Ananmanan

Mini Gossip

Advertisements

Anam Manam

Facebook

u. ke.qfï hkaf;%damlrK iud.fï uq,H jxpdjla isÿ lsÍfï fpdaokdjla iïnkaOfhka rlaIs; nkaOkd.dr.; lr isák uyskao rdcmlaI uy;df.a ysgmq ßhÿre yd mq;a;,u m%dfoaYSh iNdfõ ysgmq m%dfoaYSh iNd uka;%Sjrhd ;jÿrg;a ,nk ui 18 jk Èk olajd rlaIs; nkaOkd.dr.; lrk f,i fld<U w;sf¾l ufyia;%d;a pdksud úf–nKavdr uy;añh Bfha ^11& kshu l<dh'

fufia nkaOkd.dr.; lrkq ,enqfõ mq;a;,u m%dfoaYSh iNdfõ ysgmq m%dfoaYSh iNd uka;%S tï',d,a m%shka; msßia uy;d yd ßhÿre lemagka ;siai úu,fiak hk whhs'iellrejkag ljr fldkafoais u; fyda wem ,nd fok f,ig fuys§ kS;s{hka lrk ,o b,a,Su m%;slafIam l< ufyia;%d;ajßh iellrejka ;jÿrg;afï ui 18 jk Èk olajd rlaIs; nkaOkd.dr.; lsÍug ksfhda. l<dh'

;jo tla tla iellrejkag ljr mk;a uÛska fpdaokd f.dkq lrkafka o@ hkak iïnkaOfhka jd¾;djla le|ùug wêlrKh fmd,sish fj; fuys§ kshu flf<ah'

fuys§ fojk iellre jk ysgmq mq;a;,u m%dfoaYSh iNdfõ uka;%Sjrhd isoaêh iïnkaOfhka mdfmdÉpdrKhla isÿ lsÍug wjia:dj ,ndfok f,ig lrKq ,enQ b,a,Su iïnkaOfhka m%;spdr oelajQ ufyia;%d;ajßh mjid isáfha ;jÿrg;a l,amkd lr n,k f,ih'

2011 j¾Ifha uÛ keÛqu ud¾. bÈlsÍï hkaf;%damlrK iud.u úiska wh:d wkaoñka weußldkq fvd‍,¾ 679753la jeh lr fldkal%SÜ we;sÍu" ñ,shk 10la jeh lr ialefjg¾ hka;%hla ñ, È .ekSu tu hka;%fhka lvqfj, fldrf;dg j;a; bvfï msysá l¿ .,la le”ï lghq;= i|yd iellre fj; ,nd §u hk fpdaokd u; uq,H wmrdO fldÜGdih úiska iellre wêlrKh fj; bÈßm;a lr ;sìK'

2011 wxl 92"900 fldkal%sÜ f–g¾ r:hla weäka bkagkeIk,a wdh;kh uÛ keÛqug ñ, § .ekSu re 73"907"243'55 f.jd we;s by; wdh;kh fuu r:hg 36"506"995'35 weia;fïka;= lr tu uqo, remsh,a 37'370"248'00 jeämqr f.jd uÛke.=u nexl= .sKqfuka ,nd f.k uqo,a wl%ñl;d isÿ lsÍu yd Y%S ,xld jrdh wêldßfha fvkacria ldf.da weysßula iïnkaOfhka remsh,a 1"096"000 uÛ keÛqu ud¾. bÈlsÍu Y%S ,xld jrdhg fkdf.ùu hk isoaê iïnkaOj o uq,H wmrdO fldÜGdih ysgmq ckm;s uyskao rdcmlaI uy;df.a ßhÿre lemagka ;siai úu,fiak hk wh yd mq;a;,u m%dfoaYSh iNd ysgmq uka;%s tï',d,a m%shka; msßia hk wh w;awvx.=jg .ekSfuka wk;=rej wêlrKhg bÈßm;a lsÍfuka wk;=rej fuf,i rlaIs; nkaOkd.dr.; lr we;'

isrkacks l=udß

Photo Gallery

gossip , gossip lanka , Sri Lanka gossip, Sri Lanka Sinhala gossip ______________________________________________________________
© 2016 Gossip99 Email : info@gossip99.com
Advertising - Contact Here Editor - editor@gossip99.com Contact Here Help Desk : info@gossip99.com
All the content on this website is copyright protected.
_______________________________________________________________________________________ www.Gossip99.com is a Sri Lankan online Gossip news website with rich content of 24 hours updated Sri Lankan and world news Reporting in English and Sinhala language. The premium exclusive Sri Lankan Online News Network providing around the clock breaking news in local, international, world, politics, sports, entertainment, hot gossip and event photos. We provide Sri Lanka news, Latest News updates and information, Sri Lanka Business News, Breaking news and updates, celibrity Gossip , Sri Lanka cricket news, Business and finance news, A collection of news items from many sources, Stock Market News and Discussions, Balanced Independent news provider, Breaking Hot News from Sri Lanka, Entertainment hot gossip update throughout the day, include Sri Lanka news paper articles written in Sinhala and English Language.

Latest News

Advertisements