Ananmanan

Mini Gossip

Advertisements

Anam Manam

Facebook

li, lkao lvd jeàfï§" ;ukag fpdaokd l, udOH j,g hg jqkd kï Ôú; ydkshlg fjka jqk ,laI 10 j;a ,efnkafk;a ke;s nj md¾,sfïka;= uka;%S tia'tï'ußlald¾ uy;d mjihs'

fyf;u fuu woyia m< Cf<a óf;dguq,a, li, lkao fya;=fjka isÿjQ tla Ôú;ydkshla ioyd remsh,a ,laI 10 ne.ska jQ rcfha jkaÈ uqo, m%odkh lsÍfï wjia:djlg fldf<dkakdj m%dfoaYSh f,alï ld¾hd,fha§ tla fjñkah',fï li, lkao lvka jegqKq ojia j, ug fkdnekmq flfkla kE' iuyr wka;¾cd, Ndú;d lrkakka jf.au we;eï udOH wdh;k;a fmkakqfõ wms lrkak ;sfhk f,dl=u mdml¾uh l,d jf.a lsh,hs'iuyreka lsisu fohla okafka ke;sj ug uv .eyqfõ ta urK 32 ux l<d jf.a lsh,hs' wms foaYmd,k kdhl;ajh .kakjdkï m%Yakj,g uqyqK fokjd ñila m%Yak j,ska mek,d hkafka kE' 

iuyr nxfldf<d;a foaYmd,k mlaI iqÿ fldä Tijkak ´k ;ekg l¿ fldä f.k,a,d ;ukaf.a foaYmd,kh u, f.or lrkak .shd' ta whg lrkak mq¿jka Wis .ekaùï yd lÿ¿ úl=Kk tl ú;rhs' kuq;a ux okakjd' Th WKq lÿ¿ y;aojfia odfka bjr fj,d ojia 10 la hkfldg Wkakdo u<d o " lkak ,efnkjdo " jkaÈ ,efnkjdo " f.j,a ,efnkjdo " fï l=Kq lkao m%;splSrKh lrkak mq¿jkao lsh,d n,kak ljqrej;a kE wka;sug lr.ykak fjkafka ug ;uhs lsh,d' tod ug fpdaokd lrmq f*ianqla iy we;eï ckudOH wdh;kj,g hg jqkd kï wo fï Ôú; ydkshlg fjka jqk ,laI 10 ,efnkafk;a kE' fuÉpr blaukg f.j,a ,efnkafk;a kE' miq.sh w.yrejdod ux ;rfhau lsõjd ;=kaudfia odfkag l,ska fï Ôú; ydks jkaÈ uqo, fokak ´fka lsh,d' w.ue;s;=ud uyd NdKavd.drhg Wmfoia ÿkakd ta wkqj blaukska uqo,a ,nd .kak mq¿jka jqkd'

tajf.au l=Kq lkao úfrdaê jHdmdrhla tlal idlÉPd l<d"  fï isÿùug jerÈlrejkag ovqjï ,nd fokak lsh,d ‍fYa%IaGdêlrKhg hkak ' t;=uka,d fYa%IaGdêlrKhg hkak iyfhda.h ux ,nd fokjd' ke;skï ux yß fYa%IaGdêlrKhg hkjd' oekg fï li, lkafoa isÿùu iïnkaOj ckdêm;s;=ud m;a lrmq fldñIka iNdfjka ux iafõPdfjka b,a,Sula idlaIs ,nd fokak mq¿jka lsh,d ug;a' wksjd¾hfhkau fï Ôú; 32 lska jkaÈ f.jkak isÿlrmq whg ;rd;sru fkdn,d ovqjï Èh hq;=h hk ia:djrfha wms oeäj bkakjd'',

Photo Gallery

gossip , gossip lanka , Sri Lanka gossip, Sri Lanka Sinhala gossip ______________________________________________________________
© 2016 Gossip99 Email : info@gossip99.com
Advertising - Contact Here Editor - editor@gossip99.com Contact Here Help Desk : info@gossip99.com
All the content on this website is copyright protected.
_______________________________________________________________________________________ www.Gossip99.com is a Sri Lankan online Gossip news website with rich content of 24 hours updated Sri Lankan and world news Reporting in English and Sinhala language. The premium exclusive Sri Lankan Online News Network providing around the clock breaking news in local, international, world, politics, sports, entertainment, hot gossip and event photos. We provide Sri Lanka news, Latest News updates and information, Sri Lanka Business News, Breaking news and updates, celibrity Gossip , Sri Lanka cricket news, Business and finance news, A collection of news items from many sources, Stock Market News and Discussions, Balanced Independent news provider, Breaking Hot News from Sri Lanka, Entertainment hot gossip update throughout the day, include Sri Lanka news paper articles written in Sinhala and English Language.

Latest News

Advertisements