Advertisements

Loading...

Gossip

kj jHjia:dj iïnkaOfhka fï jkúg ilia lr we;s w;=re jd¾;d läkñka m%ldYhg m;al< hq;= nj;a" cd;sl .egÆjg úi÷ula jYfhka kj wdKavqjla m;alr miqj th mrdchg m;alsÍu wkqjK neúka rchg iydh foñka .egÆj,g úi÷ï ,nd.; hq;= nj;a fou< cd;sl ikaOdkfha hdmkh Èia;%sla md¾,sfïka;= uka;%S tï'ta' iquka;srka uy;d mejiSh'

uka;%Sjrhd fï nj mjid isáfha" hdmkh" wxl tl yria ùÈfha msysá ta uy;df.a ksjfia meje;s udOH idlÉPdjl§h'

tys§ woyia oelajQ uka;%Sjrhd" ,fou< ck;djg we;s m%Odk wNsm%dh jkafka cd;sl .egÆj úi|d .ekSuhs' th bgqlr .ekSug kï fï jHjia:dj fjkia l< hq;=hs' kj jHjia:djla f.k taug ;uhs oeka mj;sk m%Odk mlaI fol ^Y%S ,xld ksoyia mlaIh yd tlai;a cd;sl mlaIh& tl;= fj,d cd;sl wdKavqjla msysgqjd f.k ;sfhkafk' cd;sl wdKavqjg wms iydh fokafka kj jHjia:djla iE§ughs'wfma cd;sl .egÆjg úi÷ula ,nd.ekSug kj wdKavqjla ìyslr,d th mrdch lsÍug lghq;= lsÍu fudavlula' ta wkqj ;uhs wms fï rchg iydh m<lr, ;sfhkafk' fï rch bÈßhg f.k hkak ´k' tf,i bÈßhg .sfhd;a ;uhs wfma b,lalh imqrd .ekSug yelsfjkafk' ck;djg mj;sk .egÆjg úi÷ula fkd,efnk jHjia:djla ìysfkdjkafka kï" wms fï rchg iydh m<lrkafka keye' kuq;a tjeks ;;a;ajhla ;ju;a we;sfj,d keye'

f*vr,a l%ufha lreKq folla ;sfhkjd' tlla ;uhs m<d;lg lsishï n,hla ,nd ÿkafkd;a thg uOHu rch ish n,h mdúÉÑ fkdl< hq;=hs' wks;a tl ;uhs ,ndÿka n,h m<df;a ksfhdað;hkaf.a wkque;sh fkdue;sj kej; ,nd.; fkdyels ùu hk ldrKdhs' f*vr,a w;=re jd¾;dfõ f*vr,a hk jpkh fkdue;s jqj;a fuu lreKq fol ;sfhkjdkï th m%udKj;a'

fï rch fou< ck;djg lsisjla lf<a keye lsh,d wms lshkafka keye' iuyr wh lshkjd wfma mlaIh fou< ck;dj wu;l lr,d rch;a tlal iydfhka lghq;= lrkjd lsh,d' tal tfyu fkfuhs' fï fjkfldg j;auka rch hqoaOh ksid wysñ jqKq whf.a bvï /ila uq,a whs;slrejkag ,nd§,d ;sfhkjd' ta jf.au w;awvx.=jg m;a fndfyda msßila ksoyia lsÍug;a lghq;= lr,d ;sfhkjd' yeufoau tl mdru lrkak neye' wms rch;a iu. iydfhka ysáfhd;a ;uhs wmg wfma b,lal imqrd.kak mq¿jka fjkafk, hehs mejiSh'

If You Like To Help Us
Gossip Lanka - Gossip99
wmf.a kj;u mqj;a my;ska n,kak
gossip , gossip lanka , Sri Lanka gossip, Sri Lanka Sinhala gossip ______________________________________________________________
© 2016 Gossip99 Email : info@gossip99.com
Advertising - Contact Here Editor - editor@gossip99.com Contact Here Help Desk : info@gossip99.com
All the content on this website is copyright protected.
_______________________________________________________________________________________ www.Gossip99.com is a Sri Lankan online Gossip news website with rich content of 24 hours updated Sri Lankan and world news Reporting in English and Sinhala language. The premium exclusive Sri Lankan Online News Network providing around the clock breaking news in local, international, world, politics, sports, entertainment, hot gossip and event photos. We provide Sri Lanka news, Latest News updates and information, Sri Lanka Business News, Breaking news and updates, celibrity Gossip , Sri Lanka cricket news, Business and finance news, A collection of news items from many sources, Stock Market News and Discussions, Balanced Independent news provider, Breaking Hot News from Sri Lanka, Entertainment hot gossip update throughout the day, include Sri Lanka news paper articles written in Sinhala and English Language.

Advertisements

Advertisements

Loading...

GALLERY