Advertisements

Loading...

Gossip

md¾,sfïka;=j úiska iïu; lr we;s wKmk;aj,g wkqj f,d;/hs uKa‌v,h md,kh lsÍug wod< úêúOdk ksl=;a lsÍug úfoaY weue;sjrhdg yelshdjla‌ ke;s nj;a tneúka tu .egÆj ksrdlrKh lr .ekSu i|yd fï i;sh ;=< fY%daIaGdêlrKh yuqfõ kvq mjrk nj;a taldnoaO úmla‌Ifha md¾,sfïka;= uka;%S nkaÿ, .=Kj¾Ok uy;d' Bfha ^02od& iji mqxÑ fnd/,af,a jðrdY%u fn!oaO uOHia‌:dkfha § meje;s m%jD;a;s idlÉPdjl§ lSfõh'

iïu; ù we;s wKmk;aj,g wkqj f,d;/hs yd iïnkaO ishÆu j.ka;sj, i|yka jkafka uqo,a úIh Ndr weue;sjrhd njo nkaÿ, .=Kj¾Ok uka;%Sjrhd lSfõh' fufia rch úiska md¾,sfïka;=fjka iïu; ù we;s wKmk;aj,g msáka lghq;= lsÍfï iQodkula‌ we;s njo uka;%Sjrhd lSfõh'

tfiau 2017'04'17 Èk rcfha ú.Kldêm;sjrhd úiska ksl=;a l< úfYaI ú.Kk jd¾;dj,g wkqj f,d;/hs uqo%Kfha m%iïmdok l%shdj,sh iïnkaOfhka nrm;< m%Yak u;=lr we;s nj;a ta ksid tu ú.Kk jd¾;djg mq¾K wjOdkh fhduqlr 

f,d;/hs ms<sn| Y%S ,dxlSh ck;djf.a úYajdikSh;ajh wl=rgu bgqjk mßoafoka fï f,d;/hs uqo%Kh lsÍu iy fnod yeÍfï l%shdj,sh bgq lrk f,i taldnoaO úmla‌Ih b,a,d isák njo nkaÿ, .=Kj¾Ok uka;%Sjrhd lSfõh'

Èkqï wÈk Èkhla‌ fyda jdrhla‌ fkdue;sj uqo%Kh lrk ,o f,d;/hs m;a ms<sn| úia‌;r uu miq.sh udOH yuqjl§ rgg fy<s l<d' bkamiq f,d;/hs uKa‌v, iNdm;sksh udOH yuqjla‌ le|jd tu f,d;/hs m;a .ek iel ixld u;=jk nj;a ta ksid tu f,d;/hs m;a t;=ñhg Ndrfok f,i;a b,a,d isáhd' uu t;=ñhg lshkafka uu lshk foa .ek úYajdi ke;akï 2017'04'17 Èk ksl=;a l< rcfha ú.Kldêm;sf.a jd¾;dj wkqj l%shdlrk f,ihs' ;uka i;= tu f,d;/hs m;a fydrdf. wïuf.ka fmak wykj jf.a ú.Kldêm;sjrhd ks¾foaYj,g mgyeksj l%shd l< wfhl=g Ndr fokak ;udg lsisu jqjukdjla‌ ke;s njo nkaÿ, .=Kj¾Ok uka;%Sjrhd lshd isáfhah'

tfy;a ckdêm;s w.ue;s fyda uqo,a weue;sjrhd ,s;j b,a,d isákafka kï ;ud i;=j we;s tu f,d;/hsm;a ´kEu mÍla‌IKhla‌ i|yd Ndr§ug ;ud leue;s njo nkaÿ, .=Kj¾Ok uka;%Sjrhd ;jÿrg;a lSfõh'

If You Like To Help Us
Gossip Lanka - Gossip99
wmf.a kj;u mqj;a my;ska n,kak
gossip , gossip lanka , Sri Lanka gossip, Sri Lanka Sinhala gossip ______________________________________________________________
© 2016 Gossip99 Email : info@gossip99.com
Advertising - Contact Here Editor - editor@gossip99.com Contact Here Help Desk : info@gossip99.com
All the content on this website is copyright protected.
_______________________________________________________________________________________ www.Gossip99.com is a Sri Lankan online Gossip news website with rich content of 24 hours updated Sri Lankan and world news Reporting in English and Sinhala language. The premium exclusive Sri Lankan Online News Network providing around the clock breaking news in local, international, world, politics, sports, entertainment, hot gossip and event photos. We provide Sri Lanka news, Latest News updates and information, Sri Lanka Business News, Breaking news and updates, celibrity Gossip , Sri Lanka cricket news, Business and finance news, A collection of news items from many sources, Stock Market News and Discussions, Balanced Independent news provider, Breaking Hot News from Sri Lanka, Entertainment hot gossip update throughout the day, include Sri Lanka news paper articles written in Sinhala and English Language.

Advertisements

Advertisements

Loading...

GALLERY