda.h ,efn;ehs wfmalaId lrkjd, hehs iqo¾Yk .=Kj¾Ok uy;d lSh';ud fï ia:dkhg m;aj meñKsfha Y%S ,kald ksoyia mdlaIslfhl= f,i fyda tlai;a cd;sl mdlaIslfhl= fyda f,i fkdj isú,a iudcfha idudðlfhl= f,i hehs mejiQ iqo¾Yk .=Kj¾Ok uy;d ;u wruqK jkafka iajdëkj iy wmalaImd;Sj lghq;= lrñka isú,a iudch úiska ms<s.;a idrO¾uhka jQ ixj¾Okh" ixys¢hdj iy m%cd;dka;%SlrKh hk wdKavqfõ m%;sm;a;s m%j¾Okh lsÍu njo m%ldY lf<ah'

Y%S ,xld .=jka úÿ,s ixia:d mk; Wmqgd olajñka l;d l< Tyq m%ldY lf<a wmrdO fyda le<eô,s ;;a;ajhka we;s lsÍug fmd<Ujkakd jQ fyda cd;sl fyda wd.ñl yeÛSï l=ms; lrjkakd jQ fyda lreKq ;uka úldYh lrk lsisÿ jevigykl wvx.= fkdjk njg j. n,d .ekSfï ffk;sl hq;=lula .=jka úÿ,s ixia:djg we;s njhs'

tfukau jevigyka j, wka;¾.;h ksis iunrj;djh hq;=j;a" by< m%ñ;shlska iy .=Kd;aul Ndjhlska hq;=j;a jevigyka mj;ajd f.k hd hq;= nj;a" jevigykays m%pdrh lrk ´kEu m%jD;a;shla ksis ksrjoH;djh iy wmalaImd;S;ajh iys;j uyck hym; f;aud lrf.k bÈßm;a lrk njg j.n,d.; hq;= nj;a Tyq m%ldY lf<ah'

fï wjia:djg ckdêm;s udOH wOHlaI O¾u YS nKavdr talkdhl" Y%S ,xld rEmjdyskS ixia:dfõ iNdm;s kS;s{ rú chj¾Ok" Y%S ,xld rEmjdyskS ix:ayfõ wOHlaI ckrd,a ;=isr ue,eõfõ;ka;%s" Y%S ,xld .=jka úÿ,s ixia:dfõ wOHlaI fckrd,a tardkkao fyÜáwdrÉÑ iy rhsÜia kõ ixúOdkfha jev n,k úOdhl wOHlaI kS;s{ m%fndaO r;akdhl hk uy;ajreo fï wjia:djg iyNd.s úh'

If You Like To Help Us
Gossip Lanka - Gossip99
wmf.a kj;u mqj;a my;ska n,kak
gossip , gossip lanka , Sri Lanka gossip, Sri Lanka Sinhala gossip ______________________________________________________________
© 2016 Gossip99 Email : info@gossip99.com
Advertising - Contact Here Editor - editor@gossip99.com Contact Here Help Desk : info@gossip99.com
All the content on this website is copyright protected.
_______________________________________________________________________________________ www.Gossip99.com is a Sri Lankan online Gossip news website with rich content of 24 hours updated Sri Lankan and world news Reporting in English and Sinhala language. The premium exclusive Sri Lankan Online News Network providing around the clock breaking news in local, international, world, politics, sports, entertainment, hot gossip and event photos. We provide Sri Lanka news, Latest News updates and information, Sri Lanka Business News, Breaking news and updates, celibrity Gossip , Sri Lanka cricket news, Business and finance news, A collection of news items from many sources, Stock Market News and Discussions, Balanced Independent news provider, Breaking Hot News from Sri Lanka, Entertainment hot gossip update throughout the day, include Sri Lanka news paper articles written in Sinhala and English Language.

Advertisements

Advertisements

Loading...

GALLERY